Emisní třídy CO₂

Otázky a odpovědi

  • Vozidla jsou zařazena do tříd emisí oxidu uhličitého v souladu s požadavky směrnice 1999/62/ES (směrnice o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly).
  • Celkem bude existovat pět emisních tříd CO₂.
  • Emisní třída CO₂ č. 5 platí pro vozidla bez emisí CO₂ (elektromobily a vozidla se spalovacím vodíkovým motorem, jakož i vozidla s vodíkovým palivovým článkem). Vozidla emisní třídy CO₂ č. 5 musí vykazovat hodnotu emisí CO₂ nižší než 1 g/km. Vozidla emisních tříd CO₂ č. 2 - 4 mají různé mezní hodnoty pro emise CO₂. Všechna vozidla, pro která nejsou zdokumentovány žádné specifické emise CO₂ (datum první registrace před 1. červencem 2019) nebo která v současné době překračují referenční hodnotu CO₂, budou automaticky zařazena do emisní třídy CO₂- č. 1.

 • Dílčí sazba mýta za náklady na emise oxidu uhličitého na kilometr pro vozidla podléhající povinnosti platit mýto nebo jízdní soupravy s rozlišením podle emisní třídy CO₂, emisní třídy, maximální technicky přípustné hmotnosti a počtu náprav v eurech (výňatek z návrhu vlády k zákonu o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)):

  Třída emisí oxidu uhličitého 7,5 až <12 t 12 až 18 t >18 t s max. 3 nápravami >18 t se 4 nápravami >18 t s 5 a více nápravami
  1 EURO I und schlechter 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV třída 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Každé vozidlo je přiřazeno do skupiny vozidel v závislosti na konfiguraci náprav, konfiguraci podvozku a maximální technicky přípustné hmotnosti. Pro skupiny vozidel 4, 5, 9 a 10 byly navíc stanoveny podskupiny vozidel pro typické profily použití (UD: městský provoz, RD: distribuční provoz, LH: dálkový provoz). Podskupina vozidla vyplývá z výkonu motoru a typu kabiny řidiče.

  Pro každou podskupinu vozidel je stanovena mezní hodnota emisí CO₂, které se každým rokem dále snižuje. Procentuální odchylka specifických emisí CO₂ vozidla od příslušné mezní hodnoty určuje emisní třídu CO₂. Příslušná mezní hodnota závisí na podskupině vozidel a datu první registrace vozidla.

  Pro vozidla, která nespadají do skupin vozidel 4, 5, 9 a 10, nebyly dosud stanoveny žádné mezní hodnoty emisí CO₂. Vozidla z jiných skupin lze proto v současnosti zařadit pouze do emisní třídy CO₂ č. 1, pokud nejsou bez emisí.

  Emisní třída CO₂ Definice Platnost
  1 Vozidla, která nespadají do žádné z ostatních čtyř emisních tříd CO₂ neomezená
  2 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí v okamžiku t klasifikace jsou o více než 5 procent pod referenční hodnotou platnou pro tuto podskupinu vozidel v oznamovacím období t 6 let od data první registrace, pak reklasifikace
  3 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí CO₂ v okamžiku t klasifikace jsou o více než 8 procent pod referenční hodnotou platnou pro tuto podskupinu vozidel v oznamovacím období t nejméně 6 let od data registrace nákladního automobilu (resp. začátku poslední lhůty platnosti), pak reklasifikace
  4 Nákladní automobily s nízkými emisemi CO₂, tedy vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí CO₂ jsou o více než 50 procent pod referenční hodnotou platnou pro tuto podskupinu vozidel.. neomezená
  5 Vozidla bez emisí CO₂(ZEV), tedy nákladní automobily s méně než 1 g CO₂/kWh resp. méně než 1 g CO₂/km neomezená
  • Pro ověření (validaci) oprávněné změny emisní třídy je třeba k žádosti přiložit kopie osvědčení o registraci vozidla a případně zákaznické informační složky (CIF) a certifikát shody/prohlášení o shodě (CoC). Pro porovnání všech dokladů je navíc nutné poskytnout identifikační číslo vozidla (VIN). V rámci podání žádostí je třeba potřebné dokumenty nahrát do zákaznického portálu.
  • Změna emisní třídy poskytovatelem servisních služeb, jako např. poskytovatelem tankovacích nebo palivových karet není možná.
 • Vozidla s nulovými emisemi, jako jsou elektromobily a vozidla se spalovacím vodíkovým motorem, jakož i vozidla s vodíkovým palivovým článkem zůstávají do konce roku 2025 osvobozena od placení mýta. Od 1. ledna 2026 budou vozidla s nulovými emisemi platit pouze 25 % sazby mýta za náklady na infrastrukturu plus sazby mýta za hlukové zatížení a znečištění ovzduší.

 • Vozidla osvobozená od placení mýta nemusí platit ani sazbu mýtného CO₂. Upozorňujeme ale, že osvobození od placení mýta pro nákladní automobily na zemní plyn vyprší dne 31. prosince 2023 a že tyto automobily od 1. ledna 2024 spadnou do mýtné povinnosti, včetně sazby mýtného CO₂.

 • Podle směrnice EU o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací nebo nařízení VECTO nemá CO₂ neutrální palivo žádný dopad na specifické emise CO₂nebo na emisní třídu CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • VIN, resp. identifikační číslo vozidla je zapotřebí ke srovnání podaných dokumentů s žádostí o lepší emisní třídu CO₂.

  • V dokladech k vozidlu, konkrétně v technickém průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část I) a ve velkém technickém průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část II) nebo
  • V osvědčení o shodě/prohlášení o shodě (CoC).

 • Musíte zpracovat každé vozidlo zvlášť. Doporučujeme provést kontrolu třídy CO₂ a MTPH dohromady.

 • Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM) průběžně kontroluje řádné hrazení mýta. Pokud je z důvodu nesprávného zadání maximální technicky přípustné hmotnosti (MTPH) zaplaceno příliš malé nebo vůbec žádné mýto, je zahájeno řízení o dodatečném výběru mýta a přestupkové řízení.

 • Ne. Od 1. ledna 2026 patří do kategorie G všechna vozidla s nulovými emisemi, jako například vozidla s elektrickým pohonem. Od poloviny roku 2026 budou podle aktuální fáze plánování patřit do kategorie G také vozidla se spalovacím motorem a emisní třídou Euro 7.

 • Na palubním přístroji (OBU) se zobrazuje emisní třída CO₂ č. 0, pokud zatím nebylo možné navázat spojení s výpočetním střediskem Toll Collect. Vypněte a znovu nastartujte vozidlo. Tím se palubní přístroj připojí k systémům Toll Collect a emisní třída CO₂ se přenese do palubního přístroje. Přenesená emisní třída CO₂ má hodnotu 1 až 5. Pokud tento postup opakovaně nefunguje, zkontrolujte prosím pokrytí mobilní sítě ve své lokalitě nebo se obraťte na servisního partnera společnosti Toll Collect.

  Pokud se na OBU zobrazuje třída CO₂ č. 0, vypočítá se sazba mýta pro třídu CO₂ č. 1. Ve vyúčtování pak bude uvedena třída CO₂ č. 0.

 • Nejprve si ověřte, zda je vaše vozidlo osvobozeno od mýtného . Pokud je vaše vozidlo osvobozeno od mýtného, není nutné určovat emisní třídu CO₂.

  Pro účely stanovení emisní třídy CO₂ se vozidlo považuje za pracovní vozidlo, pokud je tato skutečnost uvedena v poli 1.1.9 CIF nebo 49.3 COC (nařízení (EU) č. 2019/318). Takové vozidlo v současnosti vždy spadá do emisní třídy CO₂ č. 1 nebo, pokud má bezemisní pohon (např. elektrický pohon), do emisní třídy CO₂ č. 5.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.