Emisní třídy CO₂

Určení a změna emisní třídy

Společnost Toll Collect nejprve pro všechna registrovaná vozidla nastavila emisní třídu CO₂ č. 1. Pomocí vyhledávače emisní třídy v zákaznickém portálu můžete zkontrolovat, do jaké emisní třídy CO₂ je vozidlo zařazeno. Tam máte možnost požádat o změnu emisní třídy a nahrát dokumenty k ověření (osvědčení o registraci vozidla, CIF, CoC, individuální schvalovací list).

Žádost o změnu emisní třídy prosím podejte co nejdříve.

Už zde, na webových stránkách společnosti Toll Collect, se můžete podívat na vyhledávač emisních tříd. Upozorňujeme, že ve volně přístupné sekci žádosti podávat nelze.

Vyhledávač emisní třídy CO₂

Dokumenty vyúčtování

Emisní třída CO₂ již byla zakomponována do dokumentů vyúčtování. Nové vzory a příslušná vysvětlení naleznete zde:

Otázky a odpovědi týkající se emisních tříd CO₂

  • Vozidla jsou zařazena do tříd emisí oxidu uhličitého v souladu s požadavky směrnice 1999/62/ES (směrnice o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly).
  • Celkem bude existovat pět emisních tříd CO₂.
  • Emisní třída CO₂ č. 5 platí pro vozidla bez emisí CO₂ (elektromobily a vozidla se spalovacím vodíkovým motorem, jakož i vozidla s vodíkovým palivovým článkem). Vozidla emisní třídy CO₂ č. 5 musí vykazovat hodnotu emisí CO₂ nižší než 1 g/km. Vozidla emisních tříd CO₂ č. 2 - 4 mají různé mezní hodnoty pro emise CO₂. Všechna vozidla, pro která nejsou zdokumentovány žádné specifické emise CO₂ (datum první registrace před 1. červencem 2019) nebo která v současné době překračují referenční hodnotu CO₂, budou automaticky zařazena do emisní třídy CO₂- č. 1.

 • Dílčí sazba mýta za náklady na emise oxidu uhličitého na kilometr pro vozidla podléhající povinnosti platit mýto nebo jízdní soupravy s rozlišením podle emisní třídy CO₂, emisní třídy, maximální technicky přípustné hmotnosti a počtu náprav v eurech (výňatek z návrhu vlády k zákonu o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)):

  Třída emisí oxidu uhličitého 7,5 až <12 t 12 až 18 t >18 t s max. 3 nápravami >18 t se 4 nápravami >18 t s 5 a více nápravami
  1 EURO I und schlechter 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV třída 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Každé vozidlo je zařazeno do skupiny nebo podskupiny vozidel. Každá podskupina vozidel má specifický profil použití, který se liší v závislosti na konfiguraci podvozku, MTPH, konfiguraci náprav, výkonu motoru a typu kabiny řidiče. Pro každou podskupinu vozidel jsou stanoveny mezní hodnoty emisí CO₂, které se každým rokem dále snižují. Procentuální odchylka specifické emise CO₂ vozidel od platné mezní hodnoty příslušné podskupiny vozidel v okamžiku klasifikace určuje emisní třídu CO₂

  Emisní třída CO₂ Definice Platnost
  1 Vozidla, která nespadají do žádné z ostatních čtyř emisních tříd CO₂ neomezená
  2 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí v okamžiku t klasifikace jsou o více než 5 procent pod referenční hodnotou platnou pro tuto podskupinu vozidel v oznamovacím období t 6 let od data první registrace, pak reklasifikace
  3 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí CO₂ v okamžiku t klasifikace jsou o více než 8 procent pod referenční hodnotou platnou pro tuto podskupinu vozidel v oznamovacím období t nejméně 6 let od data registrace nákladního automobilu (resp. začátku poslední lhůty platnosti), pak reklasifikace
  4 Nákladní automobily s nízkými emisemi CO₂, tedy vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí CO₂ jsou o více než 50 procent pod referenční hodnotou platnou pro tuto podskupinu vozidel.. neomezená
  5 Vozidla bez emisí CO₂(ZEV), tedy nákladní automobily s méně než 1 g CO₂/kWh resp. méně než 1 g CO₂/km neomezená
  • Pro ověření (validaci) oprávněné změny emisní třídy je třeba k žádosti přiložit kopie osvědčení o registraci vozidla a případně zákaznické informační složky (CIF) a certifikát shody/prohlášení o shodě (CoC). Pro porovnání všech dokladů je navíc nutné poskytnout identifikační číslo vozidla (VIN). V rámci podání žádostí je třeba potřebné dokumenty nahrát do zákaznického portálu.
  • Změna emisní třídy poskytovatelem servisních služeb, jako např. poskytovatelem tankovacích nebo palivových karet není možná.

 • Vozidla s nulovými emisemi, jako jsou elektromobily a vozidla se spalovacím vodíkovým motorem, jakož i vozidla s vodíkovým palivovým článkem zůstávají do konce roku 2025 osvobozena od placení mýta. Od 1. ledna 2026 budou vozidla s nulovými emisemi platit pouze 25 % sazby mýta za náklady na infrastrukturu plus sazby mýta za hlukové zatížení a znečištění ovzduší.

 • Vozidla osvobozená od placení mýta nemusí platit ani sazbu mýtného CO₂. Upozorňujeme ale, že osvobození od placení mýta pro nákladní automobily na zemní plyn vyprší dne 31. prosince 2023 a že tyto automobily od 1. ledna 2024 spadnou do mýtné povinnosti, včetně sazby mýtného CO₂.

 • Podle směrnice EU o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací nebo nařízení VECTO nemá CO₂ neutrální palivo žádný dopad na specifické emise CO₂nebo na emisní třídu CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • VIN, resp. identifikační číslo vozidla je zapotřebí ke srovnání podaných dokumentů s žádostí o lepší emisní třídu CO₂.

  • V dokladech k vozidlu, konkrétně v technickém průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část I) a ve velkém technickém průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část II) nebo
  • V osvědčení o shodě/prohlášení o shodě (CoC).

 • Musíte zpracovat každé vozidlo zvlášť. Doporučujeme provést kontrolu třídy CO₂ a MTPH dohromady.

 • Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM) průběžně kontroluje řádné hrazení mýta. Pokud je z důvodu nesprávného zadání maximální technicky přípustné hmotnosti (MTPH) zaplaceno příliš malé nebo vůbec žádné mýto, je zahájeno řízení o dodatečném výběru mýta a přestupkové řízení.

 • Ne. Od 1. ledna 2026 patří do kategorie G všechna vozidla s nulovými emisemi, jako například vozidla s elektrickým pohonem. Od poloviny roku 2026 budou podle aktuální fáze plánování patřit do kategorie G také vozidla se spalovacím motorem a emisní třídou Euro 7.

 • Na palubním přístroji (OBU) se zobrazuje emisní třída CO₂ č. 0, pokud zatím nebylo možné navázat spojení s výpočetním střediskem Toll Collect. Vypněte a znovu nastartujte vozidlo. Tím se palubní přístroj připojí k systémům Toll Collect a emisní třída CO₂ se přenese do palubního přístroje. Přenesená emisní třída CO₂ má hodnotu 1 až 5. Pokud tento postup opakovaně nefunguje, zkontrolujte prosím pokrytí mobilní sítě ve své lokalitě nebo se obraťte na servisního partnera společnosti Toll Collect.

  Pokud se na OBU zobrazuje třída CO₂ č. 0, vypočítá se sazba mýta pro třídu CO₂ č. 1. Ve vyúčtování pak bude uvedena třída CO₂ č. 0.

 • Nejprve si ověřte, zda je vaše vozidlo osvobozeno od mýtného . Pokud je vaše vozidlo osvobozeno od mýtného, není nutné určovat emisní třídu CO₂.

  Pro účely stanovení emisní třídy CO₂ se vozidlo považuje za pracovní vozidlo, pokud je tato skutečnost uvedena v poli 1.1.9 CIF nebo 49.3 COC (nařízení (EU) č. 2019/318). Takové vozidlo v současnosti vždy spadá do emisní třídy CO₂ č. 1 nebo, pokud má bezemisní pohon (např. elektrický pohon), do emisní třídy CO₂ č. 5.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.