Diversity & Inclusion


Gestileerde houtfiguren in vele kleuren

Toll Collect zet zich in voor diversiteit en kansengelijkheid

Bij Toll Collect werken persoonlijkheden samen die hun individuele achtergronden, identiteiten, ervaringen en perspectieven in het team inbrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat: teams met diversiteit creatiever en innovatiever zijn en bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de onderneming. Diversiteit is daarom – naast betrouwbaarheid en duurzaamheid – een van de drie kernwaarden die in onze bedrijfsmissie verankerd zijn.

Diversity

Met Diversity wordt de diversiteit van het personeel bedoeld, de overeenkomsten en verschillen van alle medewerkers bij Toll Collect.

Inclusion

Inclusion is de positieve omgang met diversiteit in het personeelsbestand.

Daarvoor is een waarderende en inclusieve werkomgeving zonder vooroordelen nodig, waarin echt voor iedereen kansengelijkheid bestaat en de diversiteit van het personeelsbestand een succesfactor vormt. Alle medewerkers kunnen zichzelf zijn, hun bijdrage leveren, erbij horen en zich verder ontwikkelen, onafhankelijk van leeftijd, beperking, etnische achtergrond en nationaliteit, geslacht en genderidentiteit, religie en wereldbeschouwing, seksuele identiteit en sociale afkomst.

De term "inclusion" mag niet worden verward met de term "Inklusion", die in Duitstalige landen meestal wordt gebruikt in verband met het thema handicap.

Diversity & Inclusion Management bij Toll Collect

Ons doel is dat alle werknemers op hun werkplek zichzelf kunnen zijn
Dr. Gerhard Schulz - voorzitter van de directie

Diversity-rapport 2021 - cijfers

Werknemers

totaal
666
vrouwelijk
40 %
mannelijk
60 %

Bezetting leidinggevende functies

 • Raad van Bestuur

  vrouwelijk 36.4 % mannelijk 63.6 %
 • Directie (bestaat uit twee personen)

  mannelijk 100 %
 • Afdelingsleiding

  vrouwelijk 27.3 % mannelijk 72.7 %
 • Personeel/groepsleiding

  vrouwelijk 16.1 % mannelijk 83.9 %
 • vrouwelijk
 • mannelijk

Personen met zware handicap

totaal
5.9 %

Leeftijdsopbouw per tien jaar

 • 5 % jonger dan 30 jaar
 • 20 % 30-39 jaar
 • 33 % 40-49 jaar
 • 34 % 50-59 jaar
 • 8 % 60-67 jaar

Versie: 31-12-2021

Diversity-rapport 2021 - de activiteiten

Nadat in 2020 is begonnen met de opbouw van Diversity & Inclusion Management, heeft Toll Collect deze afdeling in 2021 geconsolideerd. De nadruk lag op het ontwikkelen van verdere activiteiten en maatregelen om het onderwerp nog steviger in het bedrijf te verankeren.

Doelen

Toll Collect heeft zichzelf de volgende doelen gesteld:

 • Het bedrijf staat voor Diversity en daarmee voor een inclusieve, waarderende werkomgeving zonder vooroordelen.
 • Er is sprake van kansengelijkheid. Diversity in het personeelsbestand is een succesfactor.
 • Diversity & Inclusion zijn terug te vinden in de processen, structuren en producten van alle bedrijfsgebieden en -afdelingen.

Maatregelen

Toll Collect stimuleert inclusiviteit en diversiteit in het personeelsbestand door middel van de volgende maatregelen:

Informeren en bewustzijn creëren

 • Via intranet en de bedrijfskrant worden werknemers regelmatig geïnformeerd over diversiteit en inclusie en aanverwante activiteiten
 • Met de steun van externe sprekers en specialisten worden regelmatig miniseminars over D&I-relevante onderwerpen aangeboden aan het personeel. In 2021 stonden de volgende onderwerpen op het programma:
  • Onbewuste vooroordelen
  • Racisme in het dagelijks leven
  • Invloed van sociale afkomst op onderwijskansen
  • Digitale toegankelijkheid
 • Dankzij trainingen en workshops over onderwerpen als genderresponsieve communicatie en digitale toegankelijkheid raken werknemers beter vertrouwd met de dimensies van diversiteit en het belang van Inclusion op de werkplek.
 • Presentaties van de D&I-strategie en activiteiten in afdelingen en teams onderstrepen het belang en de noodzaak van diversiteit in het bedrijf.
 • In reguliere vormen, zoals stakeholder- en discussiegroepen, wisselen medewerkers van gedachten over actuele publicaties over het thema diversiteit.
 • Als onderdeel van de Duitse Diversity-dag 2021 werden een fotocampagne en diverse evenementen gehouden om het bewustzijn van diversiteitskwesties te vergroten en multipliers te werven voor toekomstige D&I-campagnes.
 • Diversity & Inclusion Management is betrokken bij de afdelingsoverschrijdende en hiërarchische werkgroep voor het Waardenkompas 2.0. Het Waardenkompas beschrijft de principes van samenwerking bij Toll Collect en ondersteunt de onderneming bij de uitvoering van haar doelstellingen.

Alle niveaus erbij betrekken

 • In de Diversity Council wisselen medewerkers van verschillende gebieden en hiërarchische niveaus regelmatig ideeën uit met het D&I-team. Samen ontwikkelen zij ideeën en projecten en geven zij nieuwe impulsen voor D&I-activiteiten.
 • Toll Collect nam deel aan de Diversity Challenge van het Charta der Vielfalt. In dit kader is het Buddy-programma ontwikkeld en in reguliere operaties uitgevoerd. Het programma ondersteunt nieuwe collega's, brengt medewerkers van verschillende afdelingen met elkaar in contact en heeft het saamhorigheidsgevoel tijdens de pandemie versterkt.
 • De D&I-strategie wordt gecommuniceerd via regelmatige besprekingen met de afdelingshoofden. Bij de planning van de uit te voeren maatregelen wordt rekening gehouden met de feedback van de diensten.

Voorwaarden creëren, processen optimaliseren

 • Het doel van D&I-management is de maatregelen te verankeren in de bedrijfsstructuren door middel van de volgende processen:
  • Vaststelling van doelstellingen voor verschillende diversiteitsdimensies
  • Sensibilisering en bijscholing van het personeel
  • Actieve betrokkenheid van werknemers als multipliers en leden van diverse diversiteitswerkgroepen.
 • De personeelsprocessen worden stap voor stap getoetst op bewustzijn voor Diversity & Inclusion en aangepast.
 • Het combineren van werk en privéleven wordt mogelijk gemaakt en verbeterd met flexibele werktijdmodellen, betrouwbare werktijden, mobiel werken en de samenwerking met een kinderopvang.
 • Een lopend project voor digitale toegankelijkheid vergroot de deelname van mensen met een handicap. Zowel interne systemen als externe instrumenten worden overwogen.
 • Het opzetten van een gendergebaseerde loonanalyse is een belangrijke bouwsteen voor de planning en uitvoering van genderspecifieke maatregelen in het bedrijf om de gelijkheid te vergroten.
 • Tijdens de renovatie van het Toll Collect-gebouw worden de voorwaarden geschapen voor een barrièrevrije toegang, zodat het gebouw onbeperkt toegankelijk wordt.
 • De ondernemingsraad, de vertegenwoordiging van ernstig gehandicapte werknemers en de inclusion-verantwoordelijke stellen een inclusion-overeenkomst op die voorziet in uitgebreide ondersteuning van gehandicapte werknemers en gelijkheid bevordert. Deze zal in 2022 worden aangenomen.

Charta der Vielfalt

In mei 2020 hebben de directie en voorzitter van de ondernemingsraad de Charta der Vielfalt ondertekend. Daarmee heeft Toll Collect zich ertoe verplicht

 1. een respectvolle en waarderende bedrijfscultuur te stimuleren,
 2. de personeelsprocessen te toetsen en het bewustzijn voor diversiteit te waarborgen,
 3. de diversiteit van de maatschappij en het daarin aanwezige potentieel te waarderen,
 4. de Charta der Vielfalt intern en extern onder de aandacht te brengen,
 5. jaarlijks gegevens over de activiteiten en de voortgang openbaar te maken,
 6. de medewerkers te informeren over de implementatie van de Charta der Vielfalt.


Logo van het Charter Diversiteit met daarnaast het woord ‘ondertekend’

Toll Collect ondertekent Charta der Vielfalt

Uw contactpersoon

Diversity & Inclusion Management

Julia Heikkilä


Portret van Julia Heikkilä, Diversity Management

Meer aanbevelingen