Diversity & Inclusion


Handen met verschillende huidskleur vormen een cirkel.

Toll Collect zet zich in voor diversiteit en kansengelijkheid

Bij Toll Collect werken persoonlijkheden samen die hun individuele achtergronden, identiteiten, ervaringen en perspectieven in het team inbrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat: teams met diversiteit creatiever en innovatiever zijn en bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de onderneming. Diversiteit is daarom – naast betrouwbaarheid en duurzaamheid – een van de drie kernwaarden die in onze bedrijfsmissie verankerd zijn.

Diversity

Met Diversity wordt de diversiteit van het personeel bedoeld, de overeenkomsten en verschillen van alle medewerkers bij Toll Collect.

Inclusion

Inclusion is de positieve omgang met diversiteit in het personeelsbestand.

Daarvoor is een waarderende en inclusieve werkomgeving zonder vooroordelen nodig, waarin echt voor iedereen kansengelijkheid bestaat en de diversiteit van het personeelsbestand een succesfactor vormt. Alle medewerkers kunnen zichzelf zijn, hun bijdrage leveren, erbij horen en zich verder ontwikkelen, onafhankelijk van leeftijd, beperking, etnische achtergrond en nationaliteit, geslacht en genderidentiteit, religie en wereldbeschouwing, seksuele identiteit en sociale afkomst.

De term "inclusion" mag niet worden verward met de term "Inklusion", die in Duitstalige landen meestal wordt gebruikt in verband met het thema handicap.

Diversity & Inclusion Management bij Toll Collect


Dr. Gerhard Schulz, voorzitter van de directie

Onze missie

"Diversiteit behoort tot onze missie. Diversiteit brengt verschillende perspectieven en daarmee creativiteit in het bedrijf. Daaruit ontstaan innovaties en het maakt ons klaar voor de toekomst” - Dr Gerhard Schulz, CEO


Stefanie Elgeti, Strategie en CEO Office

Digitale toegankelijkheid

“Digitale toegankelijkheid is een doorlopend project dat zich inzet voor duurzaamheid, diversiteit en betrouwbaarheid. Digitale toegankelijkheid biedt meerwaarde voor iedereen door eenvoudigere bediening en betere begrijpelijkheid.” – Stefanie Elgeti, Strategie en CEO Office


Peyman Rezvani, Interne Revision en Compliance

Diversity Council

"De Diversity Council is een commissie waarin leden uit het hele bedrijf regelmatig vergaderen. De leden fungeren als ambassadeurs en contactpersonen voor D&I-thema's binnen hun afdelingen.” - Peyman Rezvani, Interne audit en naleving


Yannik Vasarri, Diversity & Inclusion Management

Diversity-rapport

"Maatregelen, cijfers en doelen: het jaarlijkse Diversity-rapport laat zien waar wij staan als bedrijf. Het vat samen wat we hebben gedaan om diversiteit en waardering te stimuleren.” - Yannik Vasarri, Diversity & Inclusion Management


Frederike Fehsenfeld, Diversity & Inclusion Management

Doelstellingen

"Met onze doelstelling voor de langere termijn op het gebied van de geslachtsverhouding van leidinggevenden kunnen we waarborgen dat we met duurzame maatregelen meer kansengelijkheid binnen het bedrijf creëren.” - Frederike Fehsenfeld, Diversity & Inclusion Management


Iris Hoppe, ondernemingsraad en vertegenwoordiging van personen met een ernstige handicap

Vertegenwoordiging van personen met een ernstige handicap

“De vertegenwoordiging van personen met een ernstige handicap stimuleert de integratie van mensen met een ernstige handicap in het bedrijf met een jaarlijks actieplan en staat hen met raad en daad terzijde.” - Iris Hoppe, Ondernemingsraad en vertegenwoordiger voor ernstig gehandicapte werknemers


Frank Schermann, afdelingsleiding Corporate Office

Scholingen

“In het kader van ons transformatieproces zullen we met een scholingsconcept waarborgen dat we ons personeel in staat stellen samen te werken met oog voor diversiteit en inclusie.” - Frank Schermann, Hoofd Bedrijfsbureau


Julia Heikkilä, Diversity & Inclusion Management

Diversity-dag

“In het kader van de European Diversity Month neemt Toll Collect elk jaar deel aan de Duitse Diversity-dag. "Met onze deelname willen we de aandacht richten op diversiteit in de arbeidswereld intern en extern, bewustzijn creëren voor de verschillende dimensies van diversiteit en de kansen en voordelen van diversiteit zichtbaar maken.” - Julia Heikkilä, Diversity & Inclusion Management

1 " / " 8

Charta der Vielfalt

In mei 2020 hebben de directie en voorzitter van de ondernemingsraad de Charta der Vielfalt ondertekend. Daarmee heeft Toll Collect zich ertoe verplicht

 1. een respectvolle en waarderende bedrijfscultuur te stimuleren,
 2. de personeelsprocessen te toetsen en het bewustzijn voor diversiteit te waarborgen,
 3. de diversiteit van de maatschappij en het daarin aanwezige potentieel te waarderen,
 4. de Charta der Vielfalt intern en extern onder de aandacht te brengen,
 5. jaarlijks gegevens over de activiteiten en de voortgang openbaar te maken,
 6. de medewerkers te informeren over de implementatie van de Charta der Vielfalt.

Logo van het Charter Diversiteit met daarnaast het woord ‘ondertekend’

Diversity-rapport 2021 - cijfers

Werknemers

totaal
658
vrouwelijk
40 %
mannelijk
60 %
divers
0 %

Bezetting leidinggevende functies

 • Raad van Bestuur

  vrouwelijk 50 % mannelijk 50 %
 • Directie (bestaat uit twee personen)

  mannelijk 100 %
 • Afdelingsleiding

  vrouwelijk 27 % mannelijk 73 %
 • Personeel/groepsleiding

  vrouwelijk 13 % mannelijk 87 %
 • vrouwelijk
 • mannelijk

Personen met zware handicap

totaal
6.3 %

Leeftijdsopbouw per tien jaar

 • 4 % jonger dan 30 jaar
 • 18 % 30-39 jaar
 • 34 % 40-49 jaar
 • 36 % 50-59 jaar
 • 8 % 60-67 jaar

Versie: 31-12-2022

Diversity-rapport 2022 - de activiteiten

Toll Collect implementeerde in 2020 Diversity & Inclusion Management in het bedrijf. : In 2022 lag de focus op het ontwikkelen van verdere activiteiten en maatregelen om het thema toegankelijkheid nog steviger in het bedrijf te verankeren en alle collega's te blijven informeren over diversiteit en inclusie.

Doelen

Toll Collect heeft zichzelf de volgende doelen gesteld:

 • Het bedrijf staat voor Diversity en daarmee voor een inclusieve, waarderende werkomgeving zonder vooroordelen.
 • Er is sprake van kansengelijkheid. Diversity in het personeelsbestand is een succesfactor.
 • Diversity & Inclusion zijn terug te vinden in de processen, structuren en producten van alle bedrijfsgebieden en -afdelingen.

Maatregelen

Toll Collect stimuleert inclusiviteit en diversiteit in het personeelsbestand door middel van de volgende maatregelen:

Informeren en bewustzijn creëren

 • Via intranet en de bedrijfskrant worden werknemers regelmatig geïnformeerd over diversiteit en inclusie en aanverwante activiteiten. De bedrijfswiki wordt voortdurend uitgebreid en biedt informatie over de miniseminars en D&I-thema's.
 • Met de steun van externe sprekers en specialisten worden miniseminars over D&I-relevante onderwerpen aangeboden aan het personeel. In 2022 stonden de volgende onderwerpen op het programma:
  • LGBTQIA*+ op de werkplek
  • Sportswashing; Qatar en het WK
 • Presentaties van de D&I-strategie en activiteiten in afdelingen en teams onderstrepen het belang en de noodzaak van diversiteit bij Toll Collect.
 • Het Diversity-rapport werd gepubliceerd als onderdeel van de Duitse diversity-dag 2022.
 • Om ervoor te zorgen dat in verschillende afdelingen van het bedrijf rekening wordt gehouden met Diversity & Inclusion, wordt het D&I-team vertegenwoordigd in verschillende comités.

Alle niveaus erbij betrekken

 • In de Diversity Council wisselen medewerkers van verschillende gebieden regelmatig ideeën uit met het D&I-team. Samen ontwikkelen zij ideeën en projecten en geven zij nieuwe impulsen voor D&I-activiteiten. De raadsleden fungeren ook als ambassadeurs en klankbord voor D&I-kwesties.
 • Het in 2021 opgezette buddyprogramma werd in 2022 voortgezet. Het programma ondersteunt nieuwe collega's door nieuwe medewerkers en medewerkers die al geruime tijd in dienst zijn over de afdelingen heen met elkaar in contact te brengen, waardoor het samenhorigheidsgevoel bij het begin wordt versterkt.
 • De D&I-strategie wordt gecommuniceerd via regelmatige besprekingen met de ondernemingsraad, de vertegenwoordiging van ernstig gehandicapte werknemers en de inclusion-verantwoordelijke. Bij de planning van de uit te voeren maatregelen wordt rekening gehouden met de feedback van de diensten.
 • Toll Collect streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging van genders en werkt aan maatregelen om het percentage vrouwen in managementfuncties consequent te verhogen. De streefcijfers voor het genderevenwicht van het eerste en tweede managementniveau zijn door de directie vastgesteld.

Voorwaarden creëren, processen optimaliseren

 • De personeelsprocessen worden stap voor stap getoetst op bewustzijn voor Diversity & Inclusion en aangepast.
 • Het combineren van werk en privéleven wordt mogelijk gemaakt en verbeterd met flexibele werktijdmodellen, betrouwbare werktijden, mobiel werken en de samenwerking met een kinderopvang.
 • Een lopend project voor digitale toegankelijkheid vergroot de deelname van mensen met een handicap. Zowel interne systemen als externe instrumenten worden overwogen. De betrokken afdelingen kregen een UX-opleiding met de focus op digitale toegankelijkheid. Bovendien werd de website van Toll Collect grondig herzien met speciale aandacht voor digitale toegankelijkheid.
 • De installatie van extra toegankelijke toiletten en toiletten voor alle genders gaven de voorwaarden voor meer toegankelijkheid en gendergelijkheid in het kantoorgebouw aan Potsdamer Platz.
 • De ondernemingsraad, de vertegenwoordiging van ernstig gehandicapte werknemers en de inclusion-verantwoordelijke hebben een inclusion-overeenkomst vastgesteld die voorziet in uitgebreide ondersteuning van gehandicapte werknemers en gelijkheid bevordert.
 • De vertegenwoordiging van ernstig gehandicapte werknemers heeft een concreet actieplan voor 2022 opgesteld.

Uw contactpersoon

Diversity & Inclusion Management

Frederike Fehsenfeld


Frederike Fehsenfeld, Diversity & Inclusion Management

Diversity & Inclusion Management

Julia Heikkilä


Julia Heikkilä, Diversity & Inclusion Management

Meer aanbevelingen