Výnimka pre remeselníkov

Otázky a odpovede

 • V zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) od 1. júla 2024 mýtnej povinnosti podliehajú aj vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony. Remeselné vozidlá sú za určitých podmienok oslobodené od mýtnej povinnosti.

  Berte na vedomie: zákon v prípade výnimky pre remeselníkov nepredpokladá všeobecné oslobodenie od úhrady mýta, ale oslobodenie súvisiace s jednotlivými jazdami. V prípade jázd, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, platí povinnosť úhrady mýta.

 • Výnimka pre remeselníkov platí pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré používa remeselná prevádzka. Pre vozidlá alebo jazdné súpravy s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou rovnou alebo vyššou ako 7,5 tony neplatí výnimka pre remeselníkov.

 • Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) v prípade výnimky pre remeselníkov nepredpokladá všeobecné oslobodenie od úhrady mýta, ale oslobodenie súvisiace s jednotlivými jazdami. V prípade jázd, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, platí povinnosť úhrady mýta.

  Berte na vedomie: niektoré vozidlá vo všeobecnosti nepodliehajú mýtnemu. Ide pritom na jednej strane o vozidlá, ktoré nespadajú pod kritériá definície vozidla podliehajúceho mýtnemu (napr. samohybné pracovné stroje) a na druhej strane o vozidlá, pre ktoré zákonodarný orgán vytvoril špeciálne výnimky (napr. vozidlá hasičského zboru).

  Ďalšie otázky ohľadne všeobecného oslobodenia od mýta
 • Výnimka pre remeselníkov platí, ak vozidlo vedie zamestnanec remeselného podniku a pritom

  • prepravuje materiál, výbavu alebo stroje, ktoré sú potrebné na výkon služieb a prác remeselného podniku, vrátane náradia, pracovných prostriedkov, náhradných dielov, stavebných materiálov, káblov, prístrojov a príslušenstva a/alebo
  • ak prepravuje remeselný tovar, ktorý bol vyrobený, ďalej spracovaný alebo opravený vo vlastnej remeselnej prevádzke.

   Ak sa namiesto toho vykonáva preprava priemyselne vyrobených tovarov, jazdy nie sú oslobodené od mýta. Priemyselnú výrobu možno predpokladať, ak sa výrobný proces vyznačuje vysokou mierou používania strojov a/alebo štandardizovanými výrobnými procesmi. Na rozdiel od sériovej masovej výroby sa ručná výroba zvyčajne vyznačuje obmedzeným množstvom a častejšími odchýlkami výrobkov. Nie remeselne, ale priemyselne vyrábané sú zvyčajne napr. Polotovary na cesto alebo pečivo, ktoré sa vyrábajú vo veľkých množstvách v procesoch založených na deľbe práce prostredníctvom vysokého stupňa mechanizácie a automatizácie, aby sa mohli piecť alebo predávať v obchodoch.

  V prípade prepravy nesmie ísť o komerčnú prepravu pre tretie subjekty, ani pre inú remeselnú prevádzku, len o pomocnú činnosť v rámci celkovej činnosti podniku.

 • Zoznam všetkých povolaní, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku pre remeselníkov, nájdete na internetovej stránke Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu.

  Zoznam remeselných povolaní
 • V zozname sú uvedené všetky remeselné činnosti, ktoré je možné podľa nariadenia o remeselnej činnosti prevádzkovať ako činnosti vyžadujúci oprávnenie, ako činnosti bez oprávnenia alebo ako činnosti podobné remeslám (podľa prílohy A a prílohy B nariadenia o remeselnej činnosti) a uznané učebné povolania priradené k odborným činnostiam uvedeným v „Zozname uznaných profesií v oblasti odbornej prípravy“, ktorý každoročne uverejňuje Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu (BIBB) v úradnej časti Spolkového vestníka, a ktorých profil činnosti je porovnateľný s profilom odborných činností.

  Zoznam napokon určilo Spolkové ministerstvo digitalizácie a dopravy a Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu a jeho obsah zodpovedá zoznamu v prihlasovacom formulári Toll Collect.

 • Nie, zoznam definitívne stanovuje predmetné povolania. Výnimky existujú pre príp. zastaralých alebo zahraničných názvov povolaní.

 • Áno, nie je potrebné, aby podnik mal zastúpenie v Nemecku.

  Berte na vedomie: pri prihlasovaní remeselných vozidiel u spoločnosti Toll Collect a pri kontrolách dodržiavania mýtnej povinnosti je potrebné predložiť dôkazné materiály v nemeckom jazyku alebo s prekladom do nemčiny.

 • Áno, aj tranzitné cesty sú oslobodené od mýta, ak sú splnené podmienky pre výnimku pre remeselníkov.

  Berte na vedomie: pri prihlasovaní remeselných vozidiel u spoločnosti Toll Collect a pri kontrolách dodržiavania mýtnej povinnosti je potrebné predložiť dôkazné materiály v nemeckom jazyku alebo materiály v cudzom jazyku s prekladom do nemčiny.

 • Pre výnimku pre remeselníkov prichádzajú do úvahy len vozidlá a jazdné súpravy s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony. Vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou rovnou alebo nižšou ako 3,5 tony nikdy nepodliehajú mýtnemu.

 • Spiatočné cesty a jazdy s prázdnym vozidlom nepodliehajú mýtnemu, ak sú v bezprostrednej súvislosti s

  • predchádzajúcimi alebo následnými remeselnými činnosťami alebo
  • dodávkou remeselne vyrobených tovarov.

  Oproti tomu mýtnej povinnosti podliehajú napr. cesty do dielní, prevozy alebo súkromné cesty.

 • Nie, pri výnimke pre remeselníkov týkajúcej sa mýta pre nákladné vozidlá neexistuje obmedzený rozsah platnosti na okolie sídla remeselnej prevádzky.

 • Pri zmiešaných cestách sa berie do úvahy hlavné zameranie cesty. Ak táto cesta v prevažnej miere slúži na realizáciu remeselných činností alebo dodávku remeselne vyrobených tovarov, potom nepodlieha mýtnemu. Neremeselná časť cesty smie mať len nepatrný význam.

 • Výnimka pre remeselníkov platí aj pre prenajaté vozidlá. Pri kontrolách je potrebné predložiť dôkaz, že vozidlo si prenajíma remeselná prevádzka a používa sa v zmysle požiadaviek na udelenie výnimky pre remeselníkov.

  Berte na vedomie: u spoločnosti Toll Collect možno na udelenie výnimky pre remeselníkov prihlásiť prenajaté vozidlá len v tom prípade, ak remeselná prevádzka je zapísaná ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii vozidla, časť I, napr. v prípade dlhodobého prenájmu.

 • Výnimka pre remeselníkov platí aj pre lízingové vozidlá. Pri kontrolách je potrebné predložiť dôkaz, že remeselná prevádzka je nadobúdateľom lízingu a vozidlo používa v zmysle požiadaviek na udelenie výnimky pre remeselníkov.

  Berte na vedomie: u spoločnosti Toll Collect možno na udelenie výnimky pre remeselníkov prihlásiť lízingové vozidlá len v tom prípade, ak remeselná prevádzka je zapísaná ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii vozidla, časť I.

 • Nie. Pre toto vozidlo platí všeobecné oslobodenie od mýta. Odporúčame vám, aby ste svoje vozidlo zaregistrovali ako oslobodené od mýta z dôvodu všeobecného oslobodenia.

  K oslobodeniu od mýta
 • Na preukázanie odôvodnenosti udelenia výnimky pre remeselníkov sú vhodné napr. tieto dokumenty: remeselnícky/živnostenský preukaz, živnostenský list (kópia), dodacie listy alebo objednávky zákazníkov. Nezabudnite, že tieto dokumenty musia byť vyhotovené v nemeckom jazyku alebo s prekladom do nemčiny.