Izjema za obrtnike

Vprašanja in odgovori

 • Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) od 1. julija 2024 zahteva obvezno plačilo cestnine za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso (tzGm) nad 3,5 in manj kot 7,5 tone. Obrtna vozila so pod določenimi pogoji oproščena obveznega plačila cestnine.

  Upoštevajte: Zakon ne predvideva splošne oprostitve plačila cestnine pri izjemi za obrtnike, temveč oprostitev plačila cestnine za določeno vožnjo. Za vožnje, ki ne izpolnjujejo pogojev, se zaračuna obvezno plačilo cestnine.

 • Izjema za obrtnike velja samo za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso (tzGm) nad 3,5 in manj kot 7,5 tone, ki se uporabljajo za obrtno dejavnost. Izjema za obrtnike ni na voljo za vozila ali skupine vozil z največjo tehnično dovoljeno maso 7,5 tone ali več.

 • Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah ne predvideva splošne oprostitve plačila cestnine pri izjemi za obrtnike, temveč oprostitev plačila cestnine za določeno vožnjo. Za vožnje, ki ne izpolnjujejo pogojev, se zaračuna obvezno plačilo cestnine.

  Upoštevajte: Za določena vozila praviloma ni obvezno plačilo cestnine. Pri tem gre na eni strani za vozila, ki ne sodijo v okvir meril za opredelitev vozil z obvezno cestnino (npr. samovozni delovni stroji), na drugi strani pa za vozila, za katera je zakonodajalec določil posebne izjeme iz dejanskega stanja (npr. gasilska vozila).

  Dodatne informacije o splošni oprostitvi plačila cestnine
 • Izjema za obrtnike velja, če vozilo vozi eden od zaposlenih v obrtnem podjetju in pri tem

  • prevaža material, opremo ali stroje, ki so potrebni za opravljanje storitev in dela (vključno z orodjem, delovno opremo, rezervnimi deli, gradbenimi materiali, kabli, napravami ali priborom) in/ali
  • ročno izdelanim blagom, ki je izdelano, nadalje predelano ali popravljeno v lastnem obrtnem podjetju.

   Če se namesto tega dostavlja industrijsko proizvedeno blago, vožnje niso oproščene plačila cestnine. Za industrijsko proizvodnjo gre, če je za proizvodni proces značilna visoka stopnja uporabe strojev in/ali standardizirani proizvodni procesi. V nasprotju s serijsko množično proizvodnjo so za ročno proizvodnjo običajno značilne omejene količine in pogostejša odstopanja izdelkov. Izdelki, ki niso ročno izdelani, temveč industrijsko proizvedeni, so običajno npr. pripravki za testo ali pekovski izdelki, ki se proizvajajo v velikih količinah v procesih, ki temeljijo na delitvi dela z visoko stopnjo mehanizacije in avtomatizacije, da bi se spekli ali prodali v trgovinah.

  Prevoz ne sme biti komercialni prevoz za tretje osebe, niti za drugo obrtno podjetje, temveč le pomožna dejavnost v okviru celotne dejavnosti podjetja.

 • Seznam vseh poklicev, ki izpolnjujejo pogoje za izjemo za obrtnike, najdete na spletnem mestu Zveznega urada za logistiko in mobilnost.

  Seznam obrtniških poklicev
 • Seznam vsebuje vse obrti, ki se v skladu z Zakonikom o obrti (HwO) lahko opravljajo kot obrti, ki zahtevajo dovoljenje, kot obrti brez dovoljenja ali kot obrti podobne obrti (v skladu s Prilogo A Zakonika o obrti in Prilogo B Zakonika o obrti) in priznane poklice za usposabljanje, dodeljene obrtnemu sektorju iz „Imenika priznanih poklicev za usposabljanje“, ki ga vsako leto objavi Zvezni inštitut za poklicno usposabljanje (BIBB) v uradnem delu Zveznega lista, katerih profil dejavnosti je primerljiv s profilom obrtniškega poklica.

  Seznam sta dokončno določila Zvezno ministrstvo za digitalno in promet ter Zvezni urad za logistiko in mobilnost, njegova vsebina pa ustreza seznamu v obrazcu za prijavo družbe Toll Collect.

 • Ne, seznam je dokončen. Obstajajo lahko izjeme za zastarele nazive poklicev in tuje nazive poklicev.

 • Da, ni nujno, da ima podjetje sedež v Nemčiji.

  Upoštevajte: Pri prijavi obrtnih vozil pri družbi Toll Collect in pri cestninskih kontrolah je treba predložiti dokazila v nemškem jeziku ali s prevodom v nemščino.

 • Da, tudi tranzitna potovanja so oproščena plačila cestnine, če izpolnjujejo pogoje za izjemo za obrtnike,

  Upoštevajte: Pri prijavi obrtnih vozil pri družbi Toll Collect in pri cestninskih kontrolah je treba predložiti dokazila v nemškem jeziku ali dokazila v tujem jeziku z nemškim prevodom.

 • Do izjeme za obrtnike so upravičena samo vozila in skupine vozil z največjo tehnično dovoljeno maso (tzGm) nad 3,5 in manj kot 7,5 tone. Motorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso 3,5 tone ali manj so vedno brez oproščena plačila cestnine.

 • Povratne in prazne vožnje so oproščene plačila cestnine, če so neposredno povezane

  • s prejšnjimi ali kasnejšimi obrtniškimi dejavnostmi ali
  • dostavo obrtniško izdelanih izdelkov.

  Plačilo cestnine pa je obvezno za npr. vožnje v delavnico, transferne ali zasebne vožnje.

 • Ne, pri izjemi za obrtnike za cestnino za tovorna vozila ni omejenega območja veljavnosti okrog sedeža obrtnega podjetja.

 • Pri takih mešanih vožnjah se upošteva glavni namen vožnje. Če je vožnja namenjena predvsem opravljanju obrtnih dejavnosti ali dostavo obrtniško izdelanih izdelkov, je oproščena plačila cestnine. Neobrtniški del vožnje je lahko le manjšega pomena.

 • Izjema za obrtnike velja tudi za najeta vozila. Pri kontrolah je treba predložiti dokazilo, da je vozilo najeto s strani obrtnega podjetja in se uporablja v skladu s pogoji za izjemo za obrtnike.

  Upoštevajte: Najeta vozila se lahko upoštevajo pri prijavi obrtnih vozil pri družbi Toll Collect le, če je obrtno podjetje vpisano kot lastnik vozila v I. delu prometnega dovoljenja (dokument o registraciji vozila), npr. za dolgoročni najem.

 • Izjema za obrtnike velja tudi za vozila na lizing. Pri kontrolah je treba predložiti dokazilo, da je obrtno podjetje lizingojemalec in se vozilo uporablja v skladu s pogoji za izjemo za obrtnike.

  Upoštevajte: Vozila na lizing se lahko upoštevajo pri prijavi obrtnih vozil pri družbi Toll Collect le, če je obrtno podjetje vpisano kot lastnik vozila v I. delu prometnega dovoljenja (dokument o registraciji vozila).

 • Ne. Za to vozilo velja splošna oprostitev plačila cestnine. Priporočamo, da svoje vozilo registrirate kot oproščeno plačila cestnine na temelju splošnega razloga oprostitve.

  Pojdi na oprostitev plačila cestnine
 • Za dokazilo za izjemo za obrtnike so primerni na primer naslednji dokumenti: obrtniška/trgovska izkaznica, registracija dejavnosti (kopija), dobavnice ali naročila strank. Upoštevajte, da morajo biti dokumenti predloženi v nemškem jeziku ali s prevodom v nemščino.