Raznolikost in vključevanje


Roke različnih barv kože tvorijo krog.

Družba Toll Collect se zavzema za raznolikost in enake možnosti

Pri družbi Toll Collect sodelujejo osebnosti, ki v ekipo prinašajo svoje individualno poreklo, svojo identiteto, svoje izkušnje in poglede. Prepričani smo: Raznolike ekipe so ustvarjalnejše, inovativnejše in prispevajo k prihodnosti podjetja. Zato raznolikost – poleg zanesljivosti in trajnosti – predstavlja eno od naših osrednjih vrednot, na katerih temelji poslanstvo našega podjetja.

Raznolikost

Z raznolikostjo je mišljena raznolikost delovnega kolektiva, skupne točke in razlike vseh zaposlenih oseb pri družbi Toll Collect.

Vključevanje

Vključevanje označuje pozitiven odnos do raznolikosti v delovnem kolektivu.

Za to je potrebno vključujoče in spoštljivo delovno okolje brez predsodkov, v katerem so resnično na voljo enake možnosti za vse, raznolikost delovnega kolektiva pa je dejavnik uspeha. Vsi sodelavci/-ke so lahko takšni, kot so, lahko sodelujejo, so del družbe in se še naprej razvijajo, ne glede na starost, invalidnost, etnično poreklo in narodnost, spol in spolno identiteto, vero in svetovni nazor, spolno usmerjenost in družbeno poreklo.

Izraza »vključevanje« ne smemo zamenjevati z izrazom »vključitev«, ki se v nemško govorečih državah večinoma uporablja v zvezi z invalidnostjo.

Upravljanje raznolikosti in vključevanja pri družbi Toll Collect

Naše poslanstvo

»Raznolikost je del našega poslanstva. Raznolikost v podjetje prinaša različne poglede in s tem ustvarjalnost. To ustvarja inovacije in nas pripravi na prihodnost.« - dr Gerhard Schulz, izvršni direktor


Stefanie Elgeti, urad generalnega direktorja in za strategijo

Digitalna dostopnost

»Digitalna dostopnost je neprekinjeni projekt, ki spodbuja trajnost, raznolikost in zanesljivost. Digitalna dostopnost z lažjim upravljanjem in boljšo razumljivostjo ponuja dodano vrednost za vse.« – Stefanie Elgeti, pisarna za strategijo in generalnega direktorja


Peyman Rezvani, notranja revizija in skladnost

Svet za raznolikost

»Svet za raznolikost je telo s člani iz celega podjetja, ki se redno sestaja. Člani delujejo kot ambasadorji in kontaktne osebe za teme razvoja in inovacij na svojih področjih.« - Peyman Rezvani, notranja revizija in skladnost


Yannik Vasarri, upravljanje raznolikosti in vključevanja

Poročilo o raznolikosti

»Ukrepi, številke in cilji: Letno javno poročilo o raznolikosti prikazuje, kje stojimo kot podjetje. Povzema, kaj smo storili za spodbujanje raznolikosti in zadovoljstva.« - Yannik Vasarri, upravljanje raznolikosti in vključevanja


Frederike Fehsenfeld, upravljanje raznolikost in vključevanja

Cilji

»Z našimi dolgoročnejšimi cilji na področju uravnotežene zastopanosti spolov v vodstvu lahko zagotovimo, da s trajnostnimi ukrepi dosegamo več enakopravnih možnosti v podjetju.« - Frederike Fehsenfeld, upravljanje raznolikosti in vključevanja


Iris Hoppe, svet delavcev in zastopanje hudo invalidnih oseb

Zastopnik oseb s hudo invalidnostjo

»Zastopnik oseb s hudo invalidnostjo z letnim akcijskim načrtom spodbuja vključevanje oseb s hudo invalidnostjo v podjetje in jim je na voljo za svetovanje in pomoč.« - Iris Hoppe, svet delavcev in predstavnica zaposlenih s težkimi invalidnostmi


Frank Schermann, vodja oddelka korporativne pisarne

Usposabljanja

»V okviru našega procesa preobrazbe bomo s konceptom usposabljanja zagotovili, da našim zaposlenim omogočimo sodelovanje na način, ki bo upošteval raznolikost in vključevanje.« - Frank Schermann, vodja pisarne za podjetja


Julia Heikkilä, upravljanje raznolikost in vključevanja

Dan raznolikost

»V okviru Evropskega meseca raznolikosti družba Toll Collect vsako leto sodeluje pri nemškem dnevu raznolikosti. S svojim sodelovanjem želimo tako interno kot eksterno spodbujati raznolikost v delovnem okolju, ustvariti zavest o različnih razsežnostih raznolikosti ter prikazati priložnosti in prednosti raznolikosti.« - Julia Heikkilä, upravljanje raznolikosti in vključevanja

1 " / " 8

Listina raznolikosti

Maja 2020 so vodstvo podjetja in predsednik sveta delavcev podpisali Listino raznolikosti . S tem se je družba Toll Collect zavezala k naslednjemu:

 1. spodbujanju spoštljive in naklonjene korporativne kulture,
 2. preverjanju kadrovskih postopkov in zagotavljanju občutljivosti za raznolikost,
 3. spoštovanju raznolikosti družbe in njenih potencialov,
 4. upoštevanju Listine raznolikosti tako v podjetju kot zunaj njega,
 5. vsakoletnemu poročanju o dejavnostih in napredku ter
 6. obveščanju o izvajanju Listine raznolikosti.

Logotip Listine raznolikosti, poleg stoji beseda Podpisano

Poročilo o raznolikosti za leto 2022 – številke

Zaposleni

skupaj
658
ženske
40 %
moški
60 %
drugo
0 %

Osebe na vodilnih položajih

 • Nadzorni svet

  ženske 50 % moški 50 %
 • Vodstvo podjetja (sestavljeno iz dveh oseb)

  moški 100 %
 • Vodstvo oddelkov

  ženske 27 % moški 73 %
 • Vodstvo osebja/skupin

  ženske 13 % moški 87 %
 • ženske
 • moški

Osebe s težko invalidnostjo

skupaj
6.3 %

Starostna struktura po desetletjih

 • 4 % manj kot 30 let
 • 18 % 30–39 let
 • 34 % 40–49 let
 • 36 % 50–59 let
 • 8 % 60–67 let

Stanje: 31.12.2022

Poročilo o raznolikosti za leto 2022 – dejavnosti

Družba Toll Collect je leta 2020 v podjetju uvedla upravljanje raznolikosti in vključevanja. V letu 2022 je bil poudarek na razvoju nadaljnjih dejavnosti in ukrepov za še trdnejše zasidranje teme o dostopnosti v podjetje ter nadaljnje obveščanje vseh sodelavcev in sodelavk o raznolikosti in vključevanju.

Cilji

Družba Toll Collect si je zastavila naslednje cilje:

 • Družba se zavzema za raznolikost ter s tem za vključujoče in spoštljivo delovno okolje brez predsodkov.
 • Za vse veljajo enake možnosti. Raznolikost delovnega kolektiva je dejavnik uspeha.
 • Raznolikost in vključevanje sta prisotna v postopkih, strukturah in izdelkih vseh poslovnih področij.

Ukrepi

Toll Collect spodbuja vključevanje in raznolikost delovnega kolektiva z naslednjimi ukrepi:

Informiranje in ozaveščanje

 • Intranet in časopis družbe redno obveščata zaposlene o raznolikosti in vključevanju ter povezanih dejavnostih. Wiki podjetja se nenehno širi in vsebuje informacije o organiziranih mini seminarjih in temah o raznolikosti in vključevanju.
 • Ob podpori zunanjih svetovalcev in svetovalk ter strokovnjakov in strokovnjakinj so zaposlenim redno na voljo mini seminarji o temah, pomembnih za raznolikost in vključevanje. Program za leto 2022 je obsegal:
  • LGBTQIA*+ na delovnem mestu
  • Sportswashing (športno zavajanje); Katar in svetovno prvenstvo
 • S predstavitvami strategije in dejavnosti na temo raznolikosti in vključevanja v oddelkih in skupinah se poudarjata pomen in nujnost raznolikosti v družbi Toll Collect.
 • Poročilo o raznolikosti je bilo objavljeno v okviru nemškega dneva raznolikosti 2022.
 • Da bi zagotovili upoštevanje raznolikosti in vključevanja na različnih oddelkih podjetja, je ekipa za raznolikost in vključevanje zastopana v različnih odborih.

Vključevanje vseh ravni

 • V Svetu za raznolikost zaposleni z različnih oddelkov redno izmenjujejo ideje z ekipo za raznolikost in vključevanje. Skupaj razvijajo ideje in projekte ter dajejo nov zagon dejavnostim na področju raznolikosti in vključevanja. Člani in članice sveta delujejo tudi kot ambasadorji in ambasadorke ter svetovalci in svetovalke za teme o raznolikosti in vključevanju.
 • Program Buddy, ki se je začel leta 2021, se je nadaljeval tudi v letu 2022. Program podpira nove sodelavce in sodelavke s povezovanjem novih in dolgoletnih zaposlenih na različnih področjih ter tako že od samega začetka krepi občutek pripadnosti.
 • O strategiji raznolikosti in vključevanja obveščamo z rednimi razpravami s svetom delavcev, predstavniki zaposlenih s težjimi oblikami invalidnosti in pooblaščenimi osebami za vključevanje. Povratne informacije oddelkov upoštevamo pri načrtovanju ukrepov, ki jih je treba izvesti.
 • Družba Toll Collect si prizadeva za uravnoteženo razmerje med spoli in pripravlja ukrepe za dosledno povečevanje deleža žensk na vodstvenih položajih. Ciljne vrednosti za razmerje med spoli na prvi in drugi ravni upravljanja je določilo vodstvo.

Ustvarjanje pogojev, optimizacija postopkov

 • Poteka postopno preverjanje in prilagajanje kadrovskih postopkov glede na občutljivost v zvezi z raznolikostjo in vključevanjem.
 • Prilagodljivi modeli dela, zanesljiv delovnik, mobilno delo in sodelovanje z vrtcem omogočajo kompatibilnost poslovnega in zasebnega življenja.
 • S projektom o digitalni dostopnosti, ki se trenutno izvaja, se povečuje udeležba invalidov. Upoštevajo se tako notranji sistemi kot zunanja orodja. Ustrezni oddelki so bili deležni usposabljanja UX s poudarkom na digitalni dostopnosti. Poleg tega je bilo spletno mesto družbe Toll Collect temeljito preoblikovano s posebnim poudarkom na digitalni dostopnosti.
 • Z namestitvijo dodatnih stranišč brez ovir in stranišč za vse spole so bili ustvarjeni pogoji za večjo dostopnost in enakost spolov v pisarniški stavbi na trgu Potsdamer Platz.
 • Svet delavcev, predstavniki zaposlenih s težjimi oblikami invalidnosti in pooblaščena oseba za vključevanje so sprejeli sporazum o vključevanju, ki zagotavlja razširjeno podporo zaposlenim invalidnim osebam in spodbuja enakost.
 • Predstavniki zaposlenih s težjimi oblikami invalidnosti so pripravili konkreten akcijski načrt za leto 2022.

Vaša kontaktna oseba

Upravljanje raznolikosti in vključevanja

Frederike Fehsenfeld


Frederike Fehsenfeld, upravljanje raznolikost in vključevanja

Upravljanje raznolikosti in vključevanja

Julia Heikkilä


Julia Heikkilä, upravljanje raznolikost in vključevanja

Več priporočil