Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Raznolikost in vključevanje

Toll Collect se zavzema za raznolikost in enake možnosti

Pri družbi Toll Collect sodelujejo osebnosti, ki v ekipo prinašajo svoje individualno poreklo, svojo identiteto, svoje izkušnje in poglede. Prepričani smo: Raznolike ekipe so ustvarjalnejše, inovativnejše in prispevajo k prihodnosti podjetja. Zato raznolikost – poleg zanesljivosti in trajnosti – predstavlja eno od naših osrednjih vrednot, na katerih temelji poslanstvo našega podjetja.

Raznolikost

Z raznolikostjo je mišljena raznolikost delovnega kolektiva, skupne točke in razlike vseh zaposlenih oseb pri družbi Toll Collect.

Vključevanje

Vključevanje označuje pozitiven odnos do raznolikosti v delovnem kolektivu.

Za to je potrebno vključujoče in spoštljivo delovno okolje brez predsodkov, v katerem so resnično na voljo enake možnosti za vse, raznolikost delovnega kolektiva pa je dejavnik uspeha. Vsi sodelavci/-ke so lahko takšni, kot so, lahko sodelujejo, so del družbe in se še naprej razvijajo, ne glede na starost, invalidnost, etnično poreklo in narodnost, spol in spolno identiteto, vero in svetovni nazor, spolno usmerjenost in družbeno poreklo.

Vodstvo za raznolikost in vključevanje pri družbi Toll Collect

Naš cilj je zaposlenim omogočiti, da se na delovnem mestu dobro počutijo "

Dr. Gerhard Schulz - predsednik vodstva podjetja

Poročilo o raznolikosti za leto 2021 – številke

Zaposleni

0

skupaj

0
%

ženske

0
%

moški

Osebe na vodilnih položajih

Nadzorni svet
Vodstvo podjetja (vodstvo podjetja sestavljata dve osebi)
Vodstvo oddelkov
Vodstvo osebja/skupin
 • ženske
 • moški

Osebe s težko invalidnostjo

0
%

Starostna struktura po desetletjih (v odstotkih)

Status: 31. december 2021

Poročilo o raznolikosti za leto 2021 – dejavnosti

Potem ko je leta 2020 družba Toll Collect začela vzpostavljati upravljanje raznolikosti in vključevanja, je leta 2021 konsolidirala to področje. Poudarek je bil na razvoju nadaljnjih dejavnosti in ukrepov za še bolj čvrste temelje v zvezi s to temo v podjetju.

Cilji

Družba Toll Collect si je zastavila naslednje cilje:

 • Družba se zavzema za raznolikost ter s tem za vključujoče in spoštljivo delovno okolje brez predsodkov.
 • Za vse veljajo enake možnosti. Raznolikost delovnega kolektiva je dejavnik uspeha.
 • Za vse veljajo enake možnosti. Raznolikost delovnega kolektiva je dejavnik uspeha.

Ukrepi

Toll Collect spodbuja vključevanje in raznolikost delovnega kolektiva z naslednjimi ukrepi:

Informiranje in ozaveščanje

 • Intranet in časopis družbe zaposlene redno obveščata o raznolikosti in vključevanju ter povezanih dejavnostih.
 • Ob podpori zunanjih svetovalcev in strokovnjakov so zaposlenim redno na voljo mini seminarji o temah, ki so pomembne za raznolikost in vključevanje. Program za leto 2021 je vključeval naslednje teme:
  • nezavedni predsodki,
  • rasizem v vsakdanjem življenju,
  • vpliv socialnega porekla na možnosti izobraževanja,
  • digitalna dostopnost.
 • Usposabljanja in delavnice o temah, kot sta komunikacija, ki upošteva načelo enakosti spolov, in digitalna dostopnost, omogočajo zaposlenim, da se pobližje in praktično seznanijo z razsežnostmi raznolikosti ter dojamejo pomen vključevanja na delovnem mestu.
 • S predstavitvami dejavnosti in strategije raznolikosti in vključevanja v oddelkih in ekipah se poudarja pomen in nujnost raznolikosti v podjetju.
 • V rednih oblikah, kot so skupine za razpravo in skupine zainteresiranih strani, si zaposleni izmenjujejo informacije o aktualnih publikacijah na temo raznolikosti..
 • V okviru Nemškega dneva kulturne raznolikosti 2021 so potekali fotografska kampanja in različni dogodki za spoznavanje raznolikosti ter pridobivanje razširjevalcev za prihodnje kampanje za raznolikost in vključevanje.
 • Upravljanje raznolikosti in vključevanja sodeluje v medoddelčni in medhierarhični delovni skupini za Kompas vrednot 2.0. Kompas vrednot opisuje načela sodelovanja pri družbi Toll Collect in podpira družbo pri uresničevanju njenih ciljev.

Vključevanje vseh ravni

 • V Svetu za raznolikost si zaposleni z različnih področij in hierarhičnih ravni redno izmenjujejo informacije z ekipo raznolikosti in vključevanja. Skupaj razvijajo ideje in projekte ter dajejo nov zagon dejavnostim raznolikosti in vključevanja.
 • Družba Toll Collect je sodelovala v izzivu Diversity Challenge iniciative Listina raznolikosti. V tem okviru se je razvil program Buddy, ki se je izvajal v sklopu rednega poslovanja. Program podpira nove sodelavce/-ke, povezuje zaposlene ne glede na oddelke in krepi občutek pripadnosti tudi v času pandemije.
 • Obveščanje o strategiji raznolikosti in vključevanja poteka z rednimi pogovori z vodstvi oddelkov. Povratne informacije oddelkov se upoštevajo pri načrtovanju ukrepov, ki jih je treba izvesti.

Ustvarjanje pogojev, optimizacija postopkov

 • Cilj upravljanja raznolikosti in vključevanja je zasidrati ukrepe v strukturah podjetja z naslednjimi procesi:
  • opredelitev ciljnih vrednosti za različne dimenzije raznolikosti,
  • povečanje ozaveščenosti in nadaljnje usposabljanje delovne sile,
  • aktivno vključevanje zaposlenih kot razširjevalcev in članov različnih delovnih skupin za raznolikost.
 • Poteka postopno preverjanje in prilagajanje kadrovskih postopkov glede na občutljivost v zvezi z raznolikostjo in vključevanjem.
 • Prilagodljivi modeli dela, zanesljiv delovnik, mobilno delo in sodelovanje z vrtcem omogočajo kompatibilnost poslovnega in zasebnega življenja.
 • S projektom o digitalni dostopnosti, ki se trenutno izvaja, se povečuje udeležba invalidov. Upoštevajo se tako notranji sistemi kot zunanja orodja.
 • Začetek analize plače po spolu je pomemben gradnik za načrtovanje in izvajanje ukrepov na podlagi spola v podjetju, da se doseže večja enakost.
 • Ob prenovi stavbe družbe Toll Collect se bodo ustvarili pogoji za dostopnost, ki omogočajo neomejen dostop do stavbe.
 • Svet delavcev, predstavniki težjih invalidov in pooblaščeni predstavniki za vključitev pripravljajo sporazum o vključitvi, ki bo zagotavljal razširjeno podporo zaposlenim invalidom in spodbujal enakopravnost. Ta bo sprejet leta 2022.

Listina raznolikosti

Maja 2020 so vodstvo podjetja in predsednik sveta delavcev podpisali Listino raznolikosti . S tem se je družba Toll Collect zavezala k naslednjemu:

 1. spodbujanju spoštljive in naklonjene korporativne kulture,
 2. preverjanju kadrovskih postopkov in zagotavljanju občutljivosti za raznolikost,
 3. spoštovanju raznolikosti družbe in njenih potencialov,
 4. upoštevanju Listine raznolikosti tako v podjetju kot zunaj njega,
 5. vsakoletnemu poročanju o dejavnostih in napredku ter
 6. obveščanju o izvajanju Listine raznolikosti.

Logo Listina raznolikosti

Toll Collect podpisal Listino raznolikosti

Vaša kontaktna oseba


Portret Julie Heikkilä, upravljanje raznolikosti

Vodstvo za raznolikost in vključevanje
Julia Heikkilä

E-pošta

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605