Rozmanitosť a začlenenie


Ruky rôznych farieb pleti tvoria kruh.

Spoločnosť Toll Collect sa zasadzuje za princípy rozmanitosti a rovnosti príležitostí

V spoločnosti Toll Collect spolupracujú osobnosti, ktoré do tímu vnášajú svoje individuálne zázemie, identitu, skúsenosti a perspektívy. Sme presvedčení, že rôznorodé tímy sú kreatívnejšie, inovatívnejšie a prispievajú k budúcej životaschopnosti spoločnosti. Rozmanitosť je preto spolu so spoľahlivosťou a trvalou udržateľnosťou jednou z našich ústredných hodnôt, ktoré sú zakotvené v našej podnikovej filozofii.

Rozmanitosť

Rozmanitosťou sa rozumie rozmanitosť pracovnej sily, spoločné črty a rozdiely všetkých spolupracujúcich osôb spoločnosti Toll Collect.

Začlenenie

Začlenenie je pozitívne zaobchádzanie s rozmanitosťou pracovnej sily.

Nato je potrebné nezaujaté, oceňujúce a začleňujúce pracovné prostredie, v ktorom rovnosť príležitosti platí skutočne pre každého a rozmanitosť pracovnej sily predstavuje faktor úspechu. Všetky spolupracovníčky/všetky spolupracovníci môžu byť samé/sami sebou, môžu byť prospešné/prospešní, súčasťou celku a rozvíjať sa bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie, etnický pôvod a národnosť, pohlavie a rodovú identitu, náboženstvo a svetonázor, sexuálnu identitu a sociálny pôvod.

Pojem „Začlenenie“ sa nesmie zamieňať s pojmom „Inklúzia“, ktorý sa v nemecky hovoriacich krajinách väčšinou používa v súvislosti s témou zdravotného postihnutia.

Manažment rozmanitosti a začlenenia v spoločnosti Toll Collect


Dr. Gerhard Schulz, predseda riaditeľstva spoločnosti

Náš ideál

„Rozmanitosť je súčasťou nášho ideálu. Rozmanitosť prináša rôzne perspektívy, a tým kreativitu do spoločnosti. To vytvára inovácie a pripravuje nás na budúcnosť.“ - Dr. Gerhard Schulz, generálny riaditeľ


Stefanie Elgeti, kancelária pre stratégiu a vedenie spoločnosti

Digitálna bezbariérovosť

„Digitálna bezbariérovosť je nepretržitý projekt, ktorý podporuje udržateľnosť, rozmanitosť a spoľahlivosť. Digitálna bezbariérovosť ponúka pridanú hodnotu pre všetkých, a to prostredníctvom jednoduchšej obsluhy a lepšej zrozumiteľnosti.“ – Stefanie Elgeti, kancelária pre stratégiu a generálneho riaditeľa


Peyman Rezvani, interná revízia a compliance

Rada pre rozmanitosť

„Rada pre rozmanitosť je pravidelne zasadajúce grémium s členmi z celej spoločnosti. Členovia fungujú ako veľvyslanci a kontaktné osoby pre témy D&I vo svojich oblastiach.“ - Peyman Rezvani, vnútorný audit a dodržiavanie predpisov


Yannik Vasarri, manažment rozmanitosti a začlenenia

Správa o rozmanitosti

„Opatrenia, čísla a ciele: Ročná verejná správa o rozmanitosti ukazuje, kde sa ako spoločnosť nachádzame. Zhŕňa, čo sme podnikli, aby sme podporili rozmanitosť a ocenenie.“ - Yannik Vasarri, manažment diverzity a inklúzie


Frederike Fehsenfeld, manažment rozmanitosti a začlenenia

Cieľové hodnoty

„S našimi dlhodobými cieľmi v oblasti rodovej vyváženosti vedúcich pracovníkov môžeme zaručiť, že v spoločnosti na základe udržateľných opatrení dosahujeme väčšiu rovnosť príležitostí.“ - Frederike Fehsenfeld, manažment diverzity a inklúzie


Iris Hoppe, zamestnanecká rada a zastúpenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Zastúpenie osôb s ťažkým postihnutím

„Zastúpenie osôb s ťažkým postihnutím podporuje začlenenie ťažko postihnutých ľudí do spoločnosti s ročným plánom akcií a je tu pre vás, aby vám poradilo a pomohlo.“ - Iris Hoppe, zamestnanecká rada a zástupkyňa pre ťažko zdravotne postihnutých


Frank Schermann, vedúci odborného oddelenia Corporate office

Školenia

„V rámci nášho procesu transformácie zabezpečíme nášmu personálu pomocou školiaceho konceptu možnosť spolupracovať spôsobom citlivým na rozmanitosť a začlenenie.“ - Frank Schermann, vedúci podnikovej kancelárie


Julia Heikkilä, manažment rozmanitosti a začlenenia

Deň rozmanitosti

„V rámci Európskeho mesiaca rozmanitosť sa spoločnosť Toll Collect každý rok zúčastňuje Nemeckého dňa rozmanitosti. Svojou účasťou by sme sa chceli interne aj externe zamerať na rozmanitosť vo svete práce, vytvoriť povedomie o rôznych dimenziách rozmanitosti a zviditeľniť príležitosti a výhody rozmanitosti.“ - Julia Heikkilä, manažment diverzity a inklúzie

1 " / " 8

Charta rozmanitosti

V máji 2020 riaditeľstvo spoločnosti a predseda zamestnaneckej rady podpísali chartu rozmanitosti . Spoločnosť Toll Collect sa týmto zaviazala

 1. podporovať rešpektujúcu a oceňujúcu firemnú kultúru,
 2. preverovať personálne procesy a zabezpečiť senzibilitu pre rozmanitosť,
 3. vážiť si rozmanitosť spoločnosti a potenciál, ktorý obsahuje,
 4. viesť internú a externú komunikáciu o Charte rozmanitosti,
 5. každoročne poskytovať verejné informácie o aktivitách a o pokroku
 6. a spolupracujúce osoby informovať o realizácii cieľov Charty rozmanitosti.

Logo Charty rozmanitosti, vedľa neho slovo „Podpísané“

Správa o rozmanitosti za rok 2022 – čísla

Zamestnankyne/zamestnanci

celkom
658
ženy
40 %
muži
60 %
nebinárnych
0 %

Obsadenie vedúcich pozícií

 • Dozorná rada

  ženy 50 % muži 50 %
 • Riaditeľstvo spoločnosti (zložené z dvoch osôb)

  muži 100 %
 • Vedenie odborných oddelení

  ženy 27 % muži 73 %
 • Vedenie pracovných jednotiek/skupín

  ženy 13 % muži 87 %
 • ženy
 • muži

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím

celkom
6.3 %

Veková štruktúra podľa dekád

 • 4 % menej ako 30 rokov
 • 18 % 30 – 39 rokov
 • 34 % 40 – 49 rokov
 • 36 % 50 – 59 rokov
 • 8 % 60 – 67 rokov

Stav: 31.12.2022

Správa o rozmanitosti za rok 2022 – aktivity

Spoločnosť Toll Collect uviedla v roku 2020 do praxe manažment rozmanitosti a začlenenia. : V roku 2022 sa spoločnosť zamerala na vývoj ďalších aktivít a opatrení, aby sa v podniku ešte lepšie ukotvila predovšetkým téma bezbariérových prístupov a aby boli všetky kolegyne/všetci kolegovia lepšie informovaní o rozmanitosti a začlenení.

Ciele

Spoločnosť Toll Collect si stanovila nasledujúce ciele:

 • Spoločnosť stojí za princípom rozmanitosti a tým aj za začleňujúcim, oceňujúcim a nezaujatým pracovným prostredím.
 • Existuje rovnosť príležitostí. Rozmanitosť pracovnej sily je faktor úspechu.
 • Rozmanitosť a začlenenie sú prítomné v procesoch, štruktúrach a produktoch všetkých obchodných oblastí a odvetví.

Opatrenia

Spoločnosť Toll Collect podporuje začlenenie a rozmanitosť pracovnej sily nasledujúcimi opatreniami:

Poskytovanie informácií a zvyšovanie povedomia

 • Intranet a firemné noviny pravidelne informujú spolupracovníčky/spolupracovníkov o rozmanitosti a začlenení a súvisiacich aktivitách. Obsah internetovej encyklopédie podniku sa stále rozširuje a ponúka informácie o uskutočnených miniseminároch a témach rozmanitosti a začlenenia.
 • • S podporou externých prednášajúcich a odborníčok/odborníkov sa zamestnancom ponúkajú minisemináre na témy súvisiace s rozmanitosťou a začlenením. V roku 2022 boli na programe tieto témy:
  • LGBTQIA*+ na pracovisku
  • Sportswashing; Katar a majstrovstvá sveta
 • Prezentácie stratégie a aktivít v oblasti rozmanitosti a začlenenia v odborných oddeleniach a tímoch zdôrazňujú význam a potrebu rozmanitosti v spoločnosti Toll Collect.
 • V rámci Nemeckého dňa rozmanitosti 2022 bola uverejnená správa o rozmanitosti.
 • Aby sa rozmanitosť a začlenenie zohľadňovali v rôznych oblastiach podniku, je vo viacerých výboroch zastúpený tím pre rozmanitosť a začlenenie.

Zapojenie všetkých úrovní

 • V Rade pre rozmanitosť si spolupracovníčky/spolupracovníci z rôznych oblastí pravidelne vymieňajú názory s tímom pre rozmanitosť a začlenenie. Spoločne rozvíjajú nápady a projekty a dávajú nový impulz aktivitám v oblasti rozmanitosti a začlenenia. Okrem toho majú členovia Rady úlohu vyslancov/vyslankýň a poradnej skupiny pre témy rozmanitosti a začlenenia.
 • Program Buddy zavedený v roku 2021 pokračoval aj v roku 2022. Program podporuje nové kolegyne/nových kolegov spájaním nových a dlhoročných pracovníčok/pracovníkov naprieč oddeleniami, čím sa hneď od začiatku vytvára pocit spolupatričnosti.
 • O stratégii rozmanitosti a začlenenia sa pravidelne diskutuje so zamestnaneckou radou, zástupcami osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a splnomocnencom pre začlenenie. Pri plánovaní opatrení, ktoré sa majú realizovať, sa zohľadňuje spätná väzba z týchto oblastí.
 • Spoločnosť Toll Collect sa snaží vyvažovať podiel mužov a žien v podniku a pracuje na opatreniach, ktorými by postupne zvyšovala podiel žien vo vedúcich pozíciách. Cieľové hodnoty pomeru mužov a žien na prvej a druhej úrovni vedúcich pozícií určí vedenie podniku.

Vytvorenie predpokladov, optimalizácia procesov

 • Personálne procesy sa postupne preverujú z hľadiska rozmanitosti a senzibility začlenenia a prispôsobujú sa.
 • Zlučiteľnosť povolania so súkromným životom umožňujú a zlepšujú modely flexibilného pracovného času, spoľahlivé pracovné doby, mobilné práce a spolupráca s materskou školou.
 • Prebiehajúci projekt digitálnej bezbariérovosti zvyšuje účasť ľudí so zdravotným postihnutím. Do úvahy sa berú interné systémy aj externé nástroje. V relevantných oblastiach bolo poskytnuté školenie o UX so zameraním na digitálnu bezbariérovosť. Zároveň aj internetová stránka spoločnosti Toll Collect prešla zásadnými úpravami, pričom sa takisto kládol dôraz najmä na digitálnu bezbariérovosť.
 • Zriadením doplnkových bezbariérových toaliet, ako aj toaliet pre všetky pohlavia sme v kancelárskych priestoroch na Postupimskom námestí splnili požiadavky pre lepšiu bezbariérovosť a rovnosť pohlaví.
 • Zamestnanecká rada, zástupcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a splnomocnenec pre začlenenie vypracovali dohodu o začlenení, ktorá im poskytuje rozšírenú podporu pre zamestnancov so zdravotným postihnutím a podporuje rovnosť.
 • Konkrétny plán akcie na rok 2022 vyvinuli zástupcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vaša kontaktná partnerka

Manažment rozmanitosti a začlenenia

Frederike Fehsenfeld


Frederike Fehsenfeld, manažment rozmanitosti a začlenenia

Manažment rozmanitosti a začlenenia

Julia Heikkilä


Julia Heikkilä, manažment rozmanitosti a začlenenia

Ďalšie odporúčania