Rozmanitosť a začlenenie


Štylizované drevené figúrky v mnohých farbách

Spoločnosť Toll Collect sa zasadzuje za princípy rozmanitosti a rovnosti príležitostí

V spoločnosti Toll Collect spolupracujú osobnosti, ktoré do tímu vnášajú svoje individuálne zázemie, identitu, skúsenosti a perspektívy. Sme presvedčení, že rôznorodé tímy sú kreatívnejšie, inovatívnejšie a prispievajú k budúcej životaschopnosti spoločnosti. Rozmanitosť je preto spolu so spoľahlivosťou a trvalou udržateľnosťou jednou z našich ústredných hodnôt, ktoré sú zakotvené v našej podnikovej filozofii.

Rozmanitosť

Rozmanitosťou sa rozumie rozmanitosť pracovnej sily, spoločné črty a rozdiely všetkých spolupracujúcich osôb spoločnosti Toll Collect.

Začlenenie

Začlenenie je pozitívne zaobchádzanie s rozmanitosťou pracovnej sily.

Nato je potrebné nezaujaté, oceňujúce a začleňujúce pracovné prostredie, v ktorom rovnosť príležitosti platí skutočne pre každého a rozmanitosť pracovnej sily predstavuje faktor úspechu. Všetky spolupracovníčky/všetky spolupracovníci môžu byť samé/sami sebou, môžu byť prospešné/prospešní, súčasťou celku a rozvíjať sa bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie, etnický pôvod a národnosť, pohlavie a rodovú identitu, náboženstvo a svetonázor, sexuálnu identitu a sociálny pôvod.

Pojem „Začlenenie“ sa nesmie zamieňať s pojmom „Inklúzia“, ktorý sa v nemecky hovoriacich krajinách väčšinou používa v súvislosti s témou zdravotného postihnutia.

Manažment rozmanitosti a začlenenia v spoločnosti Toll Collect

Naším cieľom je, aby všetky zamestnankyne/všetci zamestnanci mohli byť samé/sami sebou
Dr. Gerhard Schulz, predseda riaditeľstva spoločnosti

Správa o rozmanitosti za rok 2021 – čísla

Zamestnankyne/zamestnanci

celkom
666
ženy
40 %
muži
60 %

Obsadenie vedúcich pozícií

 • Dozorná rada

  ženy 36.4 % muži 63.6 %
 • Riaditeľstvo spoločnosti (zložené z dvoch osôb)

  muži 100 %
 • Vedenie odborných oddelení

  ženy 27.3 % muži 72.7 %
 • Vedenie pracovných jednotiek/skupín

  ženy 16.1 % muži 83.9 %
 • ženy
 • muži

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím

celkom
5.9 %

Veková štruktúra podľa dekád

 • 5 % menej ako 30 rokov
 • 20 % 30 – 39 rokov
 • 33 % 40 – 49 rokov
 • 34 % 50 – 59 rokov
 • 8 % 60 – 67 rokov

Stav: 31.12.2021

Správa o rozmanitosti za rok 2021 – aktivity

Po začatí budovania manažmentu rozmanitosti a začlenenia v roku 2020 spoločnosť Toll Collect v roku 2021 túto oblasť konsolidovala. Dôraz sa kládol na rozvoj ďalších aktivít a opatrení s cieľom ešte pevnejšie zakotviť túto tému v spoločnosti.

Ciele

Spoločnosť Toll Collect si stanovila nasledujúce ciele:

 • Spoločnosť stojí za princípom rozmanitosti a tým aj za začleňujúcim, oceňujúcim a nezaujatým pracovným prostredím.
 • Existuje rovnosť príležitostí. Rozmanitosť pracovnej sily je faktor úspechu.
 • Rozmanitosť a začlenenie sú prítomné v procesoch, štruktúrach a produktoch všetkých obchodných oblastí a odvetví.

Opatrenia

Spoločnosť Toll Collect podporuje začlenenie a rozmanitosť pracovnej sily nasledujúcimi opatreniami:

Poskytovanie informácií a zvyšovanie povedomia

 • Intranet a firemné noviny pravidelne informujú spolupracovníčky/spolupracovníkov o rozmanitosti a začlenení a súvisiacich aktivitách.
 • S podporou externých prednášajúcich a odborníčok/odborníkov sa zamestnancom pravidelne ponúkajú minisemináre na témy súvisiace s rozmanitosťou a začlenením. V roku 2021 boli na programe tieto témy:
  • Nevedomé predsudky
  • Rasizmus v každodennom živote
  • Vplyv sociálneho pôvodu na možnosti vzdelávania
  • Digitálna bezbariérovosť
 • Školenia a workshopy na témy, ako je komunikácia zohľadňujúca rodovú rovnosť a digitálna bezbariérovosť, umožňujú spolupracovníčkam/spolupracovníkom lepšie spoznať rozmery rozmanitosti a význam začlenenia na pracovisku.
 • Prezentácie stratégie a aktivít v oblasti rozmanitosti a začlenenia v odborných oddeleniach a tímoch zdôrazňujú význam a potrebu rozmanitosti v spoločnosti.
 • V pravidelných formátoch, ako sú záujmové a diskusné skupiny, si spolupracovníčky/spolupracovníci vymieňajú názory na aktuálne publikácie na tému rozmanitosti.
 • V rámci Nemeckého dňa rozmanitosti 2021 sa uskutočnila fotografická kampaň a rôzne podujatia s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach rozmanitosti a získať multiplikátorky/multiplikátorov pre budúce opatrenia v oblasti rozmanitosti a začlenenia.
 • Manažment rozmanitosti a začlenenia sa zúčastňuje na činnostiach medziodborovej a medzihierarchickej pracovnej skupiny pre kompas hodnôt 2.0. Kompas hodnôt opisuje zásady spolupráce v spoločnosti Toll Collect a podporuje spoločnosť pri realizácii jej cieľov.

Zapojenie všetkých úrovní

 • V Rade pre rozmanitosť si spolupracovníčky/spolupracovníci z rôznych oblastí a hierarchických úrovní pravidelne vymieňajú názory s tímom pre rozmanitosť a začlenenie. Spoločne rozvíjajú nápady a projekty a dávajú nový impulz aktivitám v oblasti rozmanitosti a začlenenia.
 • Spoločnosť Toll Collect sa zúčastnila na výzve charty rozmanitosti. V rámci tejto výzvy bol vyvinutý program Buddy, ktorý sa realizuje v pravidelnej prevádzke. Program podporuje nové kolegyne/nových kolegov, spája spolupracovníčky/spolupracovníkov všetkých oddelení a posilňoval pocit spolupatričnosti aj počas pandémie.
 • O stratégii rozmanitosti a začlenenia sa vymieňajú informácie prostredníctvom pravidelných diskusií s vedúcimi oddelení. Pri plánovaní opatrení, ktoré sa majú realizovať, sa zohľadňuje spätná väzba z týchto oblastí.

Vytvorenie predpokladov, optimalizácia procesov

 • Cieľom manažmentu rozmanitosti a začlenenia je zakotviť opatrenia v podnikových štruktúrach prostredníctvom nasledujúcich procesov:
  • Vymedzenie cieľov pre rôzne dimenzie rozmanitosti
  • Senzibilizácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
  • Aktívne zapojenie spolupracovníčok/spolupracovníkov ako multiplikátorky/multiplikátorov a členov v rôznych pracovných skupinách pre rozmanitosť.
 • Personálne procesy sa postupne preverujú z hľadiska rozmanitosti a senzibility začlenenia a prispôsobujú sa.
 • Zlučiteľnosť povolania so súkromným životom umožňujú a zlepšujú modely flexibilného pracovného času, spoľahlivé pracovné doby, mobilné práce a spolupráca s materskou školou.
 • Prebiehajúci projekt digitálnej bezbariérovosti zvyšuje účasť ľudí so zdravotným postihnutím. Do úvahy sa berú interné systémy aj externé nástroje.
 • Začiatok analýzy rodovej a príjmovej nerovnosti je dôležitým stavebným kameňom pre plánovanie a implementáciu rodovo špecifických opatrení v našej spoločnosti zameraných na zvýšenie rodovej rovnosti.
 • Rekonštrukcia budovy spoločnosti Toll Collect vytvorí podmienky pre bezbariérový prístup, ktorý umožní neobmedzený prístup do budovy.
 • Zamestnanecká rada, zástupcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a splnomocnenec pre začlenenie pripravujú dohodu o začlenení, ktorá im poskytuje rozšírenú podporu pre zamestnancov so zdravotným postihnutím a podporuje rovnosť. Táto dohoda bude prijatá v roku 2022.

Charta rozmanitosti

V máji 2020 riaditeľstvo spoločnosti a predseda zamestnaneckej rady podpísali chartu rozmanitosti . Spoločnosť Toll Collect sa týmto zaviazala

 1. podporovať rešpektujúcu a oceňujúcu firemnú kultúru,
 2. preverovať personálne procesy a zabezpečiť senzibilitu pre rozmanitosť,
 3. vážiť si rozmanitosť spoločnosti a potenciál, ktorý obsahuje,
 4. viesť internú a externú komunikáciu o Charte rozmanitosti,
 5. každoročne poskytovať verejné informácie o aktivitách a o pokroku
 6. a spolupracujúce osoby informovať o realizácii cieľov Charty rozmanitosti.


Logo Charty rozmanitosti, vedľa neho slovo „Podpísané“

Spoločnosť Toll Collect podpisuje Chartu rozmanitosti

Vaša kontaktná partnerka

Manažment rozmanitosti a začlenenia

Julia Heikkilä


Portrét Julie Heikkiläovej, manažérky diverzity

Ďalšie odporúčania