Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Rozmanitosť a začlenenie

Spoločnosť Toll Collect sa zasadzuje za princípy rozmanitosti a rovnosti príležitostí

V spoločnosti Toll Collect spolupracujú osobnosti, ktoré do tímu vnášajú svoje individuálne zázemie, identitu, skúsenosti a perspektívy. Sme presvedčení, že rôznorodé tímy sú kreatívnejšie, inovatívnejšie a prispievajú k budúcej životaschopnosti spoločnosti. Rozmanitosť je preto spolu so spoľahlivosťou a trvalou udržateľnosťou jednou z našich ústredných hodnôt, ktoré sú zakotvené v našej podnikovej filozofii

Rozmanitosť

Rozmanitosťou sa rozumie rozmanitosť pracovnej sily, spoločné črty a rozdiely všetkých spolupracujúcich osôb spoločnosti Toll Collect.

Začlenenie

Začlenenie je pozitívne zaobchádzanie s rozmanitosťou pracovnej sily.

Nato je potrebné nezaujaté, oceňujúce a začleňujúce pracovné prostredie, v ktorom rovnosť príležitosti platí skutočne pre každého a rozmanitosť pracovnej sily predstavuje faktor úspechu. Všetky spolupracovníčky/všetky spolupracovníci môžu byť samé/sami sebou, môžu byť prospešné/prospešní, súčasťou celku a rozvíjať sa bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie, etnický pôvod a národnosť, pohlavie a rodovú identitu, náboženstvo a svetonázor, sexuálnu identitu a sociálny pôvod.

Manažment rozmanitosti a začlenenia v spoločnosti Toll Collect

Naším cieľom je, aby všetky zamestnankyne/všetci zamestnanci mohli byť samé/sami sebou "

Dr. Gerhard Schulz - predseda riaditeľstva spoločnosti

Správa o rozmanitosti za rok 2021 – čísla

Zamestnankyne/zamestnanci

0

celkom

0
%

ženy

0
%

muži

Obsadenie vedúcich pozícií

Dozorná rada
Riaditeľstvo spoločnosti (vedenie spoločnosti tvoria dve osoby)
Vedenie odborných oddelení
Vedenie pracovných jednotiek/skupín
 • ženy
 • muži

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím

0
%

Veková štruktúra podľa dekád (v percentách)

Stav: 31. decembra 2021

Správa o rozmanitosti za rok 2021 – aktivity

Po začatí budovania manažmentu rozmanitosti a začlenenia v roku 2020 spoločnosť Toll Collect v roku 2021 túto oblasť konsolidovala. Dôraz sa kládol na rozvoj ďalších aktivít a opatrení s cieľom ešte pevnejšie zakotviť túto tému v spoločnosti.

Ciele

Spoločnosť Toll Collect si stanovila nasledujúce ciele:

 • Spoločnosť stojí za princípom rozmanitosti a tým aj za začleňujúcim, oceňujúcim a nezaujatým pracovným prostredím
 • Spoločnosť stojí za princípom rozmanitosti a tým aj za začleňujúcim, oceňujúcim a nezaujatým pracovným prostredím
 • Rozmanitosť a začlenenie sú prítomné v procesoch, štruktúrach a produktoch všetkých obchodných oblastí a odvetví.

Opatrenia

Spoločnosť Toll Collect podporuje začlenenie a rozmanitosť pracovnej sily nasledujúcimi opatreniami:

Poskytovanie informácií a zvyšovanie povedomia

 • Intranet a firemné noviny pravidelne informujú spolupracovníčky/spolupracovníkov o rozmanitosti a začlenení a súvisiacich aktivitách.
 • S podporou externých prednášajúcich a odborníčok/odborníkov sa zamestnancom pravidelne ponúkajú minisemináre na témy súvisiace s rozmanitosťou a začlenením. V roku 2021 boli na programe tieto témy:
  • Nevedomé predsudky
  • Rasizmus v každodennom živote
  • Vplyv sociálneho pôvodu na možnosti vzdelávania
  • Digitálna bezbariérovosť
 • Školenia a workshopy na témy, ako je komunikácia zohľadňujúca rodovú rovnosť a digitálna bezbariérovosť, umožňujú spolupracovníčkam/spolupracovníkom lepšie spoznať rozmery rozmanitosti a význam začlenenia na pracovisku.
 • Prezentácie stratégie a aktivít v oblasti rozmanitosti a začlenenia v odborných oddeleniach a tímoch zdôrazňujú význam a potrebu rozmanitosti v spoločnosti.
 • V pravidelných formátoch, ako sú záujmové a diskusné skupiny, si spolupracovníčky/spolupracovníci vymieňajú názory na aktuálne publikácie na tému rozmanitosti.
 • V rámci Nemeckého dňa rozmanitosti 2021 sa uskutočnila fotografická kampaň a rôzne podujatia s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach rozmanitosti a získať multiplikátorky/multiplikátorov pre budúce opatrenia v oblasti rozmanitosti a začlenenia.
 • Manažment rozmanitosti a začlenenia sa zúčastňuje na činnostiach medziodborovej a medzihierarchickej pracovnej skupiny pre kompas hodnôt 2.0. Kompas hodnôt opisuje zásady spolupráce v spoločnosti Toll Collect a podporuje spoločnosť pri realizácii jej cieľov.

Zapojenie všetkých úrovní

 • V Rade pre rozmanitosť si spolupracovníčky/spolupracovníci z rôznych oblastí a hierarchických úrovní pravidelne vymieňajú názory s tímom pre rozmanitosť a začlenenie. Spoločne rozvíjajú nápady a projekty a dávajú nový impulz aktivitám v oblasti rozmanitosti a začlenenia.
 • Spoločnosť Toll Collect sa zúčastnila na výzve charty rozmanitosti. V rámci tejto výzvy bol vyvinutý program Buddy, ktorý sa realizuje v pravidelnej prevádzke. Program podporuje nové kolegyne/nových kolegov, spája spolupracovníčky/spolupracovníkov všetkých oddelení a posilňoval pocit spolupatričnosti aj počas pandémie.
 • O stratégii rozmanitosti a začlenenia sa vymieňajú informácie prostredníctvom pravidelných diskusií s vedúcimi oddelení. Pri plánovaní opatrení, ktoré sa majú realizovať, sa zohľadňuje spätná väzba z týchto oblastí.

Vytvorenie predpokladov, optimalizácia procesov

 • Cieľom manažmentu rozmanitosti a začlenenia je zakotviť opatrenia v podnikových štruktúrach prostredníctvom nasledujúcich procesov:
  • Vymedzenie cieľov pre rôzne dimenzie rozmanitosti
  • Senzibilizácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
  • Aktívne zapojenie spolupracovníčok/spolupracovníkov ako multiplikátorky/multiplikátorov a členov v rôznych pracovných skupinách pre rozmanitosť.
 • Personálne procesy sa postupne preverujú z hľadiska rozmanitosti a senzibility začlenenia a prispôsobujú sa.
 • Zlučiteľnosť povolania so súkromným životom umožňujú a zlepšujú modely flexibilného pracovného času, spoľahlivé pracovné doby, mobilné práce a spolupráca s materskou školou.
 • Prebiehajúci projekt digitálnej bezbariérovosti zvyšuje účasť ľudí so zdravotným postihnutím. Do úvahy sa berú interné systémy aj externé nástroje.
 • Začiatok analýzy rodovej a príjmovej nerovnosti je dôležitým stavebným kameňom pre plánovanie a implementáciu rodovo špecifických opatrení v našej spoločnosti zameraných na zvýšenie rodovej rovnosti.
 • Rekonštrukcia budovy spoločnosti Toll Collect vytvorí podmienky pre bezbariérový prístup, ktorý umožní neobmedzený prístup do budovy.
 • Zamestnanecká rada, zástupcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a splnomocnenec pre začlenenie pripravujú dohodu o začlenení, ktorá im poskytuje rozšírenú podporu pre zamestnancov so zdravotným postihnutím a podporuje rovnosť. Táto dohoda bude prijatá v roku 2022.

Charta rozmanitosti

V máji 2020 riaditeľstvo spoločnosti a predseda zamestnaneckej rady podpísali Chartu rozmanitosti . Spoločnosť Toll Collect sa týmto zaviazala

 1. podporovať rešpektujúcu a oceňujúcu firemnú kultúru,
 2. preverovať personálne procesy a zabezpečiť senzibilitu pre rozmanitosť,
 3. vážiť si rozmanitosť spoločnosti a potenciál, ktorý obsahuje,
 4. die Charta der Vielfalt intern und extern zu kommunizieren,
 5. viesť internú a externú komunikáciu o Charte rozmanitosti,
 6. a spolupracujúce osoby informovať o realizácii cieľov Charty rozmanitosti.

Logo Charta rozmanitosti

Spoločnosť Toll Collect podpisuje Chartu rozmanitosti

Vaša kontaktná partnerka


Portrét Julie Heikkiläovej, manažérky diverzity

Manažérka pre rozmanitosť a začlenenie
Julia Heikkilä

E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603