Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Rozmanitosť a začlenenie

Spoločnosť Toll Collect sa zasadzuje za princípy rozmanitosti a rovnosti príležitostí

Rozmanitosť

Diverzitou sa rozumie rozmanitosť pracovnej sily, spoločné črty a rozdiely všetkých spolupracujúcich osôb spoločnosti Toll Collect. Sme presvedčení o tom, že rozmanitosť a rozmanité perspektívy nás všetkých posúvajú vpred.

Začlenenie

Začlenenie je pozitívne zaobchádzanie s rozmanitosťou pracovnej sily.

Nato je potrebné nezaujaté, oceňujúce a začleňujúce pracovné prostredie, v ktorom rovnosť príležitosti platí skutočne pre každého a rozmanitosť pracovnej sily predstavuje faktor úspechu. Všetky spolupracovníčky/všetky spolupracovníci môžu byť samé/sami sebou, môžu byť prospešné/prospešní, súčasťou celku a rozvíjať sa bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie, etnický pôvod a národnosť, pohlavie a rodovú identitu, náboženstvo a svetonázor, sexuálnu identitu a sociálny pôvod.

Manažment rozmanitosti a začlenenia v spoločnosti Toll Collect

Naším cieľom je, aby všetky zamestnankyne/všetci zamestnanci mohli byť samé/sami sebou "

Dr. Gerhard Schulz - predseda riaditeľstva spoločnosti

Správa o rozmanitosti za rok 2020 – čísla

Zamestnankyne/zamestnanci

0

celkom

0
%

ženy

0
%

muži

Obsadenie vedúcich pozícií

Dozorná rada
Riaditeľstvo spoločnosti
Vedenie odborných oddelení
Vedenie pracovných jednotiek/skupín
 • ženy
 • muži

0
%

Veková štruktúra podľa dekád (v percentách)

Stav: 31. decembra 2020

Správa o rozmanitosti za rok 2020 – aktivity

Na jar roku 2020 spoločnosť Toll Collect prijala vyhlásenie o novej podnikovej filozofii. Rozmanitosť je spolu so spoľahlivosťou a trvalou udržateľnosťou jednou z troch ústredných hodnôt, ktoré sú v nej zakotvené. Spoločne so strategickým a komplexným manažmentom rozmanitosti a začlenenia sa má naďalej podporovať princíp rozmanitosti pracovnej sily v spoločnosti Toll Collect. To zahŕňa posilnenie nezaujatého, oceňujúceho a začleňujúceho pracovného prostredia, v ktorom spolupracovníčky/spolupracovníci môžu byť samé/sami sebou a dokážu rozvíjať svoj potenciál najlepším možným spôsobom. Spoločnosť Toll Collect už pracuje na mnohých témach, ktoré sa zaoberajú rozmanitosťou a začlenením, a už začala s ich strategickou realizáciou. Každoročne podávame správu o aktuálnych opatreniach a o pokroku v rozvoji.

Ciele

Spoločnosť Toll Collect si stanovila nasledujúce ciele:

 • Spoločnosť stojí za princípom rozmanitosti a tým aj za začleňujúcim, oceňujúcim a nezaujatým pracovným prostredím.
 • Existuje rovnosť príležitostí. Rozmanitosť pracovnej sily je faktor úspechu.
 • Rozmanitosť a začlenenie sú prítomné v procesoch, štruktúrach a produktoch všetkých obchodných oblastí a odvetví.

Opatrenia

Spoločnosť Toll Collect podporuje začlenenie a rozmanitosť pracovnej sily nasledujúcimi opatreniami:

Poskytovanie informácií a zvyšovanie povedomia

 • Prostredníctvom intranetu, podujatí a školení informujeme spolupracovníčky/spolupracovníkov o rozmanitosti a začlenení.
 • V rámci Nemeckých dní rozmanitosti 2020 sa prvýkrát uskutočnil krátky prieskum medzi spolupracovníčkami/spolupracovníkmi o rozmanitosti s cieľom zistiť súčasný stav porozumenia rozmanitosti a začlenenia a zároveň poskytnúť informácie o tejto téme.
 • V pilotnom projekte kolaboratívneho učenia sa zúčastnené osoby počas niekoľkých týždňov oboznamujú s učivom s tematikou rozmanitosti a začlenenia, zároveň môžu prehĺbiť svoje vedomosti a integrovať ich do každodenného života.
 • V rámci druhého pilotného projektu zamestnankyne/zamestnanci v malej skupine pravidelne diskutujú o odborných publikáciách týkajúcich sa tematiky rozmanitosti.

Zapojenie všetkých úrovní

 • Nad hranicami hierarchie a odvetví bola vytvorená Rada pre rozmanitosť. Členovia sú na jednej strane veľvyslankyne/veľvyslanci princípov rozmanitosti a začlenenia. Na druhej strane prijímajú návrhy z rôznych odvetví a postupujú ich manažmentu rozmanitosti a začlenenia.
 • V máji 2020 riaditeľstvo spoločnosti a predseda zamestnaneckej rady podpísali Chartu rozmanitosti.
 • Štyria mladí kolegovia a kolegyne sa zúčastňujú na výzve na podporu rozmanitosti, ktorú uskutočnila Charta rozmanitosti koncom roka 2020.

Vytvorenie predpokladov, optimalizácia procesov

 • Personálne procesy sa postupne preverujú z hľadiska rozmanitosti a senzibility začlenenia a prispôsobujú sa.
 • Zlučiteľnosť povolania so súkromným životom umožňujú a zlepšujú modely flexibilného pracovného času, spoľahlivé pracovné doby, mobilné práce a spolupráca s materskou školou.
 • Na umožnenie účasti ľudí so zdravotným postihnutím je nevyhnutná bezbariérová informačná technológia. Uskutočnili sa testy našich internetových ponúk a začalo sa zlepšovanie digitálnej bezbariérovosti.
 • Dôležitým základným prvkom zvýšenia rovnoprávnosti je jazyk. Spoločnosť Toll Collect má preto jednoznačné odporúčania týkajúce sa komunikácie s dodržiavaním princípov oceňovania a rodovej rovnosti. Na zahrnutie všetkých pohlaví a ich zviditeľnenie spoločnosť Toll Collect používa neutrálne formulácie alebo tzv. rodovú hviezdu.

Charta rozmanitosti

V máji 2020 riaditeľstvo spoločnosti a predseda zamestnaneckej rady podpísali Chartu rozmanitosti . Spoločnosť Toll Collect sa týmto zaviazala

 1. podporovať rešpektujúcu a oceňujúcu firemnú kultúru,
 2. preverovať personálne procesy a zabezpečiť senzibilitu pre rozmanitosť,
 3. vážiť si rozmanitosť spoločnosti a potenciál, ktorý obsahuje,
 4. die Charta der Vielfalt intern und extern zu kommunizieren,
 5. viesť internú a externú komunikáciu o Charte rozmanitosti,
 6. a spolupracujúce osoby informovať o realizácii cieľov Charty rozmanitosti.

Logo Charta rozmanitosti

Spoločnosť Toll Collect podpisuje Chartu rozmanitosti

Vaša kontaktná partnerka


Portrét Julie Heikkiläovej, manažérky diverzity

Manažérka pre rozmanitosť a začlenenie
Julia Heikkilä

E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603