Нови тарифи на пътните такси от 1 януари 2023 г.


Товарен автомобил преминава контролен мост на автомагистрала
Берлин,

От 1 януари 2023 г. в Германия важат нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили. По-специално от януари следващата година дяловете на размера на пътната такса и шумово замърсяване ще бъдат диференцирани според тегловните класове, за разлика от досегашната практика.

Външни разходи, изчислени въз основа на действителните разходи

Директива 1999/62/ЕО трябва да се спазва от всички държави-членки на Европейския съюз при таксуване на товарните автомобили. Според нея в инфраструктурните такси трябва да се включат разходите за изграждане, експлоатация, поддръжка и разширяване на инфраструктурата. Съответно приложимите размери на пътната такса се определят от оценката на разходите за стопанисването на пътищата.

В края на март 2022 г. влезе в сила изменената Директива 1999/62/ЕО. Изменената директива вече не показва максимални стойности за разходите за замърсяване на въздуха и шумово замърсяване, а само референтни стойности. Размерът на тези дялове от пътната такса вече може да се основава на действителните разходи за замърсяване на въздуха и шумово замърсяване в съответната държава членка. По този начин референтните стойности могат да бъдат надвишени.

На тази база е създадена новата оценката на разходите за стопанисването на пътищата за Германия, която е валидна за периода 2023 до 2027 г. Приетият национален закон от началото на 2023 г. ще таксува потребителите на инфраструктурата в Германия, подлежаща на облагане с пътна такса, за действителните разходи за замърсяване на въздуха и шумово замърсяване.

Други препоръки