Пътна такса за алтернативни задвижвания

Въпроси и отговори

 • От 1 януари 2024 г. товарните автомобили с клас на вредни емисии Евро 6, които са фабрично оборудвани със CNG/LNG задвижвания, ще подлежат на облагане с пътна такса.

 • Превозни средства без емисии, като електрически превозни средства и такива с водородно гориво, както и превозни средства с водородна горивна клетка остават необлагаеми с пътна такса до края на 2025 г. Превозни средства с техническа допустима максимална маса до 4,25 тона с такива видове задвижвания остават трайно освободени от пътна такса.

 • Превозните средства без емисии продължават да не подлежат на облагане с пътна такса до 31 декември 2025 година.

  В последващия период тези превозни средства трябва да плащат само намален дял от пътната такса, възлизащ на 75 процента, за инфраструктурни разходи и частични дялове от пътната такса за външни разходи за замърсяване на въздуха и шумово замърсяване.

  Към този момент може да се приеме, че частичната такса за външните разходи за емисии на CO2 ще бъде 0 за превозни средства с нулеви емисии.

  Превозните средства без емисии с техническа допустима максимална маса до 4,25 тона остават трайно освободени от пътна такса.

 • Съгласно Директивата за пътните такси на ЕС, респ. Регламента относно VECTO, CO2 неутралното гориво не оказва влияние върху специфичните емисии на CO2, респ. върху класа на емисии на CO2. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • Превозно средство с нулеви емисии е тежкотоварно превозно средство без двигател с вътрешно горене и превозно средство с двигател с вътрешно горене, чиито емисии са под 1 gCO₂/kWh или под 1 gCO₂/km (Регламент (ЕС) 2019/1242).

  Търсачката на класове на емисии на CO₂ дава възможност за посочване на видове горива/източници на енергия без емисии, например за чисто електрическо превозно средство или такова, задвижвано с водород.