Устойчиво развитие

Държим на това

Със 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР) ООН се стреми към устойчива трансформация на света. ЦУР включват намаляване на бедността, образование, равенство между половете, чиста вода, опазване на климата и много други. Стратегията (Agenda 2030) призовава всички държави, правителства, предприятия, гражданското общество и отделните лица да работят заедно за изпълнение на ЦУР за създаване на по-справедлив, по-приобщаващ и устойчив свят за всички хора.

В своята стратегия за устойчивост Германия се ангажира да изпълни 17-те глобални цели за устойчивост. Като федерална компания, Toll Collect изпълнява своите дейности в съответствие със стратегията за устойчиво развитие на Германия.

Стратегия за устойчивост в Германия

Нашият принос

Toll Collect се ангажира да постигне неутралност по отношение на климата до 2028 г. Като основа за постигане на целта ни определяме емисиите на CO₂, които оказват влияние върху климата от нашите бизнес дейности. Непрекъснато намаляваме своите емисии на CO₂ и ги избягваме, когато е възможно.

Брутни емисии на CO₂: спрямо 2019 година
-41 %
Консумация на електроенергия: Дял на зелена електроенергия от 2021 г.
100 %
Консумация на хартия: спрямо миналата година
-15.6 %

Toll Collect има пряк принос към 10 от 17-те ЦУР.

Toll Collect е един от 200-те най-големи работодатели в Берлин и като федерална компания предлага атрактивни работни места с дългосрочни перспективи в областта на технологиите и услугите. Над 650 служители работят в компанията повече от десет години.

Toll Collect предоставя справедливи възнаграждения. В допълнение към стандартните пазарни нива на заплати предоставяме и допълнителни предимства, като билети/карти за градския транспорт, лизинг на велосипеди и ваучери за храна.

Toll Collect подкрепя здравето и благосъстоянието на служителите чрез много възможности, като медицински прегледи, участие в колоездачни състезания, маратони и турнири по джаги. Toll Collect е сертифицирана като „работодател, подходящ за велосипедисти“ в сребърната категория.

Служителите на Toll Collect получават ваучери от компанията за обяд в много ресторанти в централата на компанията на Потсдамер Плац.

Всички те имат възможност да се консултират с лекаря във фирмата.

Сертификат „Работодател, подходящ за велосипедисти” (PDF, 113 KB)

Toll Collect предлага широка гама от квалификации за професионално и лично развитие.

Фирмата предлага позиции за студенти. Служителите имат възможност да напишат своята бакалавърска или магистърска теза в сътрудничество с Toll Collect.

В екипа на Toll Collect си сътрудничат личности с различен произход, различна идентичност, различен опит и перспективи. Ние сме убедени: Разнообразните екипи са по-креативни, по-иновативни и допринасят за бъдещото развитие на предприятието. Следователно разнообразието е – наред с надеждността и устойчивостта – един от централните стълбове, върху които градим представата си бъдещето.

В споразумението за трудовите правоотношения са изложени независими от пола критерии за оценка на работата и функциите, за възнаграждението и за възможното развитие във фирмата. Статусът се определя по полово неутрален начин, като се използва процес на аналитична оценка.

Toll Collect захранва всички контролни колони и мостове, както и офисите с изцяло възобновяема енергия от шведски водноелектрически централи.

Зелена електроенергия (PDF, 290 KB)

Toll Collect предлага на около 650 служители атрактивни работни места с дългосрочни перспективи в областта на технологиите и услугите. През 2022 г. офис оборудването беше подобрено чрез проекта „нови офис светове“. Оттогава бюрата с регулируема височина и системите за видеоконференции се превърнаха в стандартно офис оборудване.

Всяка година Toll Collect инвестира милиони в по-нататъшното развитие на системата за събиране на пътни такси и в нови стопански области. От декември 2023 г. Toll Collect е мениджър по договора за Deutschlandnetz, национална мрежа за бързо зареждане на автомобили.

Ние се грижим за климата и опазването на околната среда от 2005 г. През същата година извършихме първия одит на нашата система за управление на околната среда съгласно ISO 14001 и първото сертифициране съгласно стандарта EMAS (Схема за екологично управление и одитиране) и оттогава поддържаме това ежегодно. В този контекст Toll Collect публикува екологична декларация всяка година.

Toll Collect се стреми към неутралност по отношение на климата до 2028 г. Ние сме на прав път. През последните години значително намалихме вредните емисии на компанията.

Компенсираме някои от неизбежните емисии на CO₂. Избрахме „златния стандарт“ по отношение на проекти за намаляване на парниковите газове, разработени от WWF и други екологични организации. Най-строгият стандарт за сертифициране в света гарантира, че проектите имат смисъл както по отношение на климата, така и по отношение на политиката за развитие. Toll Collect подкрепя проект за енергийно ефективни печки в Руанда чрез компенсиране на емисиите на CO₂ от командировки.

Със система за управление на съответствието компанията подкрепя служителите при избягване на рисковете в това отношение, предотвратяване и разпознаване на възникнали нарушения и извличане на превантивни мерки от тях.

Централно място в системата за управление на съответствието на Toll Collect заема осигуряването на служба за докладване, чрез която за лицата, подаващи сигнали, може да докладват информация за евентуално неправомерно поведение. В допълнение към вътрешната служба за докладване, Toll Collect разполага с външен правен омбудсман. Сигналите могат да се подават и анонимно.