Обща информация

 • Изискванията на Федералното правителство към системата за събиране на пътни такси в Германия са високи:

  Системата за събиране на пътни такси трябва

  • да разпознава установената, облагаема с пътна такса пътна мрежа (около 13 000 километра автомагистрали и 38 000 километра федерални шосета) и да изчислява пътна такса за тях. Тази пътна мрежа трябва да може да се разширява по всяко време;
  • при изчислението на таксите да се вземат предвид какво класът на вредните емисии, така и класът според броя на осите и теглото на товарния автомобил;
  • да се осигурят технически условия за въвеждането на допълнителни класове според таксите, които да вземат предвид например момента или мястото на пътуването;
  • да бъде „Freeflow система“, която да изчислява пътната такса без спиране и блокиране;
  • да бъде двойна система, която да гарантира с автоматичен и ръчен вариант на регистрация, че всички водачи на товарни автомобили ще могат да използват облагаемата с пътна такса пътна мрежа без дискриминация;

  Освен това системата за събиране на пътни такси трябва да отговаря на техническите условия за поддържане и на други системи в Европа.

  С автоматичния вариант за регистрация на базата на иновативните технологии с Global Positioning System (GPS) и мобилната комуникация, както и с ръчната система на базата на приложението и терминалите за пътна такса, системата на Toll Collect отговаря на всички тези изисквания.

 • Системата за събиране на пътни такси изчислява и събира таксите в зависимост от изминатите отсечки, за разлика от употребата на винетки. Освен това системата гарантира, че транспортният поток не се възпрепятства по време на събирането на пътната такса. За разлика от традиционните системи, Toll Collect не изисква нито ограничения на скоростта, нито спиране на превозните средства или обвързване с указани платна за движение.

  Също така системата за събиране на пътни такси, като двойна система, предлага две възможности за регистриране: автоматично регистриране чрез бордови уред за автомобил и ръчно регистриране в системата чрез приложение или в интернет.

  Системата за автоматично регистриране се базира на иновативна комбинация от технологията за мобилна комуникация (GSM) и сателитната система за проследяване GPS (Global Positioning System). Ядрото на автоматичното регистриране е бордовият уред за автомобил, т. нар. On-Board Unit (OBU), който с помощта на сателитни сигнали определя позицията и изминатия път на товарния автомобил. Бордовият уред за автомобил изпраща тези данни за пътуването и характеристиките на автомобила с отлагане във времето и в шифрован вид до изчислителния център. Причисляването на данните за пътуването към подлежащата на облагане с пътна такса пътна мрежа се извършва едва в изчислителния център на фирма Toll Collect. След това пътната такса за отсечките, подлежащи на облагане с пътна такса, се калкулира в изчислителния център на базата на характеристиките, специфични за автомобила.

  Като алтернатива Toll Collect предлага възможност за ръчно регистриране в системата чрез приложение или в интернет. Методът наподобява закупуване на билет за пътуване. Водачът въвежда всички съответни данни за товарния автомобил и определя момента на тръгване, както и началната и крайната точка на маршрута. Изчисляването на маршрута се извършва с помощта на предоставените от водача данни, като се вземат предвид специфичните за автомобила ограничения за преминаване, като напр. забрани или ограничения за тегло.

 • Най-лесният начин за участие в системата за събиране на пътни такси е автоматичното регистриране чрез бордови уред за автомобил в товарния автомобил, т. нар. On-Board Unit (OBU). За тази цел регистрирайте Вашето предприятие и Вашите автомобили в клиентския портал на Toll Collect. Получавате потвърждение за регистрация за всеки товарен автомобил. Ако всички данни за товарния автомобил са регистрирани правилно, можете да уговорите с оторизиран от Toll Collect сервизен партньор час за монтаж на бордови уред за автомобил.

  Допълнителна информация за регистрирането чрез бордови уред за автомобил

  Алтернативата на автоматичната система е ръчното регистриране в системата. Тя се предлага най-вече за водачи на товарни автомобили и транспортни предприятия, които рядко пътуват в Германия. При това може да регистрирате планирания маршрут на пътуването чрез приложението на Toll Collect или в интернет. За регистрирането не е необходима предходно вписване.

  Допълнителна информация:

 • Най-бързият и лесен начин е онлайн вписването на потребител в клиентския портал. В рамките на няколко минути процесът на вписване е завършен. Можете веднага да използвате всички функции в клиентския портал, като напр. извеждането на списък с отчетените пътувания.

 • Системата на фирма Toll Collect е разработена така, че предлага технически възможности за поддръжка и на други системи за събиране на пътни такси. Осъществява се сътрудничество с австрийския оператор по събиране на пътна такса ASFINAG. Регистрирайте се за услугата TOLL2GO. След това за плащането на пътна такса в Германия и Австрия се нуждаете само от бордови уред за автомобил – On-Board Unit на Toll Collect.

  TOLL2GO
 • Ако Вашият влекач е с допустимо общо тегло от най-малко 7,5 t, то той е облагаем с пътна такса. Под 7,5 t той е необлагаем с пътна такса.

 • Ако превозно средство с ремарке превиши допустимото общо тегло (zGG) от 7,5 тона, то става облагаемо с пътна такса. Тогава при запитването относно теглото преди началото на пътуването трябва да се избере правилният клас според теглото (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 -18 t или > 18 t) и да се потвърди с OK. При това допустимото общо тегло се настройва на стъпки на избор от 1,5 тона. Не може да бъде настроен клас според теглото, който е по-нисък от запаметеното в бордовия уред за автомобил допустимо общо тегло. След началото на пътуването дисплеят на бордовия уред за автомобил постоянно показва избрания клас според теглото. За да се определи допустимото общо тегло се събират допустимите общи тегла на отделните превозни средства. Опорните натоварвания и натоварванията на полуприцепа вече няма да се вземат под внимание при изчисляването.

  Ако превозното средство е на път без ремарке, преди началото на пътуването трябва да се избере тегло „< 7,5 t“.

 • Заради модерната си технология за отработени газове с намалени вредни емисии товарните автомобили, които впоследствие са били оборудвани със система за намаляване на частиците, плащат значително по-малко от автомобилите, причиняващи високи вредни емисии. Затова превозните средства с клас на вредните емисии S2 в комбинация с PMK (класове за намаляване на частиците) 1, 2, 3 или 4 могат да се ползват с по-изгодни размери на пътна такса за категория C. Превозните средства с клас на вредните емисии S3 в комбинация с класове за намаляване на частиците 2, 3 или 4 плащат тарифите за категория B.

 • Седемцифрения клиентски номер (по-рано: потребителски номер) можете да откриете например в горния десен ъгъл на ведомостта за пътните такси и върху всички наши писма.

 • Нашият безплатен телефонен номер е достъпен почти по целия свят. Съвсем малък брой страни и доставчици не поддържат тази услуга. В тези случаи, моля, наберете: +49 30 25291303. За повикването възникват разходи, които произхождат от условията на Вашия доставчик на фиксирани или мобилни телефонни услуги.

 • Класът на вредните емисии на регистрираните в Германия или чужбина товарни автомобили може да се докаже по различни начини. Детайлна информация по тази тема се съдържа в Ръководството за определяне на класа на вредните емисии на Федерална агенция за логистика и мобилност. Ако имате още въпроси по данните, предоставени в брошурата, моля, обърнете се направо към Федерална агенция за логистика и мобилност, тел. +49 (0) 221-5776-0.

  Ръководство за определяне на класа на вредните емисии (PDF, 59 KB)
 • Моля, съобщавайте ни своевременно за промените в данните за Вашето предприятие или данните за Вашия товарен автомобил.

  Можете да промените Вашия начин на заплащане в клиентския портал. Моля, съобщавайте за промените в правната форма на Вашето предприятие писмено. Необходимите формуляри ще откриете в центъра за изтегляния.

  Център за изтегляния

  Вашите данни за контакт, като напр.: адрес, телефонен номер, лице за контакт и имейл адрес, можете да променяте в клиентския портал. Освен това там можете да отписвате от регистрация и да променяте следните данни за товарния автомобил: Регистрационен номер на МПС, клас на вредните емисии, брой на осите, идентификационен номер на МПС, общо тегло и страна на регистрация.

  Клиентски портал
 • След успешното вписване на потребител ще получите Вашия главен PIN код.

  Главният PIN код служи за удостоверяване на регистрирания клиент. Нуждаете с от него при телефонни контакти с клиентското обслужване и за промяна на данните.

 • Размерът на пътната такса за километър се състои от три компонента:

  • дял на разходите за инфраструктура в зависимост от класа според броя на осите и теглото
  • дял на причиненото замърсяване на въздуха според класа на вредните емисии
  • както и унифициран дял за шумово замърсяване

  В системата за събиране на пътни такси за товарни автомобили различаваме четири класа според броя на осите:

  • Клас според броя на осите 1 = 2 оси
  • Клас според броя на осите 2 = 3 оси
  • Клас според броя на осите 3 = 4 оси
  • Клас според броя на осите 4 = 5 и повече оси

  От 1 януари 2019 г. се прави разлика в класа според броя на осите едва при определянето на размера на пътна такса след допустимо общо тегло от повече от 18 тона:

  • > 18 тона с до 3 оси или
  • > 18 тона с над 4 оси.

  В спецификацията на отделните пропътувани отсечки класът според броя на осите може да се види в означението на тарифата.

  Разяснение на спецификацията на отделните пропътувани отсечки (PDF, 197 KB)
 • Класът според теглото е тарифна характеристика на пътната такса. Към момента различаваме следните класове според теглото:

  • < 7,5 тона
  • ≥ 7,5 – 11,99 тона
  • ≥ 12 – 18 тона
  • > 18 тона, до 3 оси
  • > 18 тона, над 4 оси

  Ако автомобилът пътува без ремарке, зачита се допустимото общо тегло на влекача. Ако към влекача се прикачи ремарке, зачита се сумата на двете допустими общи тегла. Натоварването върху теглича и натоварването от полуремаркето от 1 януари 2019 г. вече няма да се вземат под внимание при изчисляването на допустимото общо тегло.

  В бордовия уред за автомобил е трайно запаметено допустимото общо тегло, което клиентът е посочил при вписването на превозното средство. Теглото трябва да се коригира винаги преди началото на пътуването, ако има прикачено или откачено ремарке. Не може да бъде настроено общо тегло, което е по-ниско от посоченото при вписването допустимо общо тегло.

  В спецификацията на отделните пропътувани отсечки класът според теглото може да се види в означението на тарифата.

  Разяснение на спецификацията на отделните пропътувани отсечки (PDF, 197 KB)

Други препоръки