Класове на емисии на CO₂

Определяне и промяна на клас на емисии

Toll Collect първо запамети за всички регистрирани превозни средства клас на емисиите на CO₂ 1. С търсачката за класа на емисии в клиентския портал можете да проверите към кой клас на емисии на CO₂ е разпределено дадено превозно средство. Там имате възможност да поискате промяна на класа на емисии и да качите документи за удостоверяване (свидетелството за регистрация, CIF, CоC, индивидуален сертификат за одобрение).

Моля, подайте заявлението за промяна на класа на емисии възможно най-бързо.

Можете още тук, на интернет страницата на Toll Collect, да хвърлите поглед върху търсачката за класа на емисии. Моля, имайте предвид, че в свободно достъпната зона не може да се подава заявление.

Търсачка за клас на емисии на CO₂

Въпроси и отговори относно класовете на емисии на CO₂

  • Превозните средства са класифицирани в класове на емисии на въглероден диоксид в съответствие с изискванията на Директива 1999/62/EC (Директива за пътните такси).
  • Ще има пет класове на емисии на CO₂.
  • Класът на емсии на CO₂ 5 важи за превозни средства без емисии на CO₂ (електрически превозни средства и такива с водородно гориво, както и превозни средства с водородна горивна клетка). Превозните средства с клас на емисии на CO2 5 трябва да имат стойност на емисиите на CO₂ под 1 g/km. Превозните средства с класове на емисии на CO₂ 2 - 4 имат различни гранични стойности за емисии на CO₂. Всички превозни средства, за които не са документирани специфични емисии на CO₂ (първа регистрация преди 1 юли 2019 г.) или които текущо превишават референтната стойност на CO₂, получават автоматично клас на емисии на CO₂ 1.

 • Дял от пътната такса за емисии на въглероден диоксид на километър за облагаеми с пътна такса превозни средства или комбинации от превозни средства, диференцирани според класа на емисиите на CO2, класа на вредните емисии, технически допустимата максимална маса и броя на осите в евро (извадка от правителствения проект на Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)):

  Клас на емисии на въглероден диоксид 7,5 до <12 t 12 до 18 t >18 t c до 3 оси >18 t с 4 оси >18 t с 5 и повече оси
  1 EURO I и полошо 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO IV
  EEV клас 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Всяко превозно средство се разпределя към определена група, респ. подгрупа превозни средства. Всяка подгрупа превозни средства има специфичен профил на приложение, който се различава в зависимост от конфигурацията на шасито, tzGm, конфигурацията на осите, мощността на двигателя и типа на кабината на водача. За всяка подгрупа превозни средства има определени гранични стойности за емисиите на CO₂, които се понижават от година на година. Отклонението в проценти на специфичната емисия на CO2 на превозното средство спрямо валидната гранична стойност на съответната подгрупа превозни средства към момента на класифицирането определя класа на емисии на CO₂

  Клас на емисии на CO₂ Дефиниция Валидност
  1 Превозни средства, които не се числят към никой от другите четири класа на емисии на CO₂ неограничен
  2 Превозни средства от една подгрупа превозни средства, чиито стойности на емисии на CO₂ към момента на класифициране лежат с повече от 5 процента под валидната за тази подгрупа референтна стойност за отчетния период от t 6 години от датата на първата регистрация, след това рекласифициране
  3 Превозни средства от една подгрупа превозни средства, чиито стойности на емисии на CO₂ към момента t на класифициране лежат с повече от 8 процента под валидната за тази подгрупа превозни средства референтна стойност за отчетния период от t минимум 6 години от датата на първата регистрация на товарния автомобил (респ. на началото на последния период на валидност), след това рекласифициране
  4 бедни на CO₂ емисии товарни автомобили, тоест превозни средства от подгрупа превозни средства, чиито стойности на емисии на CO₂ лежат с повече от 50 процента под валидната за тази подгрупа превозни средства референтна стойност . неограничен
  5 превозни средства без CO₂ емисии (ZEV), тоест товарни превозни средства с по-малко от 1 g CO₂/ kWh, респ. по-малко от 1 g CO₂/ km неограничен
  • За проверка (валидиране) на основателна промяна на класа на емисии към заявлението трябва да се приложат копия на свидетелството за регистрация, както и евент. на файла с информация за клиента (CIF) и на сертификата за съответствие/декларацията за съответствие (CoC). В допълнение, за сравнение на всички документи, е необходим и идентификационният номер на превозното средство (FIN). Нужните документи трябва да се качат в клиентския портал при подаване на заявлението.
  • Промяната на класа на емисии посредством доставчици на услуги като досатвчици на карти за зареждане и на карти за автопаркове на клиента не е възможна.

 • Превозни средства без емисии, като електрически превозни средства и такива с водородно гориво, както и превозни средства с водородна горивна клетка остават необлагаеми с пътна такса до края на 2025 г. От 1 януари 2026 г. за превозните средства без емисии трябва да бъдат заплащани само 25% от дела пътна такса за инфраструктурни разходи, като допълнение към дяловете за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха.

 • Освободените от пътна такса превозни средства не трябва да плащат и компонент от пътната такса за CO₂. Моля, въпреки това имайте предвид, че освобождаването от пътна такса за задвижвани с природен газ товарни автомобили изтича на 31 декември 2023 г. и от 1 януари 2024 г. същите подлежат на регулярно облагане с пътна такса, в това число и с дял от пътната такса за CO₂.

 • Съгласно Директивата за пътните такси на ЕС, респ. Регламента относно VECTO, CO₂- неутралното гориво не оказва влияние върху специфичните емисии на CO₂, респ. върху класа на емисии на CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • FIN или идентификационният номер на превозното средство е необходим за сравнение на подадените заедно със заявлението за по-добър клас на емисии на CO₂ документи.

  • В документите на превозното средство, конкретно в талона на автомобила (свидетелство за регистрация част I) и в регистрационната карта (свидетелство за регистрация част II) или
  • в сертификата за съответствие/декларацията за съответствие (CoC).

 • Трябва да обработите поотделно всяко превозно средство. Препоръчваме Ви да направите едновременно проверката за класа на CO₂ и за tzGm.

 • BALM контролира постоянно коректното заплащане на пътната такса. Ако поради погрешно посочване на технически допустимата максимална маса (tzGM) се заплати твърде ниска или никаква пътна такса, се образува производство по последващо събиране или за административно нарушение.

 • Не. От 1 януари 2026 г. категория G включва всички превозни средства с нулеви емисии, като например превозни средства с електрическо задвижване. Съгласно настоящото планиране, от средата на 2026 г. превозните средства с двигател с вътрешно горене и клас на вредните емисии Евро 7 също ще се причислява към категория G..

 • Ако OBU не е успял да установи връзка с изчислителния център на Toll Collect, показва 0 за клас на емисии на CO₂. Моля, извършете повторно запалване на автомобила, като го стартирате отново. По този начин OBU се свързва със системите на Toll Collect и запаметеният за автомобила клас на емисии на CO₂ се прехвърля към OBU. Прехвърленият клас на емисии на CO₂ е между 1 и 5. При няколко неуспешни опита, проверете покритието на мобилната мрежа на мястото, където се намирате, или се свържете със сервизен партньор на Toll Collect.

  Ако OBU показва 0 за клас на емисии на CO₂, се начислява тарифата за пътна такса за клас 1 на емисии на CO₂. В последствие във фактурата за клас на емисии на CO₂ ще бъде отразен 0.

 • Моля, първо проверете, дали Вашето превозно средство не е освободено от пътна такса . В случай че превозното Ви средство е освободено от пътна такса, не се налага определяне на клас на емисии на CO₂.

  За целите на определяне на класа на емисии на CO₂ превозното средство се счита за работно превозно средство, ако това обстоятелство е въведено в поле 1.1.9 от CIF или 49.3 от COC (Регламент (ЕС) 2019/318). Понастоящем такова превозно средство винаги спада към клас на емисии на CO₂ 1 или ако притежава задвижване без емисии (напр. електрическо задвижване), в клас 5 на емисии на CO₂.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.