Облагаеми с пътна такса превозни средства


Два товарни автомобила, облагаеми с пътна такса, се движат един зад друг по автомагистрала

Разпоредби за облагането с пътна такса

Съгласно член 1 от Закон за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), всички местни и чуждестранни моторни превозни средства или комбинации от превозни средства с технически допустима максимална маса от най-малко 7,5 тона, които

  • са предназначени за транспорт на стоки (първа алтернатива) или
  • се използват за тази цел (втора алтернатива) подлежат на пътна такса.

Облагане с пътна такса съществува, ако е изпълнена една от двете алтернативи.

Облагане с пътна такса според 1 алтернатива

Облагането с пътна такса в този случай произтича от общото предназначение на превозното средство за товарни превози на базата на типичните видове превозни средства и каросерии, като например съчленено превозно средство или товарен автомобил. Тези автомобили са облагаеми с пътна такса, независимо от това дали

  • става въпрос за частен транспорт,
  • действително се превозват стоки,
  • превозването на стоки се извършва за търговски цели или за собствени нужди (заводски автотранспорт) или
  • съответното превозно средство е освободено от данъка за МПС.

Облагане с пътна такса според 2 алтернатива

Облагане с пътна такса съществува и за превозни средства, които поради своя вид и каросерия всъщност не са предназначени за превоз на товари (напр. самоходни машини), но които извършват превоз на товари съгласно Закона за автомобилния превоз на товари (GüKG). От значение е дали при даденото пътуване товарите се транспортират срещу заплащане или за служебни цели (превоз на товари или вътрешнозаводски превоз) по смисъла на § 1 Закона за автомобилния превоз на товари (GüKG).


Табела на шосето указва облагането с пътна такса на товарни автомобили в Германия

Общо тегло на съставите от превозни средства

Технически допустимата максимална маса за комбинации от превозни средства се изчислява от сбора на технически допустимата максимална маса на отделните превозни средства. Комбинациите от превозни средства подлежат на облагане с пътна само ако технически допустимата максимална маса на моторното превозно средство надвишава 3,5 тона.

Освобождаване от пътна такса

Определени автомобили са освободени от пътна такса според германския Закон за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)

Информация за освобождаването от пътна такса