Сторниране и пререгистриране

Вашият маршрут се промени? Разбира се, можете да сторнирате ръчно регистрираните отсечки.


Шофьор гледа от кабината на товарния си автомобил

Пререгистриране

Ако искате да промените регистрираната отсечка, първо трябва да сторнирате Вашето регистриране. След това можете да регистрирате новата отсечка.

Сторнирането и новите регистрации са възможни както в интернет, така и в приложението. Моля, съблюдавайте указанията по-долу.


Товарен автомобил напуска автомагистрала при един изход

Сторниране и промяна в ръчен метод

Облагаеми отсечки могат да бъдат сторнирани, когато цялата регистрирана отсечка все още не е била пропътувана и моментът на сторниране е преди изтичане на срока на валидност на регистрираната отсечка. Ако маршрутът на една регистрирана отсечка трябва да бъде променен, това става по същия начин, както се прави сторниране, като след това се регистрира новата отсечка.

За сторниране с ръчния метод може да се използва всеки начин за регистриране, независимо от това по какъв начин е била направена първоначалната регистрация. Ако водачите например са се регистрирали чрез приложението, те или други лица от предприятието може да осъществят сторнирането/промяната чрез онлайн регистрацията.

След сторнирането сумата, която трябва да бъде възстановена на клиента, принципно се възстановява по първоначално използваното платежно средство. И за промените, и за сторниранията се дължи такса. Изключени от това задължение са незабавни сторнирания в рамките на 15 минути след регистрирането, ако в момента на сторнирането все още не е започнал да тече срокът на валидност. За всички други сторнирания се събира такса в размер на три евро. Не е възможно сторниране, ако сумата за връщане, съответно кредитът на сметката, са по-малки или равни на дължимата такса за сторниране в размер на три евро.

След изтичане на срока на валидност на квитанцията за регистриране в системата вече не е възможно сторниране на пътуване в системата на Toll Collect.

Към сторниране

Една ръка държи смартфон, на екрана се вижда приложението на Toll Collect.

Моля, спазвайте сроковете

След изтичане на срока на валидност вече не е възможно сторниране в Toll Collect. Тогава можете да заявите последваща компенсация пред Федералната агенция за логистика и мобилност (BALM). Моля, имайте предвид, че Вашето заявление трябва да бъде получено в BALM в рамките на два месеца след изтичане на периода на валидност на регистрирането.

При компенсация се вземат под внимание само фактически причини, които правят едно предхождащо сторниране обективно невъзможно (напр. задръствания, заболяване или дефект на автомобила).

Можете да свалите нужния формуляр на адрес www.balm.bund.de или да го поръчате на този адрес:

Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM)
Werderstraße 34
50762 Köln
Германия

Процедурата по възстановяване при BALM се заплаща.

Други препоръки