Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Сторниране и пререгистриране

Ако вече не искате да пътувате по ръчно регистрирана отсечка, разбира се, можете да я сторнирате.


Шофьор гледа от кабината на товарния си автомобил

Товарен автомобил напуска автомагистрала при един изход

Пререгистриране

Ако искате да промените регистрираната отсечка, първо трябва да сторнирате Вашето регистриране. След това можете да регистрирате новата отсечка.

Сторнирането и новото регистриране са възможни както в интернет, така и на терминал за пътна такса. Моля, съблюдавайте указанията по-долу.


Една ръка държи смартфон, на екрана се вижда приложението на Toll Collect.

Сторниране и промяна в ръчен метод

Облагаеми отсечки могат да бъдат сторнирани, когато цялата регистрирана отсечка все още не е била пропътувана и моментът на сторниране е преди изтичане на срока на валидност на регистрираната отсечка. Ако маршрутът на една регистрирана отсечка трябва да бъде променен, това става по същия начин, както се прави сторниране, като след това се регистрира новата отсечка.

При ръчния метод клиентът може да използва за сторнирането всеки произволен начин за регистриране, независимо от това по какъв начин е била направена първоначалната регистрация. Ако клиентът, например, се е регистрирал на някой от новите терминали за пътна такса, той може да направи сторнирането/промяната на нов терминал за пътна такса, чрез онлайн регистрирането или чрез приложението.

След сторнирането сумата, която трябва да бъде възстановена на клиента, принципно се възстановява по първоначално използваното платежно средство. При предходно плащане в брой на регистрирането се изисква тъй нареченото „Заявление за връщане при сторниране“.

И за промените, и за сторниранията се дължи такса. Изключени от това задължение са незабавни сторнирания в рамките на 15 минути след регистрирането, ако в момента на сторнирането все още не е започнал да тече срокът на валидност. За всички други сторнирания се събира такса в размер на 3 евро. Не е възможно сторниране, ако сумата за връщане, съответно кредитът на сметката, са по-малки или равни на дължимата такса за сторниране в размер на 3 евро.

След изтичане на срока на валидност на квитанцията за регистриране в системата, вече не е възможно сторниране на пътуване в системата на Toll Collect.

Към сторниране


Ръка попълва формуляра „Рекламация/сторниране на квитанция за регистриране в системата“

Какво да правя при повреди?

В редки случаи може да бъде отказано сторниране поради краткосрочни технически неизправности в терминала за пътна такса. В този случай можете в последствие да си получите сторнираната сума от Toll Collect. Моля, за тази цел да ни изпратите попълнен формуляр „Рекламация/сторниране с квитанция за регистриране в системата“. Процедирайте както следва:

  • Формулярът ще получите на пункта за плащане на пътна такса или тук.
  • Изпратете попълнения формуляр до Toll Collect, адресът е написан на формуляра.
  • Toll Collect ще провери заявлението и ще възстанови пътната такса, ако случаят е основателен.

Ако сторнирането бъде отхвърлено поради грешка при въвеждането, компенсацията от Toll Collect не е възможна. Затова, моля, първо проверете коректността на въведеното от Вас.

Моля, спазвайте сроковете

След изтичане на срока на валидност вече не е възможно сторниране в Toll Collect. Тогава можете да заявите последваща компенсация пред Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). Моля, имайте предвид, че Вашето заявление трябва да бъде получено във Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) в рамките на два месеца след изтичане на периода на валидност на регистрирането.

При компенсация се вземат под внимание само фактически причини, които правят едно предхождащо сторниране обективно невъзможно (напр. задръствания, заболяване или дефект на автомобила).

Можете да изтеглите необходимия формуляр на www.bag.bund.de или на го поръчате на този адрес:

Федерална служба за товарен автотранспорт (BAG)
Werderstraße 34
50762 Köln
Германия

За процедурата по връщане на пътна такса се дължи такса на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603