По този начин се контролира облагането с пътна такса

Правилното плащане на пътната такса се проверява с редовен контрол в цяла Германия


Автомобил на Федералната агенция за логистика и мобилност (BALM) проверява товарен автомобил при мобилна проверка за пътна такса.

Разделение на задачите между Toll Collect и BALM

Със системата за контрол се проверява коректното плащане на пътната такса и спазването на разпоредбите на Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG).

За тази цел се прави разделение на задачите между Toll Collect и Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM). Toll Collect е отговорна за автоматичния контрол с контролни мостове и колони. Това задължение включва и последващото събиране, когато бъде установено неправилно плащане или неплащане. Тази задача, която принципно е в компетенциите на държавната власт, беше прехвърлена от Федералната държава на фирма Toll Collect.

Всички други видове контрол се изпълняват от BALM.

Общ преглед на формите на контрол

Спазването на облагането с пътна такса се контролира по четири начина. За подробна информация, моля, кликнете върху сините кутийки.

 • 300 неподвижно инсталирани контролни моста регистрират приближаващите превозни средства и проверяват в преминаващия трафик дали данните за облагаемите с пътна такса товарни автомобили за декларирани правилно.

  Ако превозното средство е оборудвано с бордови уред за автомобил, се проверява дали бордовият уред за автомобил е в готовност за събиране на данните и дали данните за превозното средство са зададени правилно. При облагаеми с пътна такса превозни средства без бордови уред за автомобил, в изчислителния център на Toll Collect се установява дали има валидно регистриране в системата на базата на регистрационния номер на МПС.

  Ако не е налице регистриране, Toll Collect извършва необходимите проверки и, ако е необходимо, последващите събирания. Информацията, която е съотносима към наказанието, Toll Collect предава на BALM. Там тя бива оценена. Ако се установи коректно регистриране, данните на превозното средство се изтриват незабавно.

 • Около 600 контролни колони ще проверяват спазването на облагането с пътна такса по всички федералните шосета. Технически контролните колони са оборудвани със същите функции, както контролните мостове, разположени по автомагистралите. Когато дадено превозно средство премине покрай контролен пункт, се генерират общо изображение, странично изображение и изображение на регистрационния номер на МПС. Бордовият уред за автомобил изпраща към контролната колона данните, настроени от водача и запаметени в OBU. Ако водачът е настроил правилно броя на осите и е проверил дали бордовият уред за автомобил е готов за работа, данните от изображенията се изтриват.

 • Контролните мостове могат да изпращат данните за потенциална измама и на служителите на BALM на най-близко разположения паркинг. Тогава екипът за контрол извежда тези автомобили от трафика и ги проверява. Така служителите на BALM имат възможността незабавно да изяснят обстоятелствата. Последващите вземания и глоби могат да се събират и на място. незабавно да изяснят обстоятелствата. Последващите вземания и глоби могат да се събират и на място.

 • Мобилните екипи на BALM контролират денонощно коректното плащане на пътната такса. Тези екипи управляват контролни автомобили, които имат сходни принципи на функциониране като контролните мостове и колони. Те получават и данните за превозни средства, за които при автоматичния контрол има съмнения във връзка с коректното съдействие.

  В случай на съмнение превозното средство се извежда от трафика на следващия паркинг. Ако подозрението за нарушение при плащането на пътната такса се потвърди, контрольорите събират дължимата пътна такса на място и започват производство за административно нарушение. От шофьорите на чуждестранни превозни средства се събира освен неплатената пътна такса, също и депозит в размер на очакваната парична глоба и административни разходи, преди да продължат пътуването си.

 • Служителите на BALM извършват контрол на предприятия в цялата страна на произволен принцип. Проверяваните предприятия се избират на случаен принцип или по конкретно подозрение. При контрола на предприятията се проверява например дали пътната такса е била плащана правилно в миналото на базата на транспортни документи и касови бонове за зареждане на гориво.

Последици от нарушенията

Ако пътната такса не е платена правилно, тя ще бъде таксувана за действително изминатото разстояние. Ако дължината на действително пропътуваната отсечка не може да бъде установена, за всяко пътуване се събира пътна такса за отсечка с дължина от 500 километра.

Във всички случаи важи принципът, че BALM анализира данните, които са от значение за наказанието, и ако е необходимо завежда процедура по налагане на глоба.

Други препоръки