Освобождаване от пътна такса

Регистрирайте Вашите необлагаеми с пътна такса превозни средства при нас. Така избягвате ненужния контрол.

Регистрация сега

Необлагаемо с пътна такса превозно средство за почистване на улици изчиства есенни листа

Кога дадено превозно средство не е облагаемо с пътна такса?

Съгласно Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) определени превозни средства и състави от превозни средства не са облагаеми с пътна такса. Става въпрос, от една страна, за превозни средства, които не изпълняват дефиницията за облагаеми с пътна такса превозни средства, а от друга страна за превозни средства, за които законодателят е предвидил специални изключения. Дали едно превозно средство е облагаемо с пътна такса или не, при всички случаи се определя директно и недвусмислено от закона. Установяването по искане от Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM) или от Toll Collect не е необходимо.

Предимства на вписването на товарен автомобил

Toll Collect Ви предлага възможността за регистрация на необлагаеми с пътна такса превозни средства. Вписването в системата не е задължително – предложението е доброволно.

С вписването избягвате ненужни отбивания, контролни процедури и разпити. Така спестявате ценно време.

С вписването на превозни средства, съотв. състави от превозни средства, не е свързано правно признаване на освобождаването от пътна такса от Toll Collect или Федералната служба за логистика и мобилност.

Условия

Възможност 1

Превозни средства, които не попадат в законовата дефиниция за облагаемо с пътна такса превозно средство (съгласно § 1, алинея 1, изречение 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG))

Това са превозни средства, които

a) нито са конструктивно предназначени за транспорт на товари (напр. самоходни работни машини)
b) нито се използват в сферата на професионалния товарен или вътрешнозаводски транспорт за платен превоз на товари или такъв с търговска цел (по смисъла на § 1 от Закона за автомобилния превоз на товари (GüKG)).

Необлагаемост с пътна такса съществува само ако двете условия са изпълнени. В противен случай вписването като необлагаемо с пътна такса превозно средство е изключено.

Възможност 2

Превозни средства, които явно спадат към едно от изключенията за облагане с пътна такса, предвидени в § 1, ал. 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG). Как да докажете тези условията можете да разберете от таблицата „Допълнителни примери и условия“ по-долу.

Допълнителни условия във всички случаи

 • Превозното средство трябва да отговаря на изискванията за освобождаване постоянно, а не само временно през избрания период на вписване.
 • Само собственикът на моторното превозно средство има право да подаде заявлението.
 • Вписването на ремарке без моторно превозно средство не е възможно.

Примери за необлагаеми с пътна такса превозни средства

 • Превозни средства на пожарната и полицията
 • Превозни средства на панаирния и цирковия бранш
 • Превозни средства на службите за поддръжка и експлоатация на пътищата
 • Самоходни работни машини, които се използват само за извършване на работа, а не за превоз на товари в професионалния товарен или вътрешнозаводски транспорт

Облагане с пътна такса на автомобили на селски и горски стопанства

Подробна информация за това ще откриете на интернет страницата на Федерална агенция за логистика и мобилност

 • Необлагаеми с пътна такса превозни средства според § 1 алинея 1 изречени 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)

  Вид на товарния автомобил Документи Условие
  Изложбено превозно средство Свидетелство за регистрация, Част I
  Снимки на фиксирани вградени компоненти, при нужда декларация без допълнителна употреба на регулярни транспортни ремаркета
  За всички случаи:
  Автомобилът не може да в конструктивно предназначен за превоз на товари, нито да се използва за това (вижте разясненията към Възможност 1)
  Превозно средство – работилница Свидетелство за регистрация, част I, снимки на фиксираните инсталации, при необходимост декларация за отсъствие на допълнителна употреба на обикновено транспортно ремарке, съотношение на размер на товарно пространство/работно пространство, без транспортиране на материал и машини освен трайно фиксираните инсталации и оборудване (инструменти)
  Автомагазин Свидетелство за регистрация част I;
  Снимки на фиксирани вградени компоненти;
  Декларация без допълнителна употреба на регулярни транспортни ремаркета;
  При нужда декларация за самостоятелна търговия на собствени селскостопански продукти от първично производство (продукти без вторична преработка, без търговски стоки)
  Превозно средство за превоз на коне с голямо жилищно отделение Свидетелство за регистрация част I;
  Снимки на вътрешното оборудване и цялостен изглед отвън (без реклама върху автомобила);
  Декларация за употреба единствено като личен/хоби автомобил;
  Представяне на съотношението на размерите на товарната площ/жилищната площ въз основа на конструктивни скици. Жилищната площ (без кабината на водача и без страничните разширения) трябва да обхваща поне 50 процента от полезната площ.
  Превозното средство не трябва да се използва в комбинация с транспортно ремарке
  Превозно средство с радиопредавателно устройство и предавателно устройство

  Превозни средства за медицински изследвания
  Свидетелство за регистрация, част I
  (Необходимо е нанасяне в регистрацията), снимки на обзавеждането
  Изцяло мобилен дом Свидетелство за регистрация, част I
  (Необходимо е нанасяне в регистрацията), снимки на обзавеждането, само хоби/лична употреба
  Самоходна работна машина (напр. самоходен кран) или моторно превозно средство с ремарке с работна машина Свидетелство за регистрация, част I (необходимо е вписване в регистрацията) При ремарке с работна машина: Да се приложи и неговото Свидетелство за регистрация, част I – без транспортиране или транспортиране на отпадъци (напр. смет, масла, смазки, чакъл и т.н.)
  Превозно средство, използвано за обучение Свидетелство за регистрация, част I, с вписване на двойно оборудване за управление или документ за монтажа
  Тестово превозно средство Свидетелство за регистрация, част I, вписване в документа като тестово превозно средство съгласно § 19, ал. 6 от германския Правилник за допускане до движение по пътищата или документ за специално разрешение съгласно § 70, ал. 1 от германския Правилник за допускане до движение по пътищата
  Превозно средство за почистване на канали Свидетелство за регистрация, част I, Вписване като самоходна работна машина или като специален автомобил, освободен от данъци, според § 3 № 4 от германския Закон за данъчното облагане на моторните превозни средства, свидетелство за регистрация, част I, при нужда декларация без транспортиране (без транспортиране или транспортиране на отпадъци, като напр. кални отпадъци, масла и т.н.)
  Калибровъчно превозно средство Свидетелство за регистрация, част I, при нужда документ за специално разрешение съгласно германския Правилник за допускане до движение по пътищата
  Влекач селскостопански трактор Свидетелство за регистрация, част I, вписване под буква J (клас на превозното средство) с „87“ или „89“ и под цифра 4 (вид на конструкция) с цифра „1000“; стари документи за регистрация на автомобила: Вписване с ключов № 8710
  Влекач самоходно шаси, селско стопанство Свидетелство за регистрация, част I, вписване под буква J (клас на превозното средство) с „87“ или „89“ и под цифра 4 (вид на конструкция) с цифра „2000“; стари документи за регистрация на автомобила: Вписване с ключов № 8720
  Историческо превозно средство Свидетелство за регистрация, част I, Регистрация със специален регистрационен номер „H“ или с разрешение за експлоатация като ретро автомобил, декларация за хоби/лична употреба

  Необлагаеми с пътна такса превозни средства според § 1, алинея 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)

  Вид на товарния автомобил Разпознаваемост на съответната
  цел на автомобила
  Доказателства
  Автобуси Не Не е необходимо вписване. Тези автомобили се разпознават самостоятелно от системата за събиране на пътни такси
  Превозни средства на въоръжените сили Да
  Полицейски автомобили Да
  Свидетелство за регистрация, част I, необходима е регистрация от съответната служба, напр.:
  полицейски орган, пожарна служба, служба за техническа помощ или подходящи частни организации и др.
  Превозни средства на Гражданска защита и Защита при бедствия и аварии Да
  Превозни средства на пожарната команда Да
  Федерални превозни средства Да
  Превозни средства на други аварийни служби Да
  Превозни средства, използвани от службите за поддръжка и експлоатация на пътищата Да Свидетелство за регистрация, част I, регистрация към публично-правна териториална корпорация и освобождаване от данък според § 3 № 3 от З от германския Закон за данъчното облагане на моторните превозни средства, съотв. § 3 № 4 германския Закон за данъчното облагане на моторните превозни средства, при нужда договор за извършване на зимна поддръжка на пътищата
  Превозни средства от бранша на изложбите и цирково дело (без отдаване под наем) Да Свидетелство за регистрация, част I, документ за освобождаване от данък съгласно § 3, № 8 от германския Закон за данъчното облагане на моторните превозни средства и копие от разрешителното за професионална дейност, свързана с пътуване
  Превозни средства за транспорт на хуманитарни помощи Не
  Свидетелство за регистрация, част I, освобождаване от корпоративен данък (документ за обществено полезна дейност/благотворителност); документ за използване за облекчаване на извънредна ситуация (напр. товарна ведомост) и освобождаване от данък съгласно § 3, № 5a от Закона за данъчното облагане на моторните превозни средства -
  Ако собственикът е съгласен, могат да се регистрират и чужди превозни средства.
  Селско или горско стопанство
  превозно средство с
  максимална скорост, обусловена от конструкцията, от
  най-много 40 km/h
  Не Свидетелство за регистрация, част I, вписване под буква „T“ в свидетелството за регистрация. Дейност като селскостопански или горскостопански производител, съотв. изпълнител в сектора на селското или горското стопанство. Уверение, че се осъществява единствено обичайният в селскостопански и горскостопански предприятия превоз на продукти и стоки от първа необходимост.
  Превозни средства с нулеви емисии с технически допустима максимална маса до 4,25 т Не Удостоверение: вижте следващия ред. Допълнително доказателство: свидетелство за регистрация, част I, поле F.1: Вписана максимална маса от 4250 kg
  Превозни средства с нулеви емисии с технически допустима максимална маса над 4,25 т (най-късно до 31.12.2025 г.). He 1) Свидетелство за регистрация, част I с вписван вид гориво с нулеви емисии в полето P.3 (напр. електричество или
  BZ/водород)
  или
  2) Вписване на 0 gCO2/tkm специфични емисии на CO2 в поле 49.5 на COC (Certificate of Conformity = EC сертификат за съответствие) или в поле 2.3 или поле 2.6.1 на CIF (Customer Information File = Информация за клиента) или в поле V.7 на свидетелството за регистрация (за регистрираните в чужбина превозни средства)

Така регистрирате Вашите автомобили

С помощта на примерния списък проверете условията за вписване. Пригответе документите.

Заявете с формуляр по избор:

 • първоначалното вписване на превозното средство,
 • удължаване на вписването на превозното средство или
 • дерегистрация на превозното средство.

Важно

Вписването в системата важи максимум две години. След това то може да бъде удължено. Вписвания, които не са били удължени преди датата на изтичане, автоматично стават невалидни.