Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Освобождаване от пътна такса

Регистрирайте Вашите необлагаеми с пътна такса превозни средства при нас. Така избягвате ненужния контрол.

Необлагаемо с пътна такса превозно средство за почистване на улици изчиства есенни листа

Кога дадено превозно средство не е облагаемо с пътна такса?

Съгласно Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) определени превозни средства и състави от превозни средства не са облагаеми с пътна такса. Става въпрос, от една страна, за превозни средства, които не изпълняват дефиницията за облагаеми с пътна такса превозни средства, а от друга страна за превозни средства, за които законодателят е предвидил специални изключения. Дали едно превозно средство е облагаемо с пътна такса или не, при всички случаи се определя директно и недвусмислено от закона. Установяването по искане от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) или от Toll Collect не е необходимо.

Предимства на вписването на товарен автомобил

Toll Collect Ви предлага възможността за регистрация на необлагаеми с пътна такса превозни средства. Вписването в системата не е задължително – предложението е доброволно.

С вписването избягвате ненужни отбивания, контролни процедури и разпити. Така спестявате ценно време.

С вписването на превозни средства, съотв. състави от превозни средства, не е свързано правно признаване на освобождаването от пътна такса от Toll Collect или Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

Условия

Възможност 1

Превозни средства, които не попадат в законовата дефиниция за облагаемо с пътна такса превозно средство (съгласно § 1, алинея 1, изречение 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG))

Това са превозни средства, които

a) нито са конструктивно предназначени за транспорт на товари (напр. самоходни работни машини)

b) нито се използват в сферата на професионалния товарен или вътрешнозаводски транспорт за платен превоз на товари или такъв с търговска цел (по смисъла на § 1 от Закона за автомобилния превоз на товари (GüKG)).

Необлагаемост с пътна такса съществува само ако двете условия са изпълнени. В противен случай вписването като необлагаемо с пътна такса превозно средство е изключено.

Възможност 2

Превозни средства, които явно спадат към едно от изключенията за облагане с пътна такса, предвидени в § 1, ал. 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG). Как да докажете тези условията можете да разберете от таблицата „Допълнителни примери и условия“ по-долу.

Допълнителни условия във всички случаи

 • Превозното средство трябва да отговаря на изискванията за освобождаване постоянно, а не само временно през избрания период на вписване.
 • Само собственикът на моторното превозно средство има право да подаде заявлението.
 • Вписването на ремарке без моторно превозно средство не е възможно.

Примери за необлагаеми с пътна такса превозни средства

 • Превозни средства на пожарната и полицията
 • Превозни средства на панаирния и цирковия бранш
 • Превозни средства на службите за поддръжка и експлоатация на пътищата
 • Самоходни работни машини, които се използват само за извършване на работа, а не за превоз на товари в професионалния товарен или вътрешнозаводски транспорт

Облагане с пътна такса на автомобили на селски и горски стопанства

Подробна информация за това ще откриете на интернет страницата на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

Други примери и условия

Необлагаеми с пътна такса превозни средства според § 1 алинея 1 изречени 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)
Вид на товарния автомобилУсловиеДоказателства
Изложбено превозно средствоЗа всички случаи:
Автомобилът не може да в конструктивно предназначен за превоз на товари, нито да се използва за това (вижте разясненията към Възможност 1)
Свидетелство за регистрация част I,
Снимки на фиксирани вградени компоненти, при нужда декларация без допълнителна употреба на регулярни транспортни ремаркета
Превозно средство – работилницаСвидетелството за регистрация част I, снимки на фиксираните инсталации, при необходимост декларация за отсъствие на допълнителна употреба на обикновено транспортно ремарке, съотношение на размер на товарно пространство/работно пространство, без транспортиране на материал и машини освен трайно фиксираните инсталации и оборудване (инструменти)
АвтомагазинСвидетелство за регистрация част I, снимки на фиксирани вградени компоненти, декларация без допълнителна употреба на регулярни транспортни ремаркета, при нужда декларация самореклама на собствени продукти (дребни изделия)
Превозно средство за превоз на коне с голямо жилищно отделениеСвидетелство за регистрация част I, снимки на автомобила и на фиксираните вградени компоненти, декларация за употреба само за лични цели/цели, свързани с хоби, представяне на съотношението на размерите на товарната площ/жилищна площ въз основа на конструктивните скици. Жилищната част (без кабината на водача и без страничните разширения) трябва да обхваща поне 50% от полезната площ.
Превозно средство с радиопредавателно устройство и предавателно устройство

Превозни средства за медицински изследвания
Свидетелство за регистрация част I
(Необходимо е нанасяне в регистрацията), снимки на обзавеждането
Изцяло мобилен домСвидетелство за регистрация част I
(Необходимо е нанасяне в регистрацията), снимки на обзавеждането, само хоби/лична употреба
Самоходна работна машина (напр. самоходен кран) или моторно превозно средство с ремарке с работна машинаСвидетелство за регистрация част I (необходимо е вписване в регистрацията) При ремарке с работна машина: Да се приложи и неговото Свидетелството за регистрация част I – без транспортиране или транспортиране на отпадъци (напр. смет, масла, смазки, чакъл и т.н.)
Превозно средство, използвано за обучениеСвидетелството за регистрация част I с вписване на двойно оборудване за управление или документ за монтажа
Тестово превозно средствоСвидетелството за регистрация част I, вписване в документа като тестово превозно средство съгласно § 19, ал. 6 от Правилника за допускане до движение по пътищата или документ за специално разрешение съгласно § 70, ал. 1 от Правилника за допускане до движение по пътищата
Превозно средство за почистване на каналиСвидетелство за регистрация част I. Вписване като самоходна работна машина или като специален автомобил, освободен от данъци, според § 3 № 4 от Закона за данъчното облагане на моторните превозни средства, свидетелство за регистрация част I, при нужда декларация без транспортиране (без транспортиране или транспортиране на отпадъци, като напр. кални отпадъци, масла и т.н.)
Калибровъчно превозно средствоСвидетелство за регистрация част I, при нужда документ за специално разрешение съгласно Правилника за допускане до движение по пътищата
Влекач селскостопански тракторСвидетелство за регистрация част I, вписване под буква J (клас на превозното средство) с „87“ или „89“ и под цифра 4 (вид на конструкция) с цифра „1000; стари документи за регистрация на автомобила: Вписване с ключов № 8710
Влекач самоходно шаси, селско стопанствоСвидетелство за регистрация част I, вписване под буква J (клас на превозното средство) с „87“ или „89“ и под цифра 4 (вид на конструкция) с цифра „2000, стари документи за регистрация на автомобила: Вписване с ключов № 8720
Историческо превозно средствоСвидетелство за регистрация част I. Регистрация със специален регистрационен номер „H“ или с разрешение за експлоатация като ретро автомобил, декларация за хоби/лична употреба
Необлагаеми с пътна такса превозни средства според § 1, алинея 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)
Вид на товарния автомобилРазпознаваемост на съответното предназначение на моторното превозно средствоДоказателства
АвтобусиНеНе е необходимо вписване. Тези автомобили се разпознават самостоятелно от системата за събиране на пътни такси
Превозни средства на въоръжените силиДа
Полицейски автомобилиДаСвидетелство за регистрация част I, необходима е регистрация от съответната служба, напр.:
полицейски орган, Федералната република, пожарната, служба за техническа помощ или подходящи частни организации, и др.
Превозни средства на Гражданска защита и Защита при бедствия и аварииДа
Превозни средства на пожарната командаДа
Федерални превозни средстваДа
Превозни средства на други аварийни службиДа
Превозни средства, използвани от службите за поддръжка и експлоатация на пътищатаДаСвидетелство за регистрация част I, регистрация към публично-правна териториална корпорация и освобождаване от данък според § 3 № 3 от З от Закона за данъчното облагане на моторните превозни средства, съотв. § 3 № 4 Закона за данъчното облагане на моторните превозни средства, при нужда договор за извършване на зимна поддръжка на пътищата
Превозни средства от бранша на изложбите и цирково дело (без отдаване под наем)ДаСвидетелство за регистрация част I, документ за освобождаване от данък съгласно § 3, № 8 от Закона за данъчното облагане на моторните превозни средства и копие от разрешителното за професионална дейност, свързана с пътуване
Превозни средства за транспорт на хуманитарни помощиНеСвидетелство за регистрация част I, освобождаване от корпоративен данък (документ за обществено полезна дейност/благотворителност); документ за използване за облекчаване на извънредна ситуация (напр. товарна ведомост) и освобождаване от данък съгласно § 3, № 5a от Закона за данъчното облагане на моторните превозни средства -
Ако собственикът е съгласен, могат да се регистрират и чужди превозни средства.
Селско- или горскостопанско
превозно средство с
максимална скорост, обусловена от конструкцията, от
най-много 40 km/h
НеСвидетелство за регистрация част I. Вписване под буква „T“ в свидетелството за регистрация. Дейност като селскостопански или горскостопански производител, съотв. изпълнител в сектора на селското или горското стопанство. Уверение, че се осъществява единствено обичайният в селскостопански и горскостопански предприятия превоз на продукти и стоки от първа необходимост.
Електрически превозни средстваНеСвидетелство за регистрация част I. Електрически превозни средства по смисъла на параграф 2, точка 1 от Закона за електрическата мобилност (EmoG); това са чисто електрически превозни средства, работещи с акумулатор, хибридни електрически превозни средства с външно зареждане или превозни средства с горивни клетки.
Превозни средства, задвижвани с природен газ
(най-късно до 31.12.2023 г.)
НеОт 01.10.2021 г. превозните средства на природен газ са освободени от пътна такса, ако
• са фабрично оборудвани за работа със CNG, LNG или двугоривен двигател с LNG/дизел и
• отговарят на клас на вредните емисии (SKL) Euro VI

Необходими документи:
свидетелството за регистрация, част I и COC (Certificate of Conformity = ЕО сертификат за съответствие) на производителя на превозното средство като доказателство за фабричното оборудване на превозното средство за задвижване с природен газ CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) или NG (Natural Gas) или за бивалентно задвижване с LNG/Diesel или CNG/LNG

Така регистрирате Вашите автомобили

С помощта на примерния списък проверете условията за вписване. Пригответе документите.

Заявете с формуляр по избор:

 • първоначалното вписване на превозното средство,
 • удължаване на вписването на превозното средство или
 • дерегистрация на превозното средство.

Важно

Вписването в системата важи максимум две години. След това то може да бъде удължено. Вписвания, които не са били удължени преди датата на изтичане, автоматично стават невалидни.

Формуляри

Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Информационен лист Информационният лист съдържа обща информация, свързана с темата за освобождаване от пътна такса  
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Онлайн формуляр за вписванеСъгласно Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) някои превозни средства не са облагаеми с пътна такса, като например товарни автомобили на полицията и на противопожарната служба. С този формуляр Вие подавате молба към Toll Collect да вписва от Ваше име превозни средства като необлагаеми с пътна такса. 
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: ВписванеТук ще намерите формуляра като PDF файл. Помощ при попълване
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Онлайн формуляр за удължаванеАко желаете да удължите срока на вписването на необлагаемо с пътна такса превозно средство, моля, използвайте този формуляр. 
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: УдължаванеТук ще намерите формуляра като PDF файл. Помощ при попълване
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Онлайн формуляр за отписванеАко желаете даден регистрационен номер на МПС да бъде заличен от списъка на освободените от пътна такса превозни средства, моля, използвайте този формуляр. 
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: ОтписванеТук ще намерите формуляра като PDF файл. Помощ при попълване
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605