Регистриране на превозни средства на занаятчийски предприятия

Регистриране сега

При какви условия се прилага освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия?

От 1 юли 2024 г. Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) предвижда въвеждане на пътни такси и за превозните средства с технически допустима максимална маса (tzGm) над 3,5 и под 7,5 тона, които са предназначени за превоз на стоки или се използват за такава цел. При определени условия превозни средства на занаятчийски предприятия могат да бъдат освободени от пътни такси.

Списъкът на всички професии, които отговарят на изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия, може да бъде намерен на уебсайта на Федералната агенция за логистика и мобилност.

Списък на занаятчийските професии

Освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия се прилага, ако превозното средство се управлява от служител на занаятчийско предприятие и

  • транспортира материали, оборудване или машини, които са необходими за извършване на услугите и работата на занаятчийското предприятие (включително инструменти, работно оборудване, резервни части, строителни материали, кабели, устройства или аксесоари) и/или
  • превозва ръчно изработени стоки , произведени от занаятчийската дейност, които са допълнително обработени или ремонтирани.

Освобождаването от пътни такси на занаятчийски предприятия се прилага и за чуждестранни занаятчийски предприятия.

При проверка за заплащане на пътната такса трябва да се представи документ, удостоверяващ, че курсът отговаря на изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия. Подходящо удостоверителни документи са например занаятчийска/професионална карта, регистрация на занаятчийска дейност (копие), товарителници или документи за клиентска поръчка. Документите трябва да бъдат представени на немски език или в превод на немски език.

Кога не се прилага освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия?

Ако се доставят промишлено произведени стоки, курсовете не са освободени от пътни такси. Промишлено производство може да се приеме, ако производственият процес се характеризира с високо ниво на използване на машини и/или стандартизирани производствени процеси. За разлика от серийното масово производство, ръчното производство обикновено се характеризира с ограничени количества и по-чести продуктови различия.

Например следните продукти обикновено не са ръчно изработени, а са промишлено произведени Тестени заготовки или печени изделия, които се произвеждат в големи количества в процеси, основани на разделението на труда чрез висока степен на механизация и автоматизация, за да бъдат изпечени или продадени в различни филиали.

Освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия не се прилага за търговски транспорт за трети страни, дори и за друго занаятчийско предприятие. Транспортът на стоки може да бъде само спомагателна дейност в рамките на цялостната дейност на предприятието.

Ако повечето от Вашите превозни средства не отговарят на изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия, препоръчваме да инсталирате бордови уред за автомобил (OBU) от Toll Collect или от доставчик на Европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ доставчик). Бордовите уреди за автомобили могат да се включват или изключват според необходимостта.

Въпроси и отговори (ЧЗВ) относно освобождаването от пътни такси на занаятчийски предприятия

Регистриране на превозни средства на занаятчийски предприятия

С Toll Collect можете да регистрирате превозни средства на занаятчийски предприятия, които се използват при условията за освобождаване от пътни такси.

Можете да регистрирате превозни средства с клас според теглото над 3,5 тона и под 7,5 тона технически допустима максимална маса, за които занаятчийското предприятие е вписано като собственик на превозното средство в свидетелството за регистрация, част 1 (документ за регистрация на превозното средство).

Toll Collect проверява данните Ви и ги съхранява за максимален срок от две години. След това ще получите заявка за подновяване на регистрацията.

Въз основа на тази информация контролът върху пътните такси може да бъде така прецизиран, че спиранията на превозните средства и административните процедури да бъдат сведени до минимум.

Ако изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия не са изпълнени за даден курс, превозното средство подлежи на пътна такса. Можете да използвате приложението Toll Collect или интернет страницата на Toll Collect , за да заявите и платите тези курсове или да оборудвате превозното средство с бордови уред за автомобил от Toll Collect или доставчик на ЕУЕПТ.