Контрол

 • Ако пътната такса не е платена правилно, тя ще бъде събрана в рамките на процедура за последващо събиране. Ще получите писмено известие.

 • Пътната такса ще се събира за действително пропътуваната отсечка.

  Ако дължината на действително пропътуваната отсечка не може да бъде установена, за всяко пътуване се събира паушално пътна такса за отсечка с дължина от 500 km.

  Ако броят на осите или теглото в бордовото устройство (OBU) са зададени неправилно, разликата до вече платената пътна такса ще бъде събрана впоследствие.

  Ако класът на вредните емисии е неправилно въведен в бордовото устройство (OBU), Toll Collect ще поиска свидетелството за регистрация (талона) на превозното средство с цел изясняване.

  Във всеки случай ще получите известие.

 • За това може да има различни причини. Цялата информация ще откриете на страницата:

  Изслушване и допълнително облагане
 • Може да използвате формуляра за даване на становище, за да вземете отношение в рамките на 14 дни по писмото, което сте получили. Моля, попълнете формуляра и изпратете поисканите доказателства на Toll Collect.

 • Моля във формуляра за даване на становище да посочите:

  • данните на влекача и (евентуално) ремаркето
  • изминатото разстояние в Германия
  • евентуално различно от Вас лице, дължащо пътните такси
  • Данни за водача

 • Ако сте собственик на необлагаемо с пътна такса превозно средство, трябва да ни предоставите доказателства. Доказателствата, от които се нуждаете, са посочени на задната страна на писмото.

  Информация за необлагаеми с пътна такса превозни средства
 • Преведете посочената сума на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) в рамките на седем дни от получаване на известието. Задължително посочете касовия код. Касовият код ще откриете на първата страница на известието.

  Ако не сте съгласни с известието, може да подадете подписано от Вас възражение до Toll Collect в рамките на един месец от получаване на известието.

 • При контрола на облагането с пътна такса задачите се разпределят между фирма Toll Collect и Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). Toll Collect е отговорна за автоматичния контрол. Това задължение включва и последващото събиране на пътните такси, когато бъде установено неплащане или неправилно плащане. Тази задача, която принципно е в компетенциите на държавната власт, беше прехвърлена от Федералната държава на фирма Toll Collect.

  Всички други видове контрол се изпълняват от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

  Общ преглед на формите на контрол
 • Мостовете за автоматичен контрол обхващат цялото пътно платно. Те установяват, по време на преминаване на автомобила, дали той е облагаем с пътна такса и дали пътната такса е била редовно платена. Всеки автомобил, който доближава контролния мост, се регистрира посредством модул за откриване и проследяване. Установява се в коя лента и точно в кой момент автомобилът е преминал моста, за да може да се направи точна класификация. В допълнение се изготвя изображение на регистрационния номер и общо изображение на МПС.

  Чрез триизмерно сканиране по време на преминаването на моста се установява дали автомобилът е облагаем с пътна такса. Това означава, че се проверява дали има допустимото общо тегло от поне 7,5 тона. Ако не подлежи на облагане с пътна такса, данните веднага се изтриват.

  Мостът проверява чрез DSRC (инфрачервена комуникация на къси разстояния) дали автомобилът участва в автоматичния метод и дали клиентът е въвел правилни данни, като напр. брой на осите. Ако това е така, изображенията и данните от сензорите се изтриват. Други контролни данни от комуникацията между моста и бордовия уред за автомобил се прехвърлят на Toll Collect за осигуряване на качеството на уредите.

  Ако автомобилът участва в автоматичния метод, контролният мост проверява с помощта на регистрационния номер на МПС дали в Toll Collect е налице ръчно регистриране в системата или вписване за освобождаване от пътна такса. Този процес трае само няколко секунди. За да може да се докаже евентуална многократна употреба на ръчно регистриране в системата, данните за регистрирането остават на разположение до 24 часа за повторно сравнение. При предполагаеми нарушения, свързани с пътната такса, данните се предават на Toll Collect за по-нататъшно установяване на обстоятелствата.

  Контрольорите по пътната такса на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) могат в рамките на стационарния контрол да използват контролните мостове и да отбиват автомобилите при предполагаеми нарушения, свързани с пътната такса.

 • Поставените на федералните шосета контролни колони функционират по подобен принцип на контролните мостове на автомагистралите. В транспортния поток те установяват дали пътната такса е била платена правилно. Контролните колони не събират пътна такса.

  В контролните колони се използва модерна сензорна технология и камери за регистрация и класификация на товарните автомобили. Стереокамерите генерират общо изображение и изображение на регистрационния номер на преминаващите МПС. Броят на осите на даден автомобил се определя с помощта на камера за странично изображение. Модулът за комуникация (DSRC) в горната част на колоната се свързва с бордовия уред за автомобил. При това се проверява дали бордовият уред за автомобил е в готовност за събиране на такса (зелен светодиод) и дали са настроени правилният брой на осите и клас на вредните емисии. Ако контролната колона не успее да установи контакт с бордовия уред за автомобил, се проверява дали е налице ръчно регистриране в системата.