Сертификати


Служител показва сертификати на Toll Collect като потвърждение за високи стандарти

Потвърждение на високите стандарти

Високите стандарти в сферата на качеството, опазването на околната среда, сигурността на информацията и управлението на риска се подразбират в Toll Collect. Затова Toll Collect редовно се проверява от независим орган, който потвърждава спазването на изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 und ISO 31000.

  • Сертифицирането по стандарта ISO 9001 доказва, че процесите в Toll Collect са ориентирани спрямо очакванията на клиентите, на потребителите на системата за събиране на пътни такси и спрямо изискванията на възложителя, Федерална агенция за логистика и мобилност.

    Сертификат ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Toll Collect дефинира ясни екологични мерки, цели и отговорности за технологията на системата за събиране на пътни такси и процесите в предприятието. По този начин се опазват природните ресурси и се избягва въздействието върху околната среда. Със сертифицирането Toll Collect доказва, че използва система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001. В допълнение, Toll Collect отговаря на високите изисквания на европейската разпоредба EMAS, най-взискателната система за управление на околната среда в света.

  • Toll Collect гарантира, че информацията се обработва сигурно, и защитава своето ноу-хау, както и данните на своите клиенти. За целта се вземат се подходящи предпазни мерки и се дефинират цели за сигурност, за да се избегнат вътрешни и външни заплахи. Сертифицирането съгласно стандарта ISO 27001 потвърждава това.

    Сертификат ISO 27001 (PDF, 191 KB)
  • Стандартът ISO 31000 определя единната норма за управление на риска за предприятията. Изпълнението на този стандарт, т.е. систематичното изследване на възможностите и рисковете при регулярната експлоатация и в проекти, е неразделна част от корпоративната култура на Toll Collect.

    Сертификат ISO 31000 (PDF, 358 KB)

Вашите лица за контакт

Други препоръки