Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Декларация за достъпност

Настоящата декларация за достъпност важи за публикуваната под www.toll-collect.de интернет страница на Toll Collect GmbH.

Като публичен орган по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2102 се опитваме да осигурим достъпност до нашата интернет страница съгласно разпоредбите на Федералния закон за равенство на хората с увреждания (BGG), както и Наредбата за достъпност на информационните технологии (BITV 2.0) за прилагане на Директива (ЕС) 2016/2102.

Степен на съвместимост с изискванията на BITV

Изискванията за достъпност произтичат от §§ 3 алинеи 1 до 4 и 4 от Наредбата за достъпност на информационните технологии 2.0, издадена на основание на § 12d от Федералния закон за равенство на хората с увреждания.

Проверката на съответствието с изискванията се основава на придружаващ разработката BITV тест от сертифициран контролен орган.

На база на проверката интернет страницата все още не е съвместима с гореспоменатите изисквания по следните точки. Toll Collect планира повторно стартиране на интернет страницата, с което изброените ограничения на достъпността би трябвало да бъдат преодолени.

Елементи на управлението

Интерактивните контролни елементи, като връзки и командни бутони, не винаги имат имена и роли, разпознаваеми от екранните четци.

Променливо съдържание

Автоматичните (каруселни) промени в съдържанието, използвани на различни места в интернет страницата, не могат да бъдат изключени с помощта на един-единствен контролен елемент.

Подчертано съдържание

Съдържанието, което е подчертано чрез курсора или клавиатурата, не може да бъде затворено без промяна на фокусната позиция.

Формуляри

Заглавията на полетата на формуляра не са свързани разпознаваемо за екранните четци със съответните полета за въвеждане. Понастоящем няма функция за автоматично довършване за полета, които са свързани със самите потребители. Съобщенията за грешки във формулярите не са свързани със заглавията на засегнатите полета. В някои случаи липсват заглавия на полетата. При някои формуляри трябва да се въведе символен низ, т. нар. CAPTCHA, за да можете да изпратите формулярите. Няма налични алтернативни текстове за тези базирани на изображения CAPTCHA.

HTML структурни елементи

Понастоящем структурата на заглавията не е оптимизирана за екранни четци. Списъците не са индексирани така, че да могат да се прочетат от екранен четец.

HTML синтаксис

HTML синтаксисът не е оптимизиран за екранни четци.

Контраст

Контрастното съотношение при някои заглавия, бутони, връзки с непрекъснат текст и полета на формуляри не отговаря на изискването за 4,5:1 или 3:1.

Текстови връзки

При някои текстови връзки не може да се разпознае, че чрез тях се отваря PDF файл.

Ръководство за бордови уред за автомобил

Това предложение е насочено към водачите на товарни автомобили и разяснява управлението на бордовия уред за автомобил. Страниците не се адаптират към размера на екрана на смартфоните и по-малките таблети. Като самостоятелен модул ръководството има собствена навигация, която се отклонява от навигационната структура на останалата част от интернет страницата.

PDF документи за изтегляне

Документите, генерирани преди юли 2020 г., все още не са достъпни за хора с увреждания. При бъдещите необходими актуализации на тези документи ще бъде осигурена и достъпност за хора с увреждания.

Таблици

Таблиците не са структурирани и индексирани по такъв начин, че да е възможно смисленото им предаване чрез екранен четец.

Удобство на управлението чрез клавиатура

Изборът на език не може да се управлява чрез клавиатурата. Освен това повтарящите се блокове съдържание не могат да се прескачат с клавиатурата. Фокусът на клавиатурата не се вижда ясно или не е налице.

Език

Основният език на страницата не е посочен в HTML кода. Думите на други езици не са маркирани със съответния езиков атрибут.

Видеоклипове

Видеоклиповете, публикувани на нашата интернет страница преди юли 2020 г., не съдържат подзаглавия. При бъдещите необходими актуализации на тези видеоклипове ще бъде осигурена и достъпност за хора с увреждания.

Дата на издаване на настоящата декларация

Настоящата декларация е издадена на 15 октомври 2020 г.

Съобщаване за пречки пред достъпността

Искате да ни съобщите за съществуващи пречки пред достъпността или да получите информация за прилагане на достъпността? За обратна връзка и всякаква допълнителна информация се обърнете към нашата интернет редакция.

Toll Collect GmbH
Интернет редакция
10875 Берлин

Телефон: 030-74077-0
Имейл: online@toll-collect.de

или използвайте нашия формуляр за контакт.

Формуляр за контакт

Процедура за медиация

Ако след обратна връзка от горепосочения контакт не е намерено задоволяващо решение, може да се обърнете съм органа за медиация съгласно член 16 от BGG. Органът за медиация по BGG има задачата да подпомогне извънсъдебно разрешаване на спорове на тема достъпност между лица с увреждания и публични органи на Федерацията. Процедурата за медиация е безплатна. Не е необходимо включването на адвокат. Допълнителна информация относно процедурата за медиация и възможността за подаване на молба може да получите на адрес:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Може да се свържете директно с органа за медиация по BGG на адрес:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603