Декларация за достъпност

Настоящата декларация за достъпност важи за публикувания под www.toll-collect.de уебсайт на Toll Collect GmbH.

Като публичен орган по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2102 се опитваме да осигурим достъпност до нашия уебсайт съгласно разпоредбите на Закона за равенство на хората с увреждания на Федерацията (BGG), както и Наредбата за достъпни информационни технологии (BITV 2.0) за прилагане на Директива (ЕС) 2016/2102.

Степен на съвместимост с изискванията на BITV

Изискванията за достъпност произлизат от членове 3, алинеи 1 до 4, и 4 от BITV 2.0, издадена на основание член 12d от BGG.

Проверката за спазването на изискванията се основава на придружаващ разработването тест съгласно BITV от сертифициран изпитателен орган.

На базата на проверката уебсайта все още не е съвместим с горепосочените изисквания поради следните несъвместимости. Toll Collect планира повторно публикуване на уебсайта, с което посочените ограничения на достъпността трябва да бъдат отстранени.

Елементи на управлението

Интерактивни елементи на управлението като връзки и бутони нямат имена и роли, които да може да бъдат разпознати от екранния четец във всички ситуации.

Подвижно съдържание

На различни места в уебсайта е използвана автоматична промяна на съдържанието (Carousels) и тя не може да се изключи чрез еднозначен елемент за управление.

Наложено съдържание

Съдържание, което е наложено чрез курсор или мишка, не може да бъде затворено без промяна на позицията на фокуса.

Формуляри

Надписите на полетата на формулярите не са свързани разпознаваемо за екранни четци към прилежащите им полета за въвеждане. За полета, които се отнасят до самите потребители, към момента липсва функция за автоматично попълване. Съобщенията за грешка във формулярите не са свързани с надписите на засегнатите полета. В някои случаи липсва надпис на полето. При някои формуляри трябва да се въведе последователност от символи, т. нар. CAPTCHA, за да може да бъдат изпратени формулярите. За тези базирани на изображения CAPTCHA липсват алтернативи.

Структурни елементи HTML

Структурата на надписите в момента не е оптимизирана за екранния четец. Списъците не са достатъчно усъвършенствани, така че да може да бъдат четени от екранния четец.

HTML синтаксис

Синтаксисът на HTML не е оптимизиран за екранния четец.

Контраст

Контрастното съотношение при някои надписи, бутони, връзки в текста и полета за формуляри не отговаря на изискванията от 4,5:1 или 3:1.

Текстове на връзки

При някои текстове на връзки не е разпознаваемо, че отварят PDF файл.

Ръководство за OBU

Това предложение е насочено към водачи на товарни автомобили и разяснява използването на бордовия уред за автомобил. Страниците не се събират върху екраните на смартфони и по-малки таблети. Ръководството разполага с навигация като самостоятелен модул, който се различава от навигационната структура на останалия уебсайт.

PDF документи за изтегляне

Документи, създадени преди юли 2020 г., все още не са общодостъпни. При бъдещи необходими задължителни актуализации на тези документи се осигурява и тяхната достъпност.

Таблици

Таблиците не са създадени и обозначени така, че да е възможно възпроизвеждането им чрез екранен четец.

Използваемост на клавиатурата

Изборът на език не може да се управлява от клавиатурата. Освен това повтарящите се блокове съдържание не може да бъдат прескочени с клавиатурата. Фокусът на клавиатурата не е еднозначно разпознаваем или не е наличен.

Език

Основният език на една страница не е посочен в HTML кода. Думите на други езици не са обозначени със съответен езиков елемент.

Видеоклипове

Видеоклипове, които са публикувани преди юли 2020 г. на нашия уебсайт, не съдържат субтитри. При бъдещи необходими задължителни актуализации на тези видеоклипове се осигурява и тяхната достъпност.

Дата на издаване на настоящата декларация

Настоящата декларация е издадена на 15 октомври 2020 г. и е актуализирана на 15 октомври 2021 г.

Съобщаване за пречки пред достъпността

Искате да ни съобщите за съществуващи пречки пред достъпността или да получите информация за прилагане на достъпността? За обратна връзка и всякаква допълнителна информация се обърнете към нашата интернет редакция.

Toll Collect GmbH
Интернет редакция
Linkstraße 4
10875 Berlin

или използвайте нашия формуляр за контакт.

Формуляр за контакт

Процедура за медиация

Ако след обратна връзка от горепосочения контакт не е намерено задоволяващо решение, може да се обърнете съм органа за медиация съгласно член 16 от BGG. Органът за медиация по BGG има задачата да подпомогне извънсъдебно разрешаване на спорове на тема достъпност между лица с увреждания и публични органи на Федерацията. Процедурата за медиация е безплатна. Не е необходимо включването на адвокат. Допълнителна информация относно процедурата за медиация и възможността за подаване на молба може да получите на адрес:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Може да се свържете директно с органа за медиация по BGG на адрес:

info@schlichtungsstelle-bgg.de