Informacje prawne

Prawa autorskie

Copyright 2011-2023 Toll Collect. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje, jak również ich układy podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom o ochronie własności intelektualnej. Nie mogą być one kopiowane w celach komercyjnych lub w celu rozpowszechniania, ani też modyfikowane i wykorzystywane na innych stronach internetowych. Na stronie internetowej firmy Toll Collect GmbH znajdują się zdjęcia, które podlegają prawu autorskiemu ich dostawców.

Gwarancja

Toll Collect udostępnia te informacje bez jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Wyłączone są również wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw i patentów. Nawet jeśli zakładamy, że podawane przez nas informacje są dokładne, mogą one zawierać błędy lub nieścisłości.

Prawa licencyjne

Firma Toll Collect GmbH pragnie zaoferować Państwu innowacyjną i informacyjną stronę internetową. Dlatego mamy nadzieję, że nasz kreatywny design spodoba się Państwu tak samo jak nam. Mimo to prosimy o Państwa wyrozumiałość, ponieważ firma Toll Collect GmbH musi chronić swoją własność intelektualną włącznie z patentami i prawami autorskimi, jak również nasza witryna nie może udzielać żadnych licencji w odniesieniu do własności intelektualnej naszego przedsiębiorstwa.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma Toll Collect stale sprawdza i aktualizuje informacje na swoich stronach internetowych. Mimo zachowania należytej staranności, dane mogły się w międzyczasie zmienić. Firma Toll Collect nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji. To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których odsyła się za pomocą linków. Firma Toll Collect nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą linki.
Firma Toll Collect zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w udostępnionych informacjach. Firma Toll Collect nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych informacji.
Treść i struktura witryn internetowych Toll Collect są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów lub obrazów, wymaga uprzedniej zgody Toll Collect.

Rejestracja, hasło

Dostęp do niektórych stron jest chroniony hasłem w interesie bezpieczeństwa działalności i jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Firma Toll Collect GmbH zastrzega sobie prawo do tego, że strony, które były dotychczas swobodnie dostępne, mogą w każdej chwili podlegać rejestracji. Firma Toll Collect GmbH ma prawo w każdej chwili odwołać upoważnienie do dostępu poprzez zablokowanie danych dostępowych bez podania przyczyn, w szczególności jeśli

  • użytkownik podał w ramach rejestracji fałszywe informacje,
  • użytkownik naruszył niniejsze warunki lub obowiązek zachowania należytej staranności przy posługiwaniu się danymi dostępowymi lub
  • nie korzystał przez dłuższy czas z witryny internetowej firmy Toll Collect GmbH.

Jeśli rejestracja jest przewidziana na podstawie transakcji handlowych, użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji przy rejestracji i do niezwłocznego powiadomienia firmy Toll Collect GmbH o późniejszych zmianach.
Po rejestracji użytkownik otrzymuje identyfikator i hasło. Przy pierwszym dostępie do systemu użytkownik zmieni hasło udostępnione przez Toll Collect na hasło znane tylko jemu. Dane użytkownika umożliwiają mu wgląd do swoich danych i ich zmianę lub, w stosownych przypadkach, odwołanie lub przedłużenie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
Użytkownik zapewnia, że dane użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszystkie złożone zamówienia i inne czynności wykonane na podstawie danych użytkownika. Po każdym użyciu należy opuścić obszar zabezpieczony hasłem. Jeśli użytkownik dowie się, że osoby trzecie nadużywają danych użytkownika, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym firmę Toll Collect GmbH na piśmie, w razie potrzeby z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu zgłoszenia firma Toll Collect GmbH zablokuje dostęp do zabezpieczonej hasłem strefy z tymi danymi użytkownika. Zniesienie blokady może nastąpić dopiero po złożeniu przez użytkownika odrębnego wniosku do firmy Toll Collect GmbH.
Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojej rejestracji w formie pisemnej. W takim przypadku firma Toll Collect GmbH usunie wszystkie dane użytkownika i wszystkie inne zapisane dane osobowe użytkownika, gdy tylko nie będą one już potrzebne.

Obowiązki użytkownika

Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownikowi nie wolno

  • wyrządzać osobom, a zwłaszcza małoletnim, szkód lub naruszać ich praw osobistych,
  • naruszać swoim zachowaniem dobrych obyczajów,
  • naruszać ochrony prawnej działalności gospodarczo-intelektualnej i prawa autorskiego lub pozostałego prawa własności,
  • przekazywać zawartości zawierających wirusy, tzw. koni trojańskich, lub innych oprogramowań, które mogą uszkodzić software,
  • wprowadzać, zapisywać w formie elektronicznej bądź przesyłać hiperlinków lub zawartości, co do których nie jest on upoważniony, przede wszystkim w przypadku gdy hiperlinki lub zawartości te naruszają obowiązek utrzymania ich w tajemnicy lub są sprzeczne z prawem,
  • rozpowszechniać tekstów reklamowych lub niepożądanych przesyłek poczty elektronicznej (tzw. "spamów") lub niewłaściwych ostrzeżeń przed wirusami, błędnymi funkcjami itp. lub wzywać do uczestnictwa w grach, systemach łańcuchowych, poczcie łańcuchowej, grach piramidalnych i innych podobnych działaniach.

Firma Toll Collect GmbH ma w każdej chwili prawo zablokować dostęp przedsiębiorstwa do witryny internetowej, zwłaszcza gdy użytkownik narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych warunków.

Wskazówka

Toll Collect informuje, że w przypadku wszystkich informacji zawartych w niniejszej informacji dla użytkownika, które nie odnoszą się do okoliczności ulegających ciągłym modyfikacjom, zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Dotyczy to w szczególności informacji dotyczących sieci partnerów serwisowych oraz punktów poboru opłat drogowych.

Odpowiedzialność spółki Toll Collect GmbH, a także jej przedstawicieli i osób działających na jej polecenie, za treści zamieszczone w niniejszych informacjach dla użytkownika wchodzi w rachubę wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest wykluczona. Wykluczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności spółki Toll Collect GmbH, a także jej przedstawicieli i osób działających na jej polecenie, za szkody związane z zagrożeniem życia, obrażeniami ciała i naruszeniem zdrowia oraz odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za jakość produktu.

Aktualną wersję broszury „Informacje dla użytkownika” można pobrać bezpłatnie tutaj.

Informacje dla użytkownika (PDF, 864 KB)