Klasy emisji CO₂

Pytania i odpowiedzi

  • Pojazdy zostaną podzielone na klasy emisji dwutlenku węgla zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/62/WE (dyrektywa w sprawie opłat infrastrukturalnych).
  • Istnieje pięć klas emisji CO₂.
  • Klasa emisji CO₂ 5 ma zastosowanie do pojazdów bezemisyjnych (pojazdy elektryczne i wodorowe pojazdy spalinowe, a także pojazdy z wodorowym ogniwem paliwowym). Pojazdy w klasie emisji CO₂ 5 muszą mieć wartość emisji CO₂ poniżej 1 g/km. Pojazdy w klasach emisji CO₂ 2–4 mają różne limity emisji CO₂. Wszystkie pojazdy, dla których nie udokumentowano konkretnych emisji CO₂ (pierwsza rejestracja przed 1 lipca 2019 r.) lub które obecnie przekraczają wartość referencyjną CO2, zostaną automatycznie przypisane do klasy emisji CO₂ 1.

 • Stawka częściowa z tytułu kosztów emisji dwutlenku węgla na kilometr dla pojazdów lub zestawów pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej, zróżnicowana w zależności od klasy emisji CO₂, klasy emisji spalin, maksymalnej masy całkowitej i liczby osi w euro (wyciąg z rządowego projektu ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych):

  Klasa emisji dwutlenku węgla 7,5 do <12 t 12 do 18 t >18 t do 3 osi >18 t z 4 osiami >18 t z 5 i więcej osiami
  1 EURO I i gorsze 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV Klasa 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Każdy pojazd zostaje przypisany do grupy pojazdów zależnie od konfiguracji osi, konfiguracji podwozia oraz maksymalnej masy całkowitej. Dla grup pojazdów 4, 5, 9 i 10 ustalono ponadto podgrupy dla typowych profili zastosowań (UD: transport miejski, RD: transport dystrybucyjny; LH: transport dalekobieżny). Podgrupa pojazdów dla danego pojazdu wynika z jego mocy silnika i typu kabiny kierowcy.

  Dla każdej podgrupy pojazdów ustalona jest wartość graniczna emisji CO₂, która maleje z roku na rok. Procentowa odchyłka indywidualnego poziomu emisji CO₂ pojazdu od danej wartości granicznej determinuje klasę emisji CO₂. Dana wartość graniczna zależy od podgrupy pojazdów oraz od daty pierwszej rejestracji pojazdu.

  Dla pojazdów, które nie należą do grup pojazdów 4, 5, 9 i 10, nie ustalono jak dotąd żadnej wartości granicznej emisji CO₂. Dlatego pojazdy z innych grup mogą aktualnie być przyporządkowane tylko do klasy emisji CO₂ 1, o ile nie są bezemisyjne.

  Klasa emisji CO₂ Definicja Okres ważności
  1 Pojazdy nienależące do żadnej z pozostałych czterech klas emisji CO2 f nieograniczony
  2 Pojazdy z podgrupy pojazdów, których poziomy emisji CO2 w czasie klasyfikacji t są o więcej niż 5 procent poniżej wartości odniesienia okresu sprawozdawczego t mającego zastosowanie do tej podgrupy pojazdów. 6 lat od daty pierwszej rejestracji, następnie przeklasyfikowanie
  3 Pojazdy z podgrupy pojazdów, których poziomy emisji CO2 w czasie klasyfikacji t są o więcej niż 8 procent poniżej wartości odniesienia okresu sprawozdawczego t mającego zastosowanie do tej podgrupy pojazdów. Co najmniej 6 lat od daty rejestracji ciężarówki (lub początku ostatniego okresu ważności), po czym następuje przeklasyfikowanie.
  4 Samochody ciężarowe o niskiej emisji CO2, tj. pojazdy z podgrupy pojazdów, których wartości emisji CO ₂ są o ponad 50 procent niższe od wartości odniesienia mającej zastosowanie do tej podgrupy pojazdów. nieograniczony
  5 Pojazdy bezemisyjne, tj. samochody ciężarowe o emisji mniejszej niż 1 g CO2 / kWh lub mniejszej niż 1 g CO2/km. nieograniczony
  • Aby zweryfikować (zatwierdzić) uzasadnioną zmianę klasy emisji, do wniosku należy dołączyć kopie dowodu rejestracyjnego i, w stosownych przypadkach, pliku z informacjami o kliencie (CIF) oraz certyfikatu zgodności/deklaracji zgodności (CoC). Ponadto numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) musi być zgodny ze wszystkimi dokumentami. Niezbędne dokumenty należy przesłać podczas składania wniosku w portalu klienta.
  • Nie ma możliwości zmiany klasy emisji przez dostawców usług, takich jak dostawcy kart paliwowych i kart flotowych klienta.
 • Pojazdy bezemisyjne takie jak pojazdy elektryczne oraz z silnikiem wodorowym, a także pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi pozostają zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych do końca 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku od pojazdów bezemisyjnych trzeba będzie uiszczać tylko 25% stawki częściowej za koszty związane z infrastrukturą plus stawki częściowe za koszty związane z obciążeniem hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.

 • Pojazdy zwolnione od obowiązku dokonywania opłat nie muszą również uiszczać stawki częściowej CO₂. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat drogowych dla samochodów ciężarowych napędzanych gazem ziemnym wygaśnie 31 grudnia 2023 r. i od 1 stycznia 2024 r. będą one podlegać zwykłym opłatom drogowym, w tym stawce częściowej za emisję CO₂.

 • Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie kosztów drogowych lub rozporządzeniem VECTO paliwo neutralne pod względem emisji CO2 nie ma wpływu na konkretną emisję CO₂ lub klasę emisji CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • Numer VIN lub numer identyfikacyjny pojazdu jest wymagany do porównania złożonych dokumentów z wnioskiem o lepszą klasę emisji CO₂.

  • W dokumentach pojazdu, w szczególności w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (dowód rejestracyjny część I) i w tytule własności pojazdu (dowód rejestracyjny część II) lub
  • w certyfikacie zgodności/deklaracji zgodności (CoC).

 • Każdy pojazd należy edytować indywidualnie. Zalecamy jednoczesne sprawdzenie klasy CO₂ i maksymalnej masy całkowitej.

 • BALM stale monitoruje prawidłowość uiszczenia opłaty drogowej. W przypadku uiszczenia zbyt niskiej opłaty drogowej lub jej braku z powodu nieprawidłowego zadeklarowania maksymalnej masy całkowitej (MMC) zostanie wszczęte postępowanie w sprawie poboru opłat i wykroczenia administracyjnego.

 • Nie. Od 1 stycznia 2026 r. kategoria G będzie obejmować wszystkie pojazdy bezemisyjne, takie jak pojazdy z napędem elektrycznym. Od połowy 2026 r., zgodnie z obecnym stanem planowania, pojazdy z silnikiem spalinowym i klasą emisji Euro 7 będą również należeć do kategorii G.

 • Urządzenie pokładowe wyświetla klasę emisji CO₂ 0, jeśli jeszcze nie nawiązało kontaktu z centrum obliczeniowym Toll Collect. Proszę wyłączyć i włączyć zapłon, aby ponownie uruchomić pojazd. Spowoduje to, że urządzenie pokładowe połączy się z systemami Toll Collect i klasa emisji COO₂ zapisana dla danego pojazdu zostanie przesłana do urządzenia pokładowego. Przesłana klasa emisji CO₂ będzie mieć wartość od 1 do 5. Jeśli wyłączenie i włączenie zapłonu nie rozwiąże problemu, proszę sprawdzić zasięg sieci telefonii komórkowej w swojej lokalizacji lub skontaktować się z partnerem serwisowym Toll Collect.

  Jeśli urządzenie pokładowe wyświetla klasę emisji CO₂ 0, opłata drogowa jest naliczana zgodnie z taryfą dla klasy emisji CO2 1. W rozliczeniu widoczna jest wówczas klasa emisji CO₂ 0.

 • Najpierw prosimy o sprawdzenie, czy Państwa pojazd jest zwolniony od obowiązku dokonywania opłat drogowych . Jeśli pojazd jest zwolniony od obowiązku dokonywania opłat drogowych, ustalenie klasy emisji CO₂ nie jest konieczne

  Odnośnie ustalenia klasy emisji CO₂ pojazd jest uważany za pojazd roboczy, jeśli informacja taka jest wpisana w polu 1.1.9 dokumentu CIF lub w polu 49.3 dokumentu COC (rozporządzenie UE 2019/318). Taki pojazd jest wówczas zawsze zaliczany do klasy emisji CO₂ 1 lub – jeśli posiada napęd bezemisyjny (np. elektryczny) – do klasy emisji CO₂ 5.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.