Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Rozliczenie i sposoby płatności

Gdzie można znaleźć zestawienie swoich jeszcze nierozliczonych jazd?

Na portalu klienta Toll Collect można zobaczyć swoje jazdy od ostatniego rozliczenia opłat drogowych. Podobnie jak w przypadku szczegółowego wykazu jazd każda jazda częściowa jest ujmowana pojedynczo na każdy pojazd. Jazdy można przeglądać na przykład według daty lub pojazdu. Dodatkowo dostępne są jeszcze różne funkcje filtrowania, za pomocą których można gromadzić tylko potrzebne informacje, pobierać je w formacie csv i zapisywać.

Jaka jest wysokość opłat drogowych?

Wysokość opłaty drogowej zależy od długości trasy przejechanej przez pojazd lub zestaw pojazdów po drogach płatnych, a także od stawki opłaty za kilometr, która obejmuje koszty związane ze spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i infrastrukturą.

Tutaj znajda Państwo dalsze informacje.

Czy od myta pobierany jest podatek VAT?

Myto jako opłata publiczna jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe kosztami myta obciąża zleceniodawców, wówczas pobierany jest VAT.

Gdzie i jak mogę uiścić opłatę?

Jako zarejestrowany klient posiadający zamontowane urządzenie pokładowe można dokonywać opłat drogowych przez obciążanie konta przedpłat, obciążanie rachunku bankowego przez Toll Collect, kartą kredytową, kartą paliwową lub LogPay (debetowanie bezpośrednie). Jako klient niezarejestrowany opłaty można dokonać przez internet i w aplikacji za pomocą karty paliwowej, karty kredytowej lub paysafecard. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sposoby płatności.

Czy otrzymam rozliczenie od Toll Collect?

Zarejestrowani w Toll Collect klienci raz w miesiącu otrzymują tak zwane zestawienie opłat drogowych. Dodatkowo można poprosić o szczegółowy wykaz jazd. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Rozliczenie.

Dlaczego rachunek wystawiany przez Toll Collect jest określany mianem wykazu wykupionego myta?

Chodzi tu o kwestie natury prawnej. Myto jest opłatą, jaką Republika Federalna Niemiec pobiera za korzystanie z autostrad. Toll Collect jest upoważniony do naliczania, ściągania i przekazywania opłat do kasy państwowej. Toll Collect powiadamia o wysokości należnego myta i w sensie prawnym nie wystawia żadnych rachunków ani nie wydaje decyzji w sprawie opłat.

Podczas sprawdzania mojego zestawienia opłat drogowych znalazłem drobne nieścisłości. Jak do nich doszło?

Ewentualne rozbieżności na wykazie myta wynikają z zaokrąglenia opłat za przejechane odcinki. Minimalne różnice spowodowane zaokrągleniem ulegają wyrównaniu przy dłuższych przebiegach z wieloma odcinkami.

Aby to wytłumaczyć umieściliśmy tutaj objaśniony przykład.

Czy spedytor dysponujący dużą flotą przewozową otrzyma fakturę zbiorczą czy zestaw rachunków?

Każdy zarejestrowany klient otrzymuje rachunek. Na fakturze są wyszczególnione należności za przejazd określonym pojazdem.

Przebieg kilometrów na tachometrze nie zgadza się z długością odcinków podaną w szczegółowym wykazie jazd. Gdzie należy szukać przyczyny niezgodności?

Przebieg kilometrów może się różnić od wskazania na tachometrze. Przyczyny należy szukać w tym, że podstawę systemu naliczania myta stanowią znormalizowane odcinki dróg a nie faktycznie przejechane kilometry. Poszczególne odcinki zostały wymierzone i dokładnie określone przez BAG. Dane są dostępne na stronie: www.mauttabelle.de.

Gdzie mam się zwrócić, w razie gdy będę miał pytania co do rozliczenia?

Gdy uważają Państwo, że rozliczenie zawiera błędy lub mają Państwo jakieś pytania co do rozliczenia, wówczas proszę skierować pismo do firmy Toll Collect. Prosimy dołączyć wszystkie dokumenty służące wyjaśnieniu sprawy.

Adres:
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Niemcy

Jaki jest numer rachunku bankowego firmy Toll Collect, służącego do zasilania mojego konta przedpłat?

Środki pieniężne można wpłacać na następujące konto:

Odbiorca: Toll Collect GmbH
Bank: Helaba (w systemie bankowości może być inna nazwa)
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/Swift: WELADEDD
Tytułem: Numer użytkownika XXXXXXX (przykład: 1234567) i hasło „Maut”.

Adres banku wymagany do przelewów z zagranicy:

Helaba
Uerdinger Straße 88
D-40474 Düsseldorf

Ile środków muszę przelać na konto?

Przy uzupełnianiu środków na koncie przedpłaconym należy wziąć pod uwagę trzy czynniki:

 • liczbę i rodzaj pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej
 • przewidywaną wysokość opłat za jazdę płatnymi drogami
 • okres czasu do następnego planowanego uzupełniania konta

Wskazówką może być także miesięczne zestawienie opłat drogowych.

Co się stanie, gdy wykorzystam wszystkie środki na koncie?

Po wykorzystaniu wszystkich środków na koncie, wystawione zostaje dodatkowe zestawienie opłat drogowych oraz następuje blokada urządzenia pokładowego. Dostępna jest wyłącznie możliwość ręcznego uiszczenia opłaty drogowej w terminalu poboru opłat drogowych, przez Internet lub w aplikacji. W takim przypadku należy też niezwłocznie uzupełnić środki na koncie.

Urządzenie pokładowe zostaje odblokowane dopiero wtedy, gdy na konto przedpłacone wpłyną odpowiednie środki. W przypadku zawinionej przez klienta blokady urządzenia pokładowego, odblokowanie każdego urządzenia jest objęte dodatkową opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem.

Kto w obrocie krajowym i zagranicznym ponosi opłaty bankowe za przelewy dokonywane na konto przedpłat?

Wszelkie opłaty bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym ponosi wpłacający. Na rachunku klientów uiszczających opłaty drogowe księgowane są wyłącznie wpłacone należności.

Moim sposobem płatności jest obciążenie rachunku bankowego przez Toll Collect. Zmieniły się dane mojego konta bankowego/właściciel konta. Co mam zrobić?

Proszę po prostu zalogować się na nasz portal klienta i kliknąć na pole „Zmiana sposobu płatności”. Następnie proszę utworzyć ponownie sposób płatności Obciążenie rachunku bankowego przez Toll Collect i wygenerować nowe polecenie zapłaty z nowymi danymi konta bankowego/właściciela konta.

W jaki sposób Toll Collect rozlicza opłaty drogowe?

Pobór myta odbywa się na podstawie tabeli opłat drogowych Federalnego Instytutu Drogownictwa z uwzględnieniem długości przejechanego odcinka, wykorzystaniem precyzyjnej technologii oraz zachowaniem przejrzystości rachunkowej. Koszt opłaty drogowej oblicza się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Następnie kwoty zaokrągla się zgodnie z zasadami rachunkowymi, tj. jeśli uwzględniana cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, wartość zaokrąglana jest w dół, natomiast jeśli cyfra jest większa lub równa 5, wtedy wartość zaokrąglana jest w górę. Dopiero zsumowane koszty poszczególnych odcinków określają łączny koszt przejazdu. Dzięki tej procedurze każdy klient uiszczający opłaty drogowe płaci tę samą cenę za dany odcinek drogi, niezależnie od całkowitej długości przebytej trasy.

Przykładowe zaokrąglenie kwoty

Czy system naliczania opłat drogowych został uzgodniony z państwowym zleceniodawcą?

Tak, Toll Collect jest podmiotem świadczącym usługi na rzecz Republiki Federalnej Niemiec, system naliczania opłat drogowych na podstawie zdefiniowanych odcinków dróg oraz przy zastosowania zasady zaokrąglania kwot przy płatnościach został uzgodniony ze zleceniodawcą.

Chciałbym zmienić mój dotychczasowy sposób płatności. Co mam zrobić?

Sposób płatności można w każdej chwili szybko i w prosty sposób zmienić online na portalu klienta.

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *

Sposoby płatności

Do przeglądu

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603