Rozliczanie i sposoby płatności

 • W portalu klienta Toll Collect można zobaczyć swoje trasy przejechane od ostatniego rozliczenia opłat drogowych. Podobnie jak w przypadku szczegółowego wykazu jazd każda trasa częściowa jest ujmowana pojedynczo na każdy pojazd. Trasy można przeglądać na przykład według daty lub pojazdu. Dodatkowo dostępne są jeszcze różne funkcje filtrowania, za pomocą których można gromadzić tylko potrzebne informacje, pobierać je w formacie csv i zapisywać.

 • Opłata drogowa będzie obliczana w zależności od długości trasy przejechanej przez pojazd po drogach płatnych, a także od stawki opłaty za kilometr, która obejmuje koszty związane z powodowanymi emisjami CO₂, zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i kosztami infrastruktury.

  Więcej informacji można znaleźć tutaj .

 • Opłata drogowa jako opłata publiczna jest zwolniona z podatku VAT. (Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe kosztami opłaty drogowej obciąża swoich klientów, wówczas pobierany jest VAT.)

 • Jako zarejestrowany klient posiadający zamontowane urządzenie pokładowe można dokonywać opłat drogowych przez obciążanie konta przedpłat, obciążenie rachunku bankowego przez Toll Collect, kartą kredytową lub kartą paliwową. Jako klient niezarejestrowany opłaty można dokonać przez Internet i w aplikacji za pomocą karty paliwowej, karty kredytowej lub karty Paysafecard. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sposoby płatności .

 • Zarejestrowani w Toll Collect klienci raz w miesiącu otrzymują tak zwane zestawienie opłat drogowych. Dodatkowo można poprosić o szczegółowy wykaz jazd. Dalsze informacje znajdują się na stronie Zestawienie .

 • Opłata drogowa jest opłatą pobieraną przez władze Republiki Federalnej Niemiec za korzystanie z autostrad. Jedynym zadaniem Toll Collect jest określenie wysokości opłaty, pobranie jej i przekazanie rządowi federalnemu. Toll Collect informuje zatem o wysokości poniesionych i należnych opłat drogowych i nie wystawia „faktur” ani „zawiadomień o wysokości opłat” w sensie prawnym.

 • Ewentualne różnice w zestawieniu opłat drogowych wynikają z zaokrągleń handlowych kwot opłat drogowych na poszczególnych odcinkach tras. Minimalne różnice spowodowane zaokrągleniem ulegają wyrównaniu przy dłuższych przebiegach z wieloma odcinkami.

  Aby zilustrować ten efekt tutaj znajduje się odpowiedni przykład.

 • Każdy zarejestrowany klient otrzymuje rachunek. Natomiast kwoty na jeden pojazd wynikają z zestawienia opłat drogowych.

 • Dana liczba kilometrów może się różnić od wskazania na tachometrze samochodu ciężarowego, ponieważ system naliczania opłat drogowych za podstawę naliczania opłat przyjmuje znormalizowane odcinki dróg, a nie faktycznie przejechane kilometry. Poszczególne długości odcinków zostały w tym celu zmierzone przez rząd federalny. Dane te są dostępne na stronie www.mauttabelle.de .

 • Gdy uważają Państwo, że rozliczenie zawiera błędy lub mają Państwo jakieś pytania co do rozliczenia, wówczas proszę zwrócić się pisemnie do firmy Toll Collect. Prosimy dołączyć wszystkie dokumenty służące wyjaśnieniu sprawy.

  Adres:
  Toll Collect GmbH
  Customer Service
  Postfach 11 03 29
  10833 Berlin
  Niemcy

 • Konto przedpłacone można uzupełnić, dokonując wpłaty na podane poniżej konto:

  Odbiorca: Toll Collect GmbH
  Bank: Helaba (w bankowości internetowej może być wyświetlana inna nazwa)
  IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
  Kod BIC/Swift: WELADEDD
  Tytuł przelewu: Numer klienta XXXXXXX (przykład: 1234567) i hasło Opłata drogowa

  Dane banku do przelewów z zagranicy:

  Helaba
  Uerdinger Straße 88
  40474 Düsseldorf

 • Doładowując konto przedpłacone, należy kierować się trzema czynnikami:

  • liczba i rodzaj pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej,
  • przewidywany przebieg na drogach płatnych,
  • okres do następnego planowanego doładowania.

  Wskazówką może być także miesięczne zestawienie opłat drogowych .

 • Po wykorzystaniu wszystkich środków na koncie, wystawione zostaje dodatkowe zestawienie opłat drogowych oraz następuje blokada urządzenia pokładowego. Dostępna jest wyłącznie możliwość wykupu w systemie ręcznym przez Internet lub w aplikacji. W takim przypadku należy też niezwłocznie uzupełnić środki na koncie.

  Urządzenie pokładowe zostaje odblokowane dopiero wtedy, gdy na konto przedpłacone wpłyną odpowiednie środki. W przypadku zawinionej przez klienta blokady urządzenia pokładowego, odblokowanie każdego urządzenia jest objęte dodatkową opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem .

 • Wszystkie opłaty bankowe za płatności krajowe i zagraniczne ponosi wpłacający. Na rachunku klientów uiszczających opłaty drogowe księgowane są wyłącznie wpłacone należności.

 • Wystarczy zalogować się na nasz portal klienta i kliknąć kafelek „Zmiana sposobu płatności”. Następnie proszę utworzyć ponownie sposób płatności Obciążenie rachunku bankowego przez Toll Collect i wygenerować nowe polecenie zapłaty z nowymi danymi konta bankowego/właściciela konta.

 • Na podstawie tabeli opłat drogowych federalnego instytutu drogownictwa (BAst) pobierana jest opłata drogowa odcinek po odcinku, w sposób technicznie precyzyjny i komercyjnie przejrzysty. Cena jest obliczana do trzeciego miejsca po przecinku. Następnie kwoty zaokrągla się handlowo, czyli do 5 zaokrągla się w dół, od 5 włącznie zaokrągla się w górę. Dopiero wtedy ceny poszczególnych odcinków są dodawane do łącznej ceny trasy. Dzięki tej procedurze każdy klient uiszczający opłaty drogowe płaci tę samą cenę za dany odcinek drogi, niezależnie od całkowitej długości przebytej trasy.

  Przykładowe zaokrąglenie kwoty
 • Tak, Toll Collect jest podmiotem świadczącym usługi na rzecz Republiki Federalnej Niemiec, system naliczania opłat drogowych na podstawie zdefiniowanych odcinków dróg oraz przy zastosowania zasady zaokrąglania kwot przy płatnościach został uzgodniony ze zleceniodawcą.

 • Sposób płatności można w każdej chwili szybko i w prosty sposób zmienić online w naszym portalu klienta .