Právne upozornenia

Autorské právo

Copyright 2011-2023 Toll Collect. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, súbory zvukových, video a animačných nahrávok, ako aj ich usporiadanie, podliehajú autorskému právu a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú sa ani pre obchodné účely, ani za účelom poskytovania kopírovať, meniť alebo používať na iných internetových stránkach. Internetová stránka Toll Collect GmbH obsahuje obrázky, ktoré podliehajú autorskému právu tých, ktoré ich poskytli.

Záruka

Spoločnosť Toll Collect poskytuje informácie bez prísľubu alebo záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovného alebo konkludentného. Vylúčené sú aj všetky konkludentné záruky týkajúce sa obchodovateľnosti, vhodnosti pre určité účely alebo neporušenie zákonov a patentov. Aj keď vychádzame z toho, že nami poskytované informácie sú relevantné, napriek tomu môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti.

Licenčné práva

Spoločnosť Toll Collect GmbH vám chce poskytnúť inovatívnu a informatívnu internetovú stránku. Dúfame preto, že aj vy máte rovnakú radosť z kreatívneho stvárnenia stránky ako my. Žiadame vás o pochopenie, že spoločnosť Toll Collect GmbH musí chrániť svoje duševné vlastníctvo, vrátane patentov a autorských práv, a naša stránka nemôže zaručiť licenčné práva na duševné vlastníctvo nášho podniku.

Vylúčenie záruky

Spoločnosť Toll Collect neustále kontroluje a aktualizuje informácie na svojich internetových stránkach. Napriek tejto snahe sa medzitým niektoré údaje mohli zmeniť. Spoločnosť Toll Collect nepreberá záruku ani ručenie za aktuálnosť, správnosť a kompletnosť poskytovaných informácií. To isté platí aj pre všetky ostatné internetové stránky, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom odkazov. Spoločnosť Toll Collect nie je zodpovedná za obsah internetových stránok, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom odkazov.
Spoločnosť Toll Collect si vyhradzuje právo na vykonanie zmien alebo doplnení poskytnutých informácií. Spoločnosť Toll Collect neručí za dostupnosť informácií.
Obsah a štruktúra internetových stránok Toll Collect sú chránené autorským právom. Kopírovanie informácií alebo údajov, hlavne použitie textov alebo obrazového materiálu, si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti Toll Collect.

Registrácia, heslo

Prístup k niektorým stránkam je v záujme bezpečnosti obchodného styku chránený heslom a možný len pre registrovaných užívateľov. Spoločnosť Toll Collect si vyhradzuje aj doteraz voľne prístupné stránky kedykoľvek obmedziť povinnosťou registrácie. Spoločnosť Toll Collect je oprávnená, kedykoľvek zrušiť oprávnenie na prístup blokovaním prístupových údajov, bez uvedenia dôvodov, hlavne ak

  • užívateľ pri registrácii uviedol nesprávne údaje,
  • porušil tieto podmienky alebo povinnosti ohľadne bezpečného zaobchádzania s prístupovými údajmi alebo
  • internetovú stránku Toll Collect GmbH dlhší čas nepoužíval.

Ak je dôvodom registrácie obchodný styk, užívateľ je poviný pri registrácii uvádzať správne údaje a pri prípadnej neskoršej zmene tieto bez oneskorenia oznámiť spoločnosti Toll Collect GmbH.
Po registrácii užívateľ dostane identifikačné užívateľské číslo a heslo. Pri prvom prístupe užívateľ heslo poskytnuté spoločnosťou Toll Collect zmení na heslo, ktoré pozná len on. Údaje o užívateľovi umožňujú, aby užívateľ zobrazil, zmenil svoje údaje, alebo príp. odvolal alebo rozšíril súhlasy poskytnuté na spracovanie údajov.
Užívateľ zabezpečí, aby údaje o užívateľovi neboli sprístupnené tretím subjektom a ručí za všetky objednávky a iné aktivity vykonané pod týmito údajmi o užívateľovi. Po každom použití je potrebné opustiť oblasť chránenú heslom. Ak užívateľ zistí, že tretie subjekty zneužili jeho údaje o užívateľovi, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať spoločnosť Toll Collect GmbH, príp. najprv e-mailom. Po doručení oznámenia spoločnosť Toll Collect GmbH zablokuje prístup k oblasti chránenej heslom s týmito údajmi o užívateľovi. Odstránenie blokovanie je možné až po špeciálnej žiadosti užívateľa doručenej spoločnosti Toll Collect GmbH.
Užívateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie svojej registrácie. Spoločnosť Toll Collect GmbH v tomto prípade vymaže všetky údaje o užívateľovi a všetky ostatné uložené osobné údaje užívateľa, hneď ako tieto nebudú potrebné.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ pri používaní internetovej stránky nesmie

  • spôsobiť ujmu iným osobám, hlavne neplnoletým alebo poškodiť ich osobnostné práva,
  • svojím správaním pri používaní internetových stránok porušovať dobré mravy,
  • porušiť priemyselné práva na ochranu a autorské práva alebo iné vlastnícke práva,
  • sprostredkovať obsahy s vírusmi, tzv. trójskymi koňmi alebo inými programami, ktoré môžu poškodiť softvér,
  • zadávať , ukladať alebo posielať hypertextové odkazy alebo obsahy, pre ktoré nemá oprávnenie, hlavne keď tieto hypertextové odkazy alebo obsahy porušujú povinnosť zachovať mlčanlivosť alebo sú v rozpore s právom,
  • posielať reklamy alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spamy“) alebo nerelevantné výstrahy pred vírusmi, chybnými funkciami a podobnými alebo vyzývať k účasti na výherných hrách, systémoch s efektom „snehovej gule“, reťazových dopisoch, pyramídových hrách a porovnateľných akciách.

Spoločnosť Toll Collect GmbH smie kedykoľvek zablokovať prístup k internetovej stránke podniku, hlavne keď užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

Upozornenie

Spoločnosť Toll Collect upozorňuje na to, že na všetky informácie pre užívateľov obsiahnuté v tomto dokumente, pokiaľ sa netýkajú okolností podliehajúcich neustálemu prispôsobovaniu, sa vzťahuje právo na výhradu zmien. To sa týka hlavne údajov o sieti servisných partnerov a mýtnych stanovíšť.

Zodpovednosť spoločnosti Toll Collect GmbH a jej zástupcov, poverencov a vykonávateľov za tieto informácie pre užívateľov prichádza do úvahy iba pri úmyselnom konaní alebo pri hrubej nedbanlivosti. V ostatných prípadoch je zodpovednosť vylúčená. Výnimkou z tohto vylúčenia zodpovednosti je zodpovednosť spoločnosti Toll Collect GmbH a jej zástupcov, poverencov a vykonávateľov za škody s následkom smrti, telesného poranenia a poškodenia zdravia, rovnako ako zodpovednosť podľa ustanovení zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov.

Tu si môžete bezplatne stiahnuť platné znenie brožúry „Informácie pre užívateľov“.

Informácie pre užívatel'ov (PDF, 894 KB)