Kontrola

 • Če cestnina ni bila ustrezno poravnana, se naknadno izterja v postopku naknadne izterjave. Prejeli boste pisno odločbo.

 • Poravna se cestnina za dejansko prevoženo pot.

  Če dejansko prevožene poti ni mogoče določiti, se cestnina obračuna pavšalno za vožnjo z dolžino poti 500 km.

  Če je na napravi v vozilu (OBU) napačno nastavljeno število osi ali teža, se zaračuna razlika do že poravnane cestnine.

  Če je na napravi v vozilu (OBU) napačno nastavljen emisijski razred ali emisijski razred CO₂, družba Toll Collect za pojasnilo zahteva prometno dovoljenje (dokument o registraciji vozila).

  V vsakem primeru prejmete odločbo.

 • Za to lahko obstajajo različni razlogi. Vse informacije najdete na tej strani:

  Zaslišanje in naknadna izterjava
 • Z obrazcem za pojasnilo lahko v roku 14 dni komentirate dopis, ki ste ga prejeli. Izpolnite obrazec in pošljite zahtevana dokazila družbi Toll Collect.

 • V obrazcu za pojasnilo navedite:

  • podatke za vlečno vozilo in (po potrebi) priklopnik
  • prevoženo pot znotraj Nemčije
  • morebitnega drugega zavezanca za plačilo cestnine
  • Podatki o vozniku

 • Če ste imetnik vozila, za katerega cestnina ni obvezna, nam posredujte dokazila. Dokazila, ki jih potrebujete, so navedena na hrbtni strani dopisa.

  Informacije o vozilih, za katere cestnina ni obvezna
 • V sedmih dneh od prejema odločbe nakažite v odločbi navedeni znesek na Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM). Obvezno navedite kodo plačila. Kodo plačila najdete na prvi strani odločbe.

  Če se z odločbo ne strinjate, lahko v roku enega meseca od prejema pri družbi Toll Collect vložite ugovor z vašim podpisom.

 • Pri kontroli obveznega plačila cestnine so naloge razdeljene med družbo Toll Collect in Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM). Družba Toll Collect je pristojna za samodejno kontrolo. Ta pristojnost vključuje izterjavo ugotovljenega neplačila ali napačnega plačila. To suvereno nalogo je družbi Toll Collect dodelila država.

  Vse druge kontrole izvaja urad BALM.

  Pregled oblik kontrole
 • Mostovi za samodejno kontrolo se raztezajo čez celotno cestišče. Med vožnjo vozila skozi most preverjajo, ali je za vozilo obvezno plačilo cestnine in ali je cestnina pravilno plačana. Vsako vozilo, ki se približuje kontrolnemu mostu, zajame enota za zaznavanje in sledenje. Na osnovi ugotovitve, na katerem pasu in kdaj točno vozilo prečka most, se lahko vozilo natančno razvrsti. Dodatno se posname fotografija registrske tablice in sprednjega dela vozila.

  Prek tridimenzionalnega optičnega posnetka med vožnjo skozi most se določi, ali je za vozilo obvezno plačilo cestnine. Preveri se torej, ali ima vozilo največjo tehnično dovoljeno maso vsaj 7,5 tone. Če plačilo cestnine ni obvezno, se ti podatki takoj izbrišejo.

  Most prek modula DSRC (komunikacija kratkega dosega prek infrardeče svetlobe) preveri, ali je vozilo vključeno v samodejni postopek in ali je stranka navedla pravilne podatke, npr. o številu osi. V tem primeru se slikovni podatki in podatki senzorja izbrišejo. Drugi podatki kontrole na osnovi komunikacije med mostom in napravo v vozilu se za zagotavljanje kakovosti naprav prenesejo na družbo Toll Collect.

  Če vozilo ni vključeno v samodejni postopek, kontrolni most na osnovi registrske tablice preveri, ali je pri družbi Toll Collect vneseno ročno evidentiranje oziroma registracija z oprostitvijo plačila cestnine. Ta postopek traja le nekaj sekund. Za dokaz o večkratni uporabi pri ročnem evidentiranju ostanejo podatki o evidentiranju na voljo za ponovno primerjavo še največ 24 ur. Če obstaja sum cestninskega prekrška, se podatki posredujejo družbi Toll Collect za nadaljnje ugotavljanje dejanskega stanja.

  Cestninski nadzorniki urada BALM lahko uporabljajo kontrolne mostove v okviru stacionarne kontrole in v primeru suma cestninske kršitve izločajo vozila.

 • Kontrolni stebri, ki se uporabljajo na državnih cestah, delujejo na podoben način kot kontrolni mostovi na avtocestah. V tekočem prometu preverjajo, ali se cestnina pravilno plačuje. Na kontrolnih stebrih se ne pobira cestnina.

  Kontrolni stebri za zajem in razvrščanje tovornih vozil uporabljajo sodobno tehniko senzorjev in kamere. Stereokamere posnamejo fotografijo sprednjega dela in registrske tablice približujočih se vozil. Število osi vozila se določi glede na kamero za stranski del vozila. Komunikacijski modul (DSRC) na vrhu stebra vzpostavi stik z napravo OBU. Pri tem se preverja, ali je naprava OBU pripravljena za pobiranje (zelena lučka LED) ter ali sta nastavljena prava število osi in emisijski razred. Če kontrolni steber ne more vzpostaviti stika z napravo OBU, se preveri, ali je na voljo ročno evidentiranje.