Oprostitev plačila cestnine

Registrirajte vozila, za katera cestnina ni obvezna, v naši storitvi. Tako se izognete nepotrebnim kontrolam.

Registrirajte zdaj

Vozilo za čiščenje cest, za katero cestnina ni obvezna, zbira jesensko listje

V katerih primerih plačilo cestnine ni obvezno?

Na podlagi Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah so nekatera vozila in skupine vozil izvzeti iz obveznosti plačila cestnine. Pri tem gre na eni strani za vozila, ki ne sodijo v okvir meril za opredelitev vozil z obvezno cestnino, na drugi strani pa za vozila, za katera je zakonodajalec določil posebne izjeme iz dejanskega stanja. Ali je za vozilo treba obvezno plačati cestnino, je v vsakem primeru neposredno razvidno iz zakona. Ugotavljanje dejstev na zahtevo Zveznega urada za logistiko in mobilnost ali družbe Toll Collect ni potrebno.

Prednosti registracije vozila

Družba Toll Collect omogoča registracijo vozil, za katere cestnina ni obvezna. Registracija ni obvezna – ponudba je prostovoljna.

Z registracijo se izognete nepotrebnim postopkom, kontrolnim postopkom in uradnim obravnavam. Tako prihranite dragoceni čas.

Z registracijo vozil ali skupin vozil družba Toll Collect ali Zvezni urad za logistiko in mobilnost nista pravno obvezana priznati oprostitve plačila cestnine.

Pogoji

Možnost 1

Vozila, ki ne sodijo v pravno opredelitev vozila z obvezno cestnino (na podlagi 2. stavka 1. odstavka 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG))

To so vozila, ki

a) niso niti konstrukcijsko primerna za cestni prevoz blaga (npr. samohodni delovni stroji),
b) se ne uporabljajo niti za komercialni cestni prevoz blaga niti prevoz za lastne potrebe za prevoz blaga v pridobitne namene ali za poslovne potrebe (v smislu 1. člena Zakona o komercialnem cestnem prevozu blaga (GüKG)).

Neobveznost plačila cestnine velja le, če sta izpolnjena oba pogoja. Sicer registracija kot vozilo brez obvezne cestnine ni mogoča.

Možnost 2

Vozila, ki dokazljivo sodijo v eno od izjem obveznega plačila cestnine, ki so predvidene v 2. odstavku 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah Informacije o tem, kako lahko dokažete, da vozilo izpolnjuje pogoje, so podane v spodnji tabeli „Drugi primeri in pogoji“.

Drugi pogoji v vseh primerih

 • Vozilo mora izpolnjevati pogoje oprostitve plačila cestnine stalno in ne samo občasno v izbranem obdobju registracije.
 • Vlogo lahko predloži samo lastnik motornega vozila.
 • Registracija priklopnika brez motornega vozila ni mogoča.

Primeri vozil, za katera cestnina ni obvezna

 • Gasilska in policijska vozila
 • Vozila za prireditve in cirkuse
 • Vozila za vzdrževanje in obratovanje cest
 • Samohodni delovni stroji, ki se uporabljajo samo za izvajanje del in ne za prevoz blaga kot komercialni cestni prevoz blaga ali prevoz za lastne potrebe

Obvezna cestnina za kmetijska in gozdarska vozila

Aktualne informacije najdete na spletnem mestu Zveznega urada za logistiko in mobilnost

 • Vozila, za katera cestnina ni obvezna na podlagi 2. stavka 1. odstavka 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG)

  Vrsta vozila Dokazila Pogoj
  Razstavno vozilo I. del prometnega dovoljenja,
  fotografije fiksne konstrukcije, po potrebi izjava, da je brez dodatne uporabe običajnega transportnega priklopnika
  Velja v vseh primerih:
  Vozilo ne sme biti niti konstrukcijsko primerno niti se ne sme uporabljati za cestni prevoz blaga (glejte pojasnila k možnosti 1).
  Delavniško vozilo I. del prometnega dovoljenja, fotografije fiksno vgrajenih komponent, po potrebi izjava, da se dodatno ne uporabljajo običajni transportni priklopniki, razmerje med velikostjo nakladalnega območja/servisnega območja, prepoved prevoza materiala in strojev razen trajno vgrajenih komponent in opreme (orodje)
  Prodajno vozilo I. del prometnega dovoljenja;
  fotografije fiksne konstrukcije;
  izjava, da je brez dodatne uporabe običajnega transportnega priklopnika;
  po potrebi izjava o samostojnem trženju lastnih kmetijskih proizvodov iz primarne proizvodnje (brez nadaljnje predelave, brez trgovskega blaga)
  Vozilo za prevoz konj z velikim bivalnim predelkom I. del prometnega dovoljenja;
  fotografije notranje opreme in pogled z vseh strani (brez reklam na vozilu);
  izjava o izključni uporabi v zasebne namene/prosti čas;
  predložitev razmerja med velikostjo nakladalnega/bivalnega območja na osnovi skic konstrukcije. Bivalni predelek (brez voznikove kabine in brez stranskih izvlečnih delov) mora zavzemati najmanj 50 odstotkov uporabne površine.
  Vozilo se ne sme uporabljati v kombinaciji s transportnim priklopnikom
  Vozilo za radio in prenose

  Vozilo za zdravstvene preiskave
  I. del prometnega dovoljenja
  (potreben vpis v prometno dovoljenje), fotografije notranje opreme
  Izključno bivalno vozilo I. del prometnega dovoljenja
  (potreben vpis v prometno dovoljenje), fotografije notranje opreme, samo za uporabo v prostem času/v zasebne namene
  Samohodni delovni stroji (npr. tovornjak z žerjavom) ali motorno vozilo s priklopljenim delovnim strojem I. del prometnega dovoljenja (potreben vpis v prometno dovoljenje); pri priklopljenem delovnem stroju: priložite tudi I. del prometnega dovoljenja – ni primeren za prevoz oz. odvoz (npr. razbitin, olj, maščob, proda itd.)
  Vozilo za avtošolo I. del prometnega dovoljenja z vnosom sistema za obojestransko krmiljenje ali dokazilo o vgradnji
  Preskusno vozilo I. del prometnega dovoljenja, vnos v prometno dovoljenje kot preskusno vozilo v skladu s 6. odstavkom 19. člena Pravilnika o registraciji vozil v cestnem prometu (StVZO) ali dokazilo izjemnega dovoljenja v skladu s 1. odstavkom 70. člena StVZO‹
  Vozilo za čiščenje odtokov I. del prometnega dovoljenja, vnos kot samohodni delovni stroj ali kot posebno vozilo z davčno oprostitvijo v skladu s 4. točko 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG), I. del prometnega dovoljenja, po potrebi izjava, da ni za prevoz (ni primeren za prevoz oz. odvoz npr. odpadnega blata, olj itd.)
  Vozilo za kalibracijo I. del prometnega dovoljenja, po potrebi dokazilo izjemnega dovoljenja v skladu s StVZO
  Kmetijski stroj ali gozdarski traktor, traktor I. del prometnega dovoljenja, vnos pod črko J (vrsta vozila) s „87“ ali „89“ in pod številko 4 (vrsta karoserije) s številko „1000“; stara potrdila o registraciji vozila: vnos s kodo 8710
  Kmetijski stroji ali gozdarski traktorji, vozila za prevoz delovne opreme I. del prometnega dovoljenja, vnos pod črko J (vrsta vozila) s „87“ ali „89“ in pod številko 4 (vrsta karoserije) s številko „2000“; stara potrdila o registraciji vozila: vnos s kodo 8720
  Starodobnik I. del prometnega dovoljenja, prometno dovoljenje s posebno oznako „H“ ali homologacijo kot starodobnik, izjava, da se uporablja v prostem času/v zasebne namene

  Vozila, za katera cestnina ni obvezna na podlagi 2. odstavka 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG)

  Vrsta vozila Prepoznavnost določenega
  namena motornega vozila
  Dokazila
  Avtobusi Ne Registracija ni potrebna. Ta vozila cestninski sistem prepozna samodejno.
  Vozila oboroženih sil Da
  Policijska vozila Da
  I. del prometnega dovoljenja, potrebno dovoljenje ustrezne ustanove, na primer:
  policija, vlada, gasilci, tehnična pomoč ali ustrezne zasebne organizacije ipd.
  Vozila za civilno zaščito in zaščito pred katastrofami Da
  Gasilska vozila Da
  Vozila za državne namene Da
  Vozila drugih dežurnih služb Da
  Vozila za vzdrževanje in upravljanje cest Da I. del prometnega dovoljenja, registracija pri krajevni javni službi, odgovorni za ta namen, in davčna oprostitev v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG) oz. 4. točko 3. člena KraftStG, po potrebi pogodba o zimskih delih
  Vozila za prireditve in cirkuse (brez izposoje šotora) Da I. del prometnega dovoljenja, davčna oprostitev v skladu z 8. točko 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG) in kopija dovoljenja za izvajanje potujoče trgovine
  Vozila za prevoz humanitarne pomoči Ne
  I. del prometnega dovoljenja, oprostitev davka od dohodkov pravnih oseb (dokazilo o splošni koristi/dobrodelnosti), dokazilo o uporabi v primerih izrednih razmer (npr. seznam blaga) in davčna oprostitev v skladu s točko 5a 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG) –
  če se lastnik strinja, se lahko registrirajo tudi tuja vozila.
  Kmetijsko in gozdarsko
  vozilo s konstrukcijsko določeno
  hitrostjo
  največ 40 km/h
  Ne I. del prometnega dovoljenja, vpis pod črko „T“ v potrdilu o registraciji vozila. Dejavnost kot kmetovalec ali gozdar oz. kmetijsko ali gozdarsko podjetje. Zagotovilo, da se izvaja izključno prevoz proizvodov in potrebščin, običajen za kmetijske in gozdarske obrate.
  Vozila brez emisij z največjo tehnično dovoljeno maso do 4,25 t Ne Dokazila: glejte naslednjo vrstico
  Dodatno dokazilo v I. del prometnega dovoljenja, polje F.1: vnos največ 4.250 kg
  Vozila brez emisij z največjo tehnično dovoljeno maso večjo od 4,25 t (najkasneje do 31. 12. 2025). Ne 1) I. del prometnega dovoljenja z vnosom vrste goriva brez emisij v polje P.3 (npr. električno ali gorivna celica/vodik)
  ali
  2) Vnos 0 gCO2/tkm specifičnih emisij CO2 v polju 49.5 v COC (Certificate of Conformity = ES-certifikat o skladnosti) ali v polju 2.3 ali polju 2.6.1 v CIF (Customer Information File = Podatki o stranki) ali v polju V.7 prometnega dovoljenja (za v tujini registrirana vozila)

Tako registrirate svoja vozila

Pogoje za registracijo preverite na osnovi seznama primerov. Pripravite dokazila.

Z obrazcem lahko zaprosite za:

 • prvo registracijo vozila,
 • podaljšanje registracije vozila ali
 • preklic registracije vozila.

Pozor

Registracija velja največ dve leti. Nato jo je mogoče podaljšati. Registracije, ki se pred datumom poteka ne podaljšajo, samodejno potečejo.