Trieda emisií CO₂

Zistenie a zmena triedy emisí

Spoločnosť Toll Collect ku všetkým zaregistrovaným vozidlám priradí triedu emisií CO₂ 1. Pomocou vyhľadávača tried emisií v zákazníckom portáli môžete skontrolovať ku ktorej triede emisií CO₂ sa priradí dané vozidlo. Tam máte možnosť vyžiadať zmenu triedy emisií a nahrať dokumenty s cieľom dokladovania (osvedčenie o evidencii vozidla, CIF, CoC, individuálny schvaľovací list).

Podajte žiadosť o zmenu triedy emisií čo najskôr.

Rovno tu na webovej stránke spoločnosti Toll Collect si môžete pozrieť vyhľadávač tried emisií. Dbajte na to, že vo voľne prístupnej oblasti nie je možné vytvoriť žiadosť.

Vyhľadávač tried emisií CO₂

Otázky a odpovede k triedam emisií CO₂

  • Vozidlá sa do tried emisií oxidu uhličitého zaraďujú podľa predpisov smernice 1999/62/ES (smernica o cestných poplatkoch).
  • Existuje päť tried emisií CO₂.
  • Trieda emisií CO₂ 5 platí pre vozidlá bez produkcie emisií CO₂ (elektromobily a vozidlá so spaľovacím pohonom na vodík, ako aj vozidlá s vodíkovými palivovými článkami). Vozidlá triedy emisií CO2 5 musia vykázať hodnotu emisií CO₂ pod 1 g/km. Vozidlá tried emisií CO₂ 2– 4 majú rôzne hraničné hodnoty emisií CO₂. Všetky vozidlá, pre ktoré nie sú dokumentované špecifické emisie CO2 (prvá evidencia pred 1. júlom 2019) alebo aktuálne prekračujú referenčnú hodnotu CO₂, automaticky získavajú triedu emisií CO₂ 1.

 • Čiastková sadzba mýta pre náklady pre emisie oxidu uhličitého na kilometer pre vozidlá podliehajúce mýtnemu alebo jazdné súpravy sa na základe triedy emisií CO₂, emisnej triedy, najvyššej technicky prípustnej hmotnosti a počtu náprav odlišuje v eurách (výťah z vládneho návrhu zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľničných komunikáciách (BFStrMG)):

  Trieda emisií oxidu uhličitého 7,5 až <12 t 12 až 18 t >18 t do 3 náprav >18 t so 4 nápravami >18 t s 5 a viacerými nápravami
  1 EURO I a horšie 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV trieda 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Každé vozidlo je priradené ku skupine vozidiel, príp. podskupine vozidiel. Pritom má každá podskupina vozidiel určitý profil použitia, ktorý sa odlišuje na základe konfigurácie vozidla, tzGm, konfigurácie náprav, výkonu motora a typu kabíny vodiča. Pre každú podskupinu vozidiel sú stanovené hraničné hodnoty emisií CO₂, ktoré z roka na rok klesajú. Percentuálna odchýlka špecifickej emisie CO₂ vozidla k platnej hraničnej hodnote príslušnej podskupine vozidiel v čase klasifikácie určuje triedu emisií CO₂

  Trieda emisií CO₂ Definícia Platnosť
  1 Vozidlá, ktoré nespadajú do žiadnej zo štyroch tried emisií CO2 neobmedzená
  2 Vozidlá podskupiny vozidiel, ktorých hodnoty emisií CO2 v čase t klasifikácie sú o viac ako 5 percent nižšie ako referenčná hodnota vykazovaného obdobia t platná pre túto podskupinu vozidiel 6 rokov od dátumu prvej evidencie, potom reklasifikácia
  3 Vozidlá podskupiny vozidiel, ktorých hodnoty emisií CO2 v čase t klasifikácie sú o viac ako 8 percent nižšie ako referenčná hodnota vykazovaného obdobia t platná pre túto podskupinu vozidiel aspoň 6 rokov od dátumu schválenia nákladného vozidla (príp. od začiatku ostatného obdobia platnosti), potom reklasifikácia
  4 Nákladné vozidlá s nízkou produkciou emisií CO22, teda vozidlá podskupiny vozidiel, ktorých hodnoty emisií CO2 sú o viac ako 50 percent nižšie ako referenčná hodnota platná pre túto skupinu vozidiel. neobmedzená
  5 Vozidlá s nízkou produkciou emisiíCO2 (ZEV), teda nákladné vozidla s emisiou menšou ako 1 g CO2/kWh alebo menšou ako 1 g CO2/km neobmedzená
  • Na kontrolu (overenie) oprávnenej zmeny triedy emisií je potrebné k žiadosti priložiť kópie osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj príp. súbor s informáciami o zákazníkovi (CIF) a osvedčenie o zhode/vyhlásenie o zhode (CoC). Navyše je na porovnanie všetkých dokladov potrebné identifikačné číslo vozidla (VIN, číslo podvozku). Potrebné dokumenty je pri predkladaní žiadosti potrebné nahrať do zákazníckeho portálu.
  • Zmena triedy emisií poskytovateľom servisných služieb, ako poskytovateľom tankovacích kariet alebo flotilových kariet, nie je možná.

 • Bezemisné vozidlá, akými sú vozidlá s elektrickým pohonom, vozidlá so spaľovacím pohonom na vodík a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami zostávajú oslobodené od mýta do konca roka 2025. Od 1. januára 2026 je nutné v prípade bezemisných vozidiel uhrádzať len 25 percent čiastkovej sadzby mýta za náklady na infraštruktúru plus čiastkových sadzieb mýta za zaťaženie hlukom a znečistenie vzduchu.

 • Vozidlá oslobodené od mýta tiež nemusia zaplatiť čiastkovú sadzbu mýta CO₂. Dbajte však na to, že oslobodenie od mýta pre nákladné vozidlá na zemný plyn vyprší dňa 31. decembra 2023 a tieto vozidlá podliehajú od 1. januára 2024 riadnej povinnosti platiť mýto, a to vrátane čiastkovej sadzby mýta CO₂.

 • Podľa smernice EÚ o cestných poplatkoch, príp. nariadenia VECTO nemá CO₂ neutrálne palivo vplyv na špecifické emisie CO₂, príp. triedu emisií CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool/Nástroj pre výpočet spotreby energie vozidla)

 • VIN, príp. identifikačné číslo vozidla je potrebné na porovnanie zaslaných dokumentov so žiadosťou na lepšiu triedu emisií CO₂.

  • V dokumentácii vozidla, konkrétne v malom technickom preukaze (osvedčenie o evidencii vozidla, časť I) a vo veľkom technickom preukaze (osvedčenie o evidencii vozidla, časť II) alebo
  • v osvedčení o zhode/vo vyhlásení o zhode (CoC).

 • Každé vozidlo musíte spracovať samostatne. Odporúčame vám absolvovať kontrolu triedy CO₂ a tzGm spoločne.

 • BALM neustále kontroluje správne platenie mýta. Ak z dôvodu nesprávneho určenia najvyššej technicky prípustnej hmotnosti (tzGM) bude zaplatené príliš malé alebo nebude zaplatené žiadne mýto, dôjde k dodatočnému výberu mýta alebo ku konaniu o správnom delikte.

 • Nie. Do kategórie G od 1. januára 2026 patria všetky bezemisné vozidlá, ako sú napríklad vozidlá s elektrickým pohonom. Od polovice roka 2026 v zmysle súčasných plánov budú do kategórie G zaradené aj vozidlá so spaľovacím motorom a emisnou triedou Euro 7.

 • Na palubnom prístroji (OBU) sa zobrazuje trieda emisií CO₂ 0, keď ešte nemohol nadviazať kontakt s výpočtovým strediskom Toll Collect. Znovu naštartuje vozidlo vypnutím a zapnutím zapaľovania. Vďaka tomu sa palubný prístroj spojí so systémami Toll Collect a trieda emisií CO₂ uložená pre vozidlo sa prenesie do palubného prístroja. Prenesená trieda emisií CO₂ má hodnotu medzi 1 a 5. Ak to stále nefunguje, skontrolujte pokrytie mobilnej siete na vašom stanovišti alebo sa obráťte na servisného partnera Toll Collect.

  Keď sa na palubnom prístroji zobrazuje trieda emisií CO₂ 0, vypočíta sa sadzba mýta pre triedu emisií CO₂ 1. Vo vyúčtovaní sa potom zobrazí trieda emisií CO₂ 0.

 • Najprv skontrolujte, či vaše vozidlo nie je oslobodené od mýta . Ak je vaše vozidlo oslobodené od mýta, nie je potrebné určiť triedu emisií CO₂.

  Na určenie triedy emisií CO₂ sa vozidlo považuje za pracovné vozidlo, ak je táto skutočnosť uvedená v kolónke 1.1.9 v CIF alebo v kolónke 49.3 v COC (nariadenie EÚ 2019/318). V súčasnosti sa takéto vozidlo vždy zaraďuje do triedy emisií CO₂ 1, alebo ak má bezemisný pohon (napr. elektrický pohon), potom do triedy emisií CO₂ 5.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.