Trieda emisií CO₂

Otázky a odpovede

  • Vozidlá sa do tried emisií oxidu uhličitého zaraďujú podľa predpisov smernice 1999/62/ES (smernica o cestných poplatkoch).
  • Existuje päť tried emisií CO₂.
  • Trieda emisií CO₂ 5 platí pre vozidlá bez produkcie emisií CO₂ (elektromobily a vozidlá so spaľovacím pohonom na vodík, ako aj vozidlá s vodíkovými palivovými článkami). Vozidlá triedy emisií CO2 5 musia vykázať hodnotu emisií CO₂ pod 1 g/km. Vozidlá tried emisií CO₂ 2– 4 majú rôzne hraničné hodnoty emisií CO₂. Všetky vozidlá, pre ktoré nie sú dokumentované špecifické emisie CO2 (prvá evidencia pred 1. júlom 2019) alebo aktuálne prekračujú referenčnú hodnotu CO₂, automaticky získavajú triedu emisií CO₂ 1.

 • Čiastková sadzba mýta pre náklady pre emisie oxidu uhličitého na kilometer pre vozidlá podliehajúce mýtnemu alebo jazdné súpravy sa na základe triedy emisií CO₂, emisnej triedy, najvyššej technicky prípustnej hmotnosti a počtu náprav odlišuje v eurách (výťah z vládneho návrhu zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľničných komunikáciách (BFStrMG)):

  Trieda emisií oxidu uhličitého 7,5 až <12 t 12 až 18 t >18 t do 3 náprav >18 t so 4 nápravami >18 t s 5 a viacerými nápravami
  1 EURO I a horšie 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV trieda 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Každé vozidlo je zaradené do určitej skupiny vozidiel v závislosti od konfigurácie náprav, konfigurácie podvozka a najvyššej technicky prípustnej hmotnosti. Pre skupiny vozidiel 4, 5, 9 a 10 boli okrem toho stanovené podskupiny vozidiel pre typické profily použitia (UD: mestská doprava, RD: distribučná doprava, LH: diaľková doprava). Podskupinu vozidla určuje jeho výkon motora a typ kabíny vodiča.

  Pre každú podskupinu vozidiel sú stanovené hraničné hodnoty emisií CO₂, ktoré z roka na rok klesajú. Percentuálna odchýlka špecifických emisií CO₂ vozidla od príslušnej hraničnej hodnoty určuje triedu emisií CO₂. Príslušná hraničná hodnota závisí od podskupiny vozidla a od dátumu prvého prihlásenia vozidla do evidencie.

  Pre vozidlá, ktoré neboli zaradené do skupiny vozidiel 4, 5, 9 a 10, neboli doteraz stanovené hraničné hodnoty pre emisie CO₂. Z tohto dôvodu môžu byť vozidlá iných skupín v súčasnosti zaradené len do triedy emisií CO₂1, ak nie sú považované za bezemisné.

  Trieda emisií CO₂ Definícia Platnosť
  1 Vozidlá, ktoré nespadajú do žiadnej zo štyroch tried emisií CO2 neobmedzená
  2 Vozidlá podskupiny vozidiel, ktorých hodnoty emisií CO2 v čase t klasifikácie sú o viac ako 5 percent nižšie ako referenčná hodnota vykazovaného obdobia t platná pre túto podskupinu vozidiel 6 rokov od dátumu prvej evidencie, potom reklasifikácia
  3 Vozidlá podskupiny vozidiel, ktorých hodnoty emisií CO2 v čase t klasifikácie sú o viac ako 8 percent nižšie ako referenčná hodnota vykazovaného obdobia t platná pre túto podskupinu vozidiel aspoň 6 rokov od dátumu schválenia nákladného vozidla (príp. od začiatku ostatného obdobia platnosti), potom reklasifikácia
  4 Nákladné vozidlá s nízkou produkciou emisií CO22, teda vozidlá podskupiny vozidiel, ktorých hodnoty emisií CO2 sú o viac ako 50 percent nižšie ako referenčná hodnota platná pre túto skupinu vozidiel. neobmedzená
  5 Vozidlá s nízkou produkciou emisiíCO2 (ZEV), teda nákladné vozidla s emisiou menšou ako 1 g CO2/kWh alebo menšou ako 1 g CO2/km neobmedzená
  • Na kontrolu (overenie) oprávnenej zmeny triedy emisií je potrebné k žiadosti priložiť kópie osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj príp. súbor s informáciami o zákazníkovi (CIF) a osvedčenie o zhode/vyhlásenie o zhode (CoC). Navyše je na porovnanie všetkých dokladov potrebné identifikačné číslo vozidla (VIN, číslo podvozku). Potrebné dokumenty je pri predkladaní žiadosti potrebné nahrať do zákazníckeho portálu.
  • Zmena triedy emisií poskytovateľom servisných služieb, ako poskytovateľom tankovacích kariet alebo flotilových kariet, nie je možná.
 • Bezemisné vozidlá, akými sú vozidlá s elektrickým pohonom, vozidlá so spaľovacím pohonom na vodík a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami zostávajú oslobodené od mýta do konca roka 2025. Od 1. januára 2026 je nutné v prípade bezemisných vozidiel uhrádzať len 25 percent čiastkovej sadzby mýta za náklady na infraštruktúru plus čiastkových sadzieb mýta za zaťaženie hlukom a znečistenie vzduchu.

 • Vozidlá oslobodené od mýta tiež nemusia zaplatiť čiastkovú sadzbu mýta CO₂. Dbajte však na to, že oslobodenie od mýta pre nákladné vozidlá na zemný plyn vyprší dňa 31. decembra 2023 a tieto vozidlá podliehajú od 1. januára 2024 riadnej povinnosti platiť mýto, a to vrátane čiastkovej sadzby mýta CO₂.

 • Podľa smernice EÚ o cestných poplatkoch, príp. nariadenia VECTO nemá CO₂ neutrálne palivo vplyv na špecifické emisie CO₂, príp. triedu emisií CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool/Nástroj pre výpočet spotreby energie vozidla)

 • VIN, príp. identifikačné číslo vozidla je potrebné na porovnanie zaslaných dokumentov so žiadosťou na lepšiu triedu emisií CO₂.

  • V dokumentácii vozidla, konkrétne v malom technickom preukaze (osvedčenie o evidencii vozidla, časť I) a vo veľkom technickom preukaze (osvedčenie o evidencii vozidla, časť II) alebo
  • v osvedčení o zhode/vo vyhlásení o zhode (CoC).

 • Každé vozidlo musíte spracovať samostatne. Odporúčame vám absolvovať kontrolu triedy CO₂ a tzGm spoločne.

 • BALM neustále kontroluje správne platenie mýta. Ak z dôvodu nesprávneho určenia najvyššej technicky prípustnej hmotnosti (tzGM) bude zaplatené príliš malé alebo nebude zaplatené žiadne mýto, dôjde k dodatočnému výberu mýta alebo ku konaniu o správnom delikte.

 • Nie. Do kategórie G od 1. januára 2026 patria všetky bezemisné vozidlá, ako sú napríklad vozidlá s elektrickým pohonom. Od polovice roka 2026 v zmysle súčasných plánov budú do kategórie G zaradené aj vozidlá so spaľovacím motorom a emisnou triedou Euro 7.

 • Na palubnom prístroji (OBU) sa zobrazuje trieda emisií CO₂ 0, keď ešte nemohol nadviazať kontakt s výpočtovým strediskom Toll Collect. Znovu naštartuje vozidlo vypnutím a zapnutím zapaľovania. Vďaka tomu sa palubný prístroj spojí so systémami Toll Collect a trieda emisií CO₂ uložená pre vozidlo sa prenesie do palubného prístroja. Prenesená trieda emisií CO₂ má hodnotu medzi 1 a 5. Ak to stále nefunguje, skontrolujte pokrytie mobilnej siete na vašom stanovišti alebo sa obráťte na servisného partnera Toll Collect.

  Keď sa na palubnom prístroji zobrazuje trieda emisií CO₂ 0, vypočíta sa sadzba mýta pre triedu emisií CO₂ 1. Vo vyúčtovaní sa potom zobrazí trieda emisií CO₂ 0.

 • Najprv skontrolujte, či vaše vozidlo nie je oslobodené od mýta . Ak je vaše vozidlo oslobodené od mýta, nie je potrebné určiť triedu emisií CO₂.

  Na určenie triedy emisií CO₂ sa vozidlo považuje za pracovné vozidlo, ak je táto skutočnosť uvedená v kolónke 1.1.9 v CIF alebo v kolónke 49.3 v COC (nariadenie EÚ 2019/318). V súčasnosti sa takéto vozidlo vždy zaraďuje do triedy emisií CO₂ 1, alebo ak má bezemisný pohon (napr. elektrický pohon), potom do triedy emisií CO₂ 5.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.