Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Oslobodenie od platenia mýta

Zaregistrujte svoje vozidlá nepodliehajúce mýtnemu u nás. Tak zabránite zbytočným kontrolám.

Zametacie vozidlo oslobodené od platenia mýta zametá jesenné lístie

Kedy vozidlo nepodlieha mýtnemu?

Určité vozidlá a jazdné súpravy podľa zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) nepodliehajú mýtnemu. Ide pritom na jednej strane o vozidlá, ktoré nespadajú pod kritériá definície vozidla podliehajúceho mýtnemu a na druhej strane o vozidlá, pre ktoré zákonodarný orgán vytvoril špeciálne výnimky. To, či vozidlo podlieha mýtnemu alebo nie, vyplýva vo všetkých prípadoch priamo zo zákona. Zisťovanie Spolkovým úradom pre nákladnú dopravu (BAG) alebo spoločnosťou Toll Collect na základe žiadosti nie je potrebné.

Výhody registrácie vozidla

Spoločnosť Toll Collect vám ponúka možnosť zaregistrovať vozidlá oslobodené od platenia mýta. Pritom nejde o žiadnu povinnosť – ponuka je dobrovoľná.

Vďaka registrácii možno predísť zbytočným odstaveniam, kontrolným procesom a vyšetrovaniam. Týmto šetríte cenný čas.

Registrácia vozidiel alebo jazdných súprav neznamená právne uznanie oslobodenia od mýta spoločnosťou Toll Collect alebo Spolkovým úradom pre nákladnú dopravu (BAG).

Predpoklady

Možnosť č. 1

Vozidlá, ktoré nespadajú pod zákonnú definíciu vozidla podliehajúcemu mýtnemu (podľa § 1, odsek 1, 2. vety zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG))

To sú vozidlá, ktoré

a) konštrukčne nie sú určené na prepravu tovarov (napr. samohybné pracovné stroje)

b) sa nepoužívajú v komerčnej preprave tovarov alebo vnútropodnikovej preprave na prepravu tovarov vykonávanú za úhradu alebo na obchodnú prepravu tovarov (v zmysle § 1 zákona o preprave tovarov (GüKG)).

Oslobodenie od mýtneho platí len vtedy, ak sú splnené oba predpoklady. V opačnom prípade je nemožná registrácia ako vozidla oslobodeného od platenia mýta.

Možnosť č. 2

Vozidlá, ktorých sa jednoznačne identifikovateľne týkajú výnimky z mýtnej povinnosti v zmysle § 1 odseku 2 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách. Ako môžete preukázať tieto predpoklady, nájdete dole v tabuľke „Ďalšie príklady a predpoklady“.

Ďalšie predpoklady vo všetkých prípadoch

 • Vozidlo musí vo zvolenom období registrácie trvalo a nielen prechodne spĺňať predpoklady na oslobodenie od platenia mýta.
 • Oprávnený na podanie žiadosti je len držiteľ motorového vozidla.
 • Registrácia prívesu bez motorového vozidla nie je možná.

Príklady vozidiel oslobodených od platenia mýta

 • Vozidlá hasičského zboru a policajné vozidlá
 • Vozidlá používané na prepravu kočovných atrakcií a cirkusov
 • Vozidlá na vykonávanie údržby a zabezpečenie prevádzky cestných komunikácií
 • Samohybné pracovné stroje, ktoré sa používajú len na výkon práce a nie na prepravu tovarov v komerčnej preprave tovarov alebo vnútropodnikovej preprave

Mýtna povinnosť pre poľnohospodárske alebo lesohospodárske vozidlá

Aktuálne informácie o tom nájdete na internetovej stránke Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG).

Ďalšie príklady a predpoklady

Vozidlá oslobodené od platenia mýta podľa § 1 odseku 1, 2. vety zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG)
Druh vozidlaPredpokladDôkazy
Výstavné vozidloPre všetky prípady:
Vozidlo nesmie byť konštrukčne určené na prepravu tovarov, ani používané na tento účel (pozri vysvetlivky k možnosti č. 1)
Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I,
fotografie pevne vstavaných prvkov, príp. prehlásenie, že sa nepoužíva ako príves na pravidelnú prepravu
Vozidlo pojazdnej dielneOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, fotografie pevne vstavaných prvkov, príp. prehlásenie, že sa nepoužíva ako príves na pravidelnú prepravu, pomer úložného/obytného priestoru, žiadna preprava materiálu a strojov okrem trvalých a pevných vstavaných prvkov a výbavy (nástroje)
Vozidlo pojazdnej predajneOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, fotografie pevne vstavaných prvkov, príp. prehlásenie, že sa nepoužíva ako príves na pravidelnú prepravu, príp. prehlásenie o predaji vlastných výrobkov (žiadny obchodný tovar)
Vozidlo na prepravu koní s veľkým obytným priestoromOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, fotografie vozidla a pevne vstavaných prvkov, prehlásenie o výlučnom použití na súkromné účely/na voľnočasové aktivity, zobrazenie pomeru úložného/obytného priestoru montážnymi výkresmi. Obytný priestor (bez kabíny vodiča a bez bočných predĺžení) musí byť minimálne 50 % úžitkovej plochy.
Rozhlasové a prenosové vozidlo

Pojazdná lekárska vyšetrovňa
Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I
(Potrebný záznam v evidencii), fotografie vybavenia interiéru)
Čisto obytný automobilOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I
(Potrebný záznam v evidencii), fotografie vybavenia interiéru), využívanie len na voľnočasové aktivity/súkromné využívanie
Samohybné pracovné stroje (napr. autožeriavy) alebo motorové vozidlo s prívesným pracovným strojomOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I (potrebný záznam v registrácii). V prípade prívesného pracovného stroja: Pripojiť aj jeho osvedčenie o evidencii vozidla, časť I – žiadne prepravy alebo odvozy (napr. zametané nečistoty, oleje, tuky, štrk atď.)
Vozidlo autoškolyOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I so záznamom o dvojitom ovládacom zariadení alebo dôkazom o jeho montáži
Skúšobné vozidloOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, záznam v registrácii ako skúšobné vozidlo podľa § 19 ods. 6 StVZO alebo doklad o schválení výnimky podľa § 70 ods. 1 StVZO.
Vozidlo na čistenie kanalizácieOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I. Záznam v registrácii ako samohybný pracovný stroj alebo špeciálne motorové vozidlo s oslobodením od dane podľa § 3, bodu 4 zákona o dani z motorových vozidiel, osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, príp. prehlásenie, že nevykonáva prepravy (žiadne prepravy alebo odvozy, napr. kalových odpadov, olejov atď.)
Kalibračné vozidloOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, prípadne doklad o schválení výnimky podľa StVZO
Poľnohospodársky alebo lesný ťahač - traktorOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, záznam „87“ alebo „89“ pod písmenom J (trieda vozidla) a číslo „1000“ pod číslom 4 (typ konštrukcie), staré osvedčenia: záznam s č. kódu 8710
Poľnohospodársky alebo lesný ťahač - nosič náradiaOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, záznam „87“ alebo „89“ pod písmenom J (trieda vozidla) a číslo „2000“ pod číslom 4 (typ konštrukcie), staré osvedčenia: záznam s č. kódu 8720
Historické vozidloOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I. Registrácia so špeciálnym EČV „H“ alebo prevádzkové povolenie ako veterán, prehlásenie o využívaní na voľnočasové aktivity/súkromnom využívaní
Vozidlá oslobodené od platenia mýta podľa § 1 odseku 2 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG)
Druh vozidlaMožnosť identifikácie príslušného účelu použitia na motorovom vozidleDôkazy
AutobusyNieNie je potrebná registrácia. Tieto vozidlá systém na výber mýta samostatne identifikuje
Vozidlá ozbrojených sílÁno
Policajné vozidláÁnoOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, potrebná registrácia príslušného orgánu, napr.
policajný zbor, štátny orgán, hasičský zbor, organizácia technickej pomoci alebo vhodné súkromné organizácie, a. i.
Vozidlo civilnej obrany a ochrany pred katastrofamiÁno
Vozidlá hasičského zboruÁno
Vozidlá štátnych orgánovÁno
Vozidlá iných pohotovostných služiebÁno
Vozidlá na vykonávanie údržby a zabezpečenie prevádzky cestných komunikáciíÁnoOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, registrácia na verejnoprávny orgán štátnej správy a oslobodenie od dane podľa § 3 bodu 3, resp. § 3 bodu 4 zákona o dani z motorových vozidiel, príp. zmluva o vykonávaní zimnej údržby
Vozidlá používané na prepravu kočovných atrakcií a cirkusov (nie prenájom stanov)ÁnoOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, oslobodenie od dane podľa § 3 bodu 8 zákona o dani z motorových vozidiel a kópia živnostenského listu bez stálej prevádzky
Vozidlá na prepravu humanitárnych pomocných materiálovNieOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I, oslobodenie od korporátnej dane (dôkaz o všeobecnej prospešnosti/dobročinnosti), dôkaz o použití na zmiernenie núdzovej situácie (napr. nákladný list) a oslobodenie od dane podľa § 3 bodu 5a) zákona o dani z motorových vozidiel
Ak držiteľ súhlasí, možno zaregistrovať aj cudzie vozidlá.
Poľnohospodárske a lesohospodárske
vozidlo s maximálnou konštrukčnou
rýchlosťou
40 km/h
NieOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I. Záznam pod písmenom „T“ v osvedčení o evidencii vozidla. Činnosť ako poľnohospodárstvo alebo lesníctvo, resp. poľnohospodársky alebo lesnícky podnik. Ubezpečenie, že sa vykonáva výlučne preprava produktov a spotrebných tovarov bežných v poľnohospodárskych a lesníckych prevádzkach.
Vozidlá s elektrickým pohonomNieOsvedčenie o evidencii vozidla, časť I. Vozidlá s elektrickým pohonom v zmysle § 2, bodu 1 zákona o elektromobilite, sú to čisto elektrické vozidlá s akumulátorom, zvonka nabíjateľné hybridné elektrické vozidlá alebo vozidlá s palivovým článkom.
Vozidlá s pohonom na zemný plyn
(maximálne do 31.12.2023)
NieOd 01.10.2021 sú vozidlá s pohonom na zemný plyn oslobodené od mýta, ak
• sú z výroby dodané s pohonom na CNG, LNG alebo s dvojpalivovým motorom s pohonom na LNG/naftu a
• spĺňajú požiadavky emisnej triedy Euro VI.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
Technický preukaz vozidla, časť I a COC (Certificate of Confirmity = osvedčenie o zhode ES) výrobcu vozidla na preukázanie dodania vozidla z výroby s pohonom na zemný plyn CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemný plyn), LNG (Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) alebo NG (Natural Gas – zemný plyn) alebo s bivalentným pohonom LNG/nafta alebo CNG/LNG

Takto zaregistrujete svoje vozidlá

Pomocou príkladu zoznamu skontrolujte predpoklady pre registráciu. Pripravte si dôkazy.

Pomocou formulára podajte žiadosť, zvoľte napríklad:

 • o prvú registráciu vozidla,
 • o predĺženie registrácie vozidla alebo
 • zrušenie registrácie vozidla.

Dôležité

Registrácia platí maximálne dva roky. Následne ju možno predĺžiť. Registrácie, ktoré do termínu uplynutia neboli predĺžené, budú automaticky zrušené.

Formuláre

Vozidlá oslobodené od platenia mýta: Informačný list Informačný list obsahuje informácie týkajúce sa témy oslobodenia od platenia mýta  
Vozidlá oslobodené od platenia mýta: Online formulár na registráciuV zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) sú niektoré vozidlá oslobodené od platenia mýta, ako napríklad nákladné vozidlá polície a hasičského zboru. Prostredníctvom tohto formulára predložíte žiadosť, aby spoločnosť Toll Collect za Vás zaregistrovala vozidlá ako vozidlá oslobodené od platenia mýta. 
Vozidlá oslobodené od platenia mýta: RegistráciaTu nájdete formulár ako PDF súbor. Pomoc pri vypĺňaní
Vozidlá oslobodené od platenia mýta: Online formulár na predĺženiePoužite tento formulár, ak chcete predĺžiť registráciu vozidla ako vozidla oslobodeného od platenia mýta. 
Vozidlá oslobodené od platenia mýta: PredĺženieTu nájdete formulár ako PDF súbor. Pomoc pri vypĺňaní
Vozidlá oslobodené od platenia mýta: Online formulár na zrušenie registráciePoužite tento formulár, ak chcete nechať vymazať evidenčné číslo vozidla zo zoznamu vozidiel oslobodených od platenia mýta. 
Vozidlá oslobodené od platenia mýta: Zrušenie registrácieTu nájdete formulár ako PDF súbor. Pomoc pri vypĺňaní
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605