Oslobodenie od platenia mýta

Zaregistrujte svoje vozidlá nepodliehajúce mýtnemu u nás. Tak zabránite zbytočným kontrolám.

Teraz registrovať

Zametacie vozidlo oslobodené od platenia mýta zametá jesenné lístie

Kedy vozidlo nepodlieha mýtnemu?

Určité vozidlá a jazdné súpravy podľa zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) nepodliehajú mýtnemu. Ide pritom na jednej strane o vozidlá, ktoré nespadajú pod kritériá definície vozidla podliehajúceho mýtnemu a na druhej strane o vozidlá, pre ktoré zákonodarný orgán vytvoril špeciálne výnimky. To, či vozidlo podlieha mýtnemu alebo nie, vyplýva vo všetkých prípadoch priamo zo zákona. Zisťovanie Spolkovým úradom pre logistiku a mobilitu alebo spoločnosťou Toll Collect na základe žiadosti nie je potrebné.

Výhody registrácie vozidla

Spoločnosť Toll Collect vám ponúka možnosť zaregistrovať vozidlá oslobodené od platenia mýta. Pritom nejde o žiadnu povinnosť – ponuka je dobrovoľná.

Vďaka registrácii možno predísť zbytočným odstaveniam, kontrolným procesom a vyšetrovaniam. Týmto šetríte cenný čas.

Registrácia vozidiel alebo jazdných súprav neznamená právne uznanie oslobodenia od mýta spoločnosťou Toll Collect alebo Spolkovým úradom pre logistiku a mobilitu.

Predpoklady

Možnosť č. 1

Vozidlá, ktoré nespadajú pod zákonnú definíciu vozidla podliehajúcemu mýtnemu (podľa § 1, odsek 1, 2. vety zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG))

To sú vozidlá, ktoré

a) konštrukčne nie sú určené na prepravu tovarov (napr. samohybné pracovné stroje);
b) sa nepoužívajú v komerčnej preprave tovarov alebo vnútropodnikovej preprave na prepravu tovarov vykonávanú za úhradu alebo na obchodnú prepravu tovarov (v zmysle § 1 zákona o preprave tovarov (GüKG)).

Oslobodenie od mýtneho platí len vtedy, ak sú splnené oba predpoklady. V opačnom prípade je nemožná registrácia ako vozidla oslobodeného od platenia mýta.

Možnosť č. 2

Vozidlá, ktorých sa jednoznačne identifikovateľne týkajú výnimky z mýtnej povinnosti v zmysle § 1 odseku 2 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách. Ako môžete preukázať tieto predpoklady, nájdete dole v tabuľke „Ďalšie príklady a predpoklady“.

Ďalšie predpoklady vo všetkých prípadoch

 • Vozidlo musí vo zvolenom období registrácie trvalo a nielen prechodne spĺňať predpoklady na oslobodenie od platenia mýta.
 • Oprávnený na podanie žiadosti je len držiteľ/držiteľka* motorového vozidla.
 • Registrácia prívesu bez motorového vozidla nie je možná.

Príklady vozidiel oslobodených od platenia mýta

 • Vozidlá hasičského zboru a policajné vozidlá
 • Vozidlá používané na prepravu kočovných atrakcií a cirkusov
 • Vozidlá na vykonávanie údržby a zabezpečenie prevádzky cestných komunikácií
 • Samohybné pracovné stroje, ktoré sa používajú len na výkon práce a nie na prepravu tovarov v komerčnej preprave tovarov alebo vnútropodnikovej preprave

Mýtna povinnosť pre poľnohospodárkse alebo lesohospodárske vozidlá

Aktuálne informácie o tom nájdete na internetovej stránke Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu

 • Vozidlá oslobodené od platenia mýta podľa § 1 odseku 1, 2. vety zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG)

  Typ vozidla Dôkazy Predpoklad
  Výstavné vozidlo Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I,
  fotografie pevne vstavaných prvkov, príp. prehlásenie, že sa nepoužíva ako príves na pravidelnú prepravu
  Pre všetky prípady:
  Vozidlo nesmie byť konštrukčne určené na prepravu tovarov, ani používané na tento účel (pozri vysvetlivky k možnosti č. 1)
  Vozidlo pojazdnej dielne Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, fotografie pevne vstavaných prvkov, príp. prehlásenie, že sa nepoužíva ako príves na pravidelnú prepravu, pomer úložného/pracovného priestoru, žiadna preprava materiálu a strojov okrem pevne vstavaných prvkov a výbavy (nástroj)
  Vozidlo pojazdnej predajne Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I;
  fotografie pevne vstavaných prvkov;
  vyhlásenie o žiadnom dodatočnom používaní prívesov na pravidelnú prepravu;
  prípadne vyhlásenie o vlastnom marketingu vlastných poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby (žiadne ďalej spracované výrobky, žiadny obchodný tovar)
  Vozidlo na prepravu koní s veľkým obytným priestorom Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I;
  fotografie vnútorného vybavenia a náhľad zo všetkých strán (žiadne reklamy na vozidle);
  vyhlásenie o výlučnom používaní na súkromné účely/voľnočasové aktivity;
  objasnenie veľkostného pomeru nákladného/obytného priestoru pomocou náčrtov nadstavby. Obytný priestor (bez
  kabíny vodiča a bez bočných výsuvných častí) musí predstavovať minimálne 50 percent úžitkovej plochy.
  Vozidlo sa nesmie prevádzkovať v kombinácii s prepravným prívesom
  Rozhlasové a prenosové vozidlo

  Pojazdná lekárska vyšetrovňa
  Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I
  (potrebný záznam v registrácii), fotografie vnútorného vybavenia
  Čisto obytný automobil Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I
  (potrebný záznam v registrácii), fotografie vnútorného vybavenia, využitie len na voľnočasové aktivity/súkromné účely
  Samohybné pracovné stroje (napríklad autožeriavy) alebo motorové vozidlo s prívesným pracovným strojom Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I (potrebný záznam v registrácii). V prípade prívesného pracovného stroja: Pripojiť aj jeho osvedčenie o evidencii vozidla, časť I – žiadne prepravy alebo odvozy (napríklad pozametaný materiál, oleje, tuky, štrk atď.)
  Vozidlo autoškoly Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I so záznamom o dvojitom ovládacom zariadení alebo dôkazom o jeho montáži
  Skúšobné vozidlo Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, záznam v registrácii ako skúšobné vozidlo podľa § 19 ods. 6 Schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy alebo doklad o schválení výnimky podľa § 70 ods. 1 Schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy
  Vozidlo na čistenie kanalizácie Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, záznam v registrácii ako samohybný pracovný stroj alebo špeciálne motorové vozidlo s oslobodením od dane podľa § 3, bodu 4 zákona o dani z motorových vozidiel, osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, príp. prehlásenie, že nevykonáva prepravy (žiadne prepravy alebo odvozy napr. bahnistých odpadov, olejov atď.)
  Kalibračné vozidlo Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, prípadne doklad o schválení výnimky podľa Schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy
  Poľnohospodársky alebo lesný ťahač - traktor Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, záznam „87“ alebo „89“ pod písmenom J (trieda vozidla) a číslo „1000“ pod číslom 4 (typ konštrukcie), staré osvedčenia o evidencii vozidla: záznam s č. kódu 8710
  Poľnohospodársky alebo lesný ťahač - nosič náradia Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, záznam „87“ alebo „89“ pod písmenom J (trieda vozidla) a číslo „2000“ pod číslom 4 (typ konštrukcie), staré osvedčenia o evidencii vozidla: záznam s č. kódu 8720
  Historické vozidlo Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, registrácia so špeciálnym EČV „H“ alebo prevádzkové povolenie ako veterán, prehlásenie, že sa využíva na voľnočasové aktivity/súkromné účely

  Vozidlá oslobodené od platenia mýta podľa § 1 odseku 2 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG)

  Druh vozidla Možnosť identifikácie príslušného
  účelu na motorovom vozidle
  Dôkazy
  Autobusy Nie Nie je potrebná registrácia. Tieto vozidlá systém na výber mýta samostatne identifikuje
  Vozidlá ozbrojených síl Áno
  Policajné vozidlá Áno
  Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, potrebná registrácia príslušného orgánu, napríklad:
  policajný zbor, štátny orgán, hasičský zbor, organizácia technickej pomoci alebo vhodné súkromné organizácie, a. i.
  Vozidlo civilnej obrany a ochrany pred katastrofami Áno
  Vozidlá hasičského zboru Áno
  Vozidlá štátnych orgánov Áno
  Vozidlá iných pohotovosných služieb Áno
  Vozidlá na vykonávanie údržby a zabezpečenie prevádzky cestných komunikácií Áno Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, registrácia na verejnoprávny orgán štátnej správy a oslobodenie od dane podľa § 3 bodu 3, resp. § 3 bodu 4 zákona o dani z motorových vozidiel, príp. zmluva o vykonávaní zimnej údržby
  Vozidlá používané na prepravu kočovných atrakcií a cirkusov (nie prenájom stanov) Áno Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, oslobodenie od dane podľa § 3 bodu 8 zákona o dani z motorových vozidiel a kópia živnostenského listu bez stálej prevádzky
  Vozidlá na prepravu humanitárnych pomocných materiálov Nie
  Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, oslobodenie od korporátnej dane (dôkaz o všeobecnej prospešnosti/dobročinnosti), dôkaz o použití na zmiernenie núdzovej situácie (napr. nákladný list) a oslobodenie od dane podľa § 3 bodu 5a) zákona o dani z motorových vozidiel
  Ak držiteľ súhlasí, možno zaregistrovať aj cudzie vozidlá.
  Poľnohospodárske alebo lesohospodárske
  vozidlo s maximálnou konštrukčnou
  výchlosťou
  40 km/h
  Nie Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, záznam pod písmenom „T“ v osvedčení o evidencii vozidla. Činnosť ako poľnohospodár alebo lesník, resp. ako poľnohospodársky alebo lesnícky podnik. Ubezpečenie, že sa vykonáva výlučne preprava produktov a spotrebných tovarov bežných v poľnohospodárskych a lesníckych prevádzkach.
  Bezemisné vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou do 4,25 t Nie Dôkazy: pozri nasledujúci riadok. Doplňujúci dôkaz, osvedčenie o evidencii vozidla, časť I, kolónka F.1: záznam maximálne 4 250 kg
  Bezemisné vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 4,25 t (maximálne do 31.12.2025) Nie 1) Osvedčenie o evidencii vozidla, časť I s uvedením typu bezemisného paliva/pohonu v kolónke P.3 (napr. elektrický pohon alebo
  palivový článok/vodík)
  alebo
  2) Záznam 0 gCO2/tkm špecifických emisií CO2
  v kolónke 49.5 v COC (Certificate of Conformity = EÚ osvedčenie o zhode), alebo v kolónke 2.3 alebo 2.6.1 v CIF (Customer Information File = zákaznícke informácie) alebo v kolónke V.7 osvedčenia o evidencii vozidla (pre vozidlá registrované v zahraničí)

Takto zaregistrujete svoje vozidlá

Pomocou príkladu zoznamu skontrolujte predpoklady pre registráciu. Pripravte si dôkazy.

Pomocou formulára podajte žiadosť, zvoľte napríklad:

 • o prvú registráciu vozidla,
 • o predĺženie registrácie vozidla alebo
 • zrušenie registrácie vozidla.

Dôležité

Registrácia platí maximálne dva roky. Následne ju možno predĺžiť. Registrácie, ktoré do termínu uplynutia neboli predĺžené, budú automaticky zrušené.