Vozidlá podliehajúce mýtnemu


Dve nákladné vozidlá podliehajúce mýtnemu idú za sebou po diaľnici

Ustanovenia týkajúce sa mýtnej povinnosti

Plateniu mýta v zmysle § 1 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) podliehajú všetky tuzemské a zahraničné motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou minimálne 7,5 tony, ktoré

  • sú určené na prepravu tovaru (1. alternatíva) alebo
  • sa používajú na prepravu tovaru (2. alternatíva).

Mýtna povinnosť nastane, ak je splnená jedna z dvoch alternatív.

Mýtna povinnosť podľa 1. alternatívy

Mýtna povinnosť v tomto prípade vyplýva zo všeobecného účelu použitia vozidla na prepravu tovarov na základe typickej konštrukcie vozidla a nadstavby, ako napríklad v prípade návesových súprav alebo nákladných vozidiel. Tieto vozidlá podliehajú mýtnemu nezávisle od toho, či

  • ide o súkromnú jazdu,
  • sa skutočne prepravuje tovar,
  • sa vykonáva komerčná preprava tovarov alebo preprava tovarov na vlastné účely (vnútropodniková preprava) alebo
  • je príslušné vozidlo oslobodené od dane z motorových vozidiel.

Mýtna povinnosť podľa 2. alternatívy

Mýtna povinnosť sa týka aj vozidiel, ktoré na základe konštrukčného typu vozidla a nadstavieb vlastne nie sú určené na prepravu tovarov (napr. samohybné pracovné stroje), ktoré však vykonávajú prepravu tovarov v zmysle zákona o preprave tovarov (GüKG). Dôležité je, či sa počas príslušnej jazdy vykonáva preprava tovarov za úhradu alebo komerčná preprava tovarov v zmysle § 1 zákona o preprave tovarov (preprava tovarov alebo vnútropodniková preprava).


Značka na ceste upozorňuje na mýtnu povinnosť pre nákladné vozidlá v Nemecku

Celková hmotnosť jazdných súprav

Dôležitá zmena: Pri výpočte povolenej celkovej hmotnosti jazdných súprav sa od 1. januára 2019, odlišne od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy (StVZO), sčítavajú povolené celkové hmotnosti jednotlivých vozidiel. Zaťaženia na čape spojky prívesu a zaťaženia návesovej točnice sa pri výpočte už nezohľadňujú.

Oslobodenie od platenia mýta

Určité vozidlá sú v zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) oslobodené od mýta.

Informácie o oslobodení od mýta