Rozsah činnosti

Trvalá udržateľnosť v našej vízii

Chceme prispieť k bezpečnej budúcnosti, pre ktorú sa oplatí žiť. Udržateľnosť a ekonomická efektívnosť preto vytvára rámec pre naše konanie. Sme zástancami spoľahlivosti, udržateľnosti a rozmanitosti.
Dr. Gerhard Schulz, predseda riaditeľstva spoločnosti

Trvalá udržateľnosť je pevne zakotvená v našej vízii. Udržateľnosť vnímame ako príležitosť a ako jeden z hlavných princípov našich obchodných aktivít. Podporujeme ciele spolkovej vlády do roku 2030 dosiahnuť klimatickú neutralitu. My sami sme si stanovili dosiahnuť klimatickú neutralitu už v roku 2028.

Aspekty trvalej udržateľnosti

Sociálne, ekonomické a ekologické aspekty sú úzko prepojené. Udržateľnosť preto uplatňujeme ucelene v troch oblastiach zodpovednosti.

 • Sme zaujímavý zamestnávateľ - pre zamestnancov Toll Collect a aj pre tých, ktorí sa nimi chcú stať. Naše úlohy sú mnohostranné, zaujímavé a relevantné. Máme spoločný hodnotový kompas a vzájomne sa podporujeme. Na úlohy sa pozeráme z rôznych uhlov a pristupujeme k sebe navzájom bez diskriminácie alebo predsudkov. Takto zabezpečujeme atraktívne pracovné miesta s dlhodobou perspektívou.

  V strede pozornosti:

  • Zvýšenie podielu žien na druhom stupni riadenia
 • Ako poskytovateľ služieb v oblasti špičkových technológií poskytujeme spolkovej vláde poradenstvo a podporu, najmä pri ďalšom rozvoji a zavádzaní financovania dopravnej infraštruktúry zo strany užívateľov, digitalizácii dopravy a rozširovaní nabíjacej infraštruktúry pre alternatívne pohony. V záujme spolkovej vlády poskytujeme údaje zo systému na výber mýta na inteligentné riadenie dopravy v súlade s predpismi o ochrane údajov. Okrem našej hlavnej činnosti v oblasti mýta a na základe našich odborných znalostí v oblasti mobility a infraštruktúry rozvíjame ďalšie oblasti podnikania. Týmto spôsobom vytvárame pridanú hodnotu pre spoločnosť a zabezpečujeme budúcu životaschopnosť našej spoločnosti.

  V strede pozornosti:

  • Ďalší vývoj systému na výber mýta
  • Vytvorenie a komunikácia dodávateľského kódexu (Code of Conduct)
  • Integrácia kritérií udržateľnosti do procesov verejného obstarávania
 • Podporujeme spolkovú vládu v procese ďalšej digitalizácie dopravy. Zabezpečujeme, aby ekologický riadiaci účinok mýta smeroval k vozidlám s nižšími emisiami znečisťujúcich látok, a pomáhame tak zabezpečiť efektívnejšie využívanie dopravnej infraštruktúry. Týmto spôsobom znižujeme ekologickú stopu, ktorá vzniká pri našej vlastnej obchodnej činnosti. Podporujeme stratégiu trvalej udržateľnosti spolkovej vlády a do roku 2028 chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu. Od roku 2005 sme certifikovaní v súlade s európskym štandardom environmentálneho manažmentu EMAS a každoročne zverejňujeme environmentálne vyhlásenie, ktoré overuje externý audítor.

  V strede pozornosti:

  • Systém environmentálneho manažmentu podľa ISO 14.001 a EMAS
  • Minimalizácia využívania zdrojov (napríklad energia, voda, materiály)
  • Využívanie 100 % klimaticky neutrálnej elektrickej energie
  • podpora ekologického myslenia a konania v spoločnosti Toll Collect

Kódex B.A.U.M. pre udržateľné podnikanie

V roku 2022 vedenie spoločnosti a zamestnanecká rada podpísali kódex B.A.U.M. pre udržateľné podnikanie. Spoločnosť Toll Collect je od roku 2021 členom Spolkovej nemeckej pracovnej skupiny pre environmentálne uvedomelé riadenie (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M. e.V.)) – medziodvetvovej siete pre udržateľné podnikanie Spoločne chceme prevziať zodpovednosť: za prírodu, budúcnosť hodnú života pre spoločnosť a transparentný prístup k nášmu konaniu.