Ochrana údajov

Relevantné informácie o ochrane údajov

Spoločnosť Toll Collect sa teší, že ste navštívili našu internetovú stránku a máte záujem o našu firmu. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a vaše osobné údaje spracovávame výlučne v súlade s platnými zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú informácie o vašej identite, ako je napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ale aj údaje o využívaní, ako je napríklad čas a rozsah využitia našej ponuky. V ďalšej časti vám vysvetlíme, ktoré informácie v spoločnosti Toll Collect v rámci prevádzky systému na výber mýta a počas vašej návštevy na našich internetových stránkach spracovávame.

Prevádzka systému na výber mýta

Toll Collect spracováva príslušné osobné údaje pre výber mýta a kontrolu v rámci prevádzky systému na výber mýta pre ťažkotonážne úžitkové vozidlá. Systém na výber mýta sa člení na:

 • Automatická metóda výberu mýta
 • Manuálna metóda výberu mýta
 • Kontrolný systém

Pre výber mýta a kontrolný systém boli zaznamenané údaje, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 3, § 7 ods. 2 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG), ako aj v § 2 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá. Spoločnosť Toll Collect okrem toho spracováva osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, na nasledujúce účely:

 • Používanie palubného prístroja Toll Collect
 • Registračné procesy
 • Správa pohľadávok
 • Transakcia s poskytovateľmi platobných služieb
 • Stíhanie podvodov
 • Spracovanie sporov
 • Certifikácia a školenie
 • Výber mýta v Rakúsku

Uvedenie faktov podstatných pre výber mýta je potrebné pre účasť na automatickom a manuálnom spôsobe prihlásenia a je predpísané podľa § 4 ods. 2 a § 3, 5 ods. 1, 3. vety nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá. Následkom neposkytnutia údajov je, že nemôžete využívať príslušný spôsob prihlásenia.

Oslobodenie od platenia mýta

Spoločnosť Toll Collect ponúka možnosť zaregistrovania vozidiel oslobodených od platenia mýta. Vďaka registrácii vozidiel oslobodených od platenia mýta možno predísť zbytočným odstaveniam, kontrolným procesom a vypočúvaniam. Táto registrácia vozidiel však nepredstavuje žiadne právne uznanie oslobodenia od platenia mýta spoločnosťou Toll Collect alebo Spolkovým úradom pre logistiku a mobilitu (BALM).

Údaje zhromaždené pri registrácii na oslobodenie od platenia mýta sa spracúvajú s cieľom umožniť registráciu vozidiel oslobodených od platenia mýta, overiť existenciu uvedených dôvodov registrácie a následne zohľadniť registráciu na oslobodenie od platenia mýta pri kontrole dodržiavania mýtnej povinnosti. Na tento účel spoločnosť Toll Collect zasiela potrebné údaje aj Spolkovému úradu pre logistiku a mobilitu (BALM).

Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie údajov sa vykonáva počas obdobia štyroch rokov.

Registrácia vozidiel oslobodených od platenia mýta je dobrovoľná ponuka. Poskytnutie osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona ani na základe zmluvy. Je to však potrebné na registráciu vozidiel oslobodených od platenia mýta. Ak požadované údaje nebudú poskytnuté, príslušné vozidlo nebude zaregistrované na oslobodenie od platenia mýta a nebude možné vyhnúť sa zbytočným odstaveniam, kontrolným procesom a výsluchom.

V zmysle § 1 ods. 2 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) je možné nielen trvalé oslobodenie od mýta pre určité typy vozidiel, ale v prípade vozidiel slúžiacich na určité účely je možné aj takzvané situačné oslobodenie od mýta. Ak sa na základe vyšetrovania skutkového stavu (vypočúvanie) preukáže, že boli splnené podmienky pre situačné oslobodenie od mýta, alebo že kontrolované vozidlo je trvalo oslobodené od mýta, tak tieto informácie sa uložia aj bez osobitnej registrácie, aby bola táto okolnosť zohľadňovaná pri kontrole dodržiavania mýtnej povinnosti s cieľom predísť zbytočným odstaveniam, kontrolným procesom a vypočúvaniam. Na tento účel spoločnosť Toll Collect zasiela potrebné údaje aj Spolkovému úradu pre logistiku a mobilitu (BALM).

Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM) navyše spoločnosti Toll Collect poskytuje informáciu o tom, že určité vozidlá sú situačne alebo trvalo oslobodené od mýta. Táto informácia bude následne takisto uložená, aby bola táto okolnosť zohľadňovaná pri kontrole dodržiavania mýtnej povinnosti s cieľom predísť zbytočným odstaveniam, kontrolným procesom a vypočúvaniam.

Právnymi základmi tohto spracovania sú § 7 ods. 2 a§ 8 ods. 1 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG). Spracovanie údajov sa vykonáva počas obdobia dvoch rokov.

Povinnosť poskytnúť informácie o vozidle a možné následky v prípade neposkytnutia požadovaných informácií vyplývajú zo spôsobov skutkového vyšetrovania (vypočúvanie) vykonaného v následnom zisťovacom konaní.

Prístup k verejnej internetovej stránke a aplikáciám portálu spoločnosti Toll Collect

Pri vašom prístupe k verejnej internetovej stránke a aplikáciám portálu spoločnosť Toll Collect spracováva údaje o využití online ponuky a údaje na analýzu internetovej stránky. Sem patria:

 • IP-adresa,
 • dátum a čas požiadavky,
 • rozdiel v časovom pásme voči Greenwich Mean Time (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stavový kód HTTP,
 • príslušné prenesené množstvo dát,
 • internetová stránka, z ktorej prišla požiadavka,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho užívateľské rozhranie, ako aj
 • jazyk a verzia prehliadačového softvéru.

Spracovanie sa vykonáva s cieľom riadenia internetovej relácie, na reakciu na prevádzkové problémy alebo odôvodnené prípady zneužitia, ako aj na generovanie štatistík využívania. Štatistiky využívania návštevníkmi internetovej stránky sa vygenerujú, aby sa internetové stránky a služby mohli prispôsobiť požiadavkám. Právny základ spracovania je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Okrem toho spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete - napr. keď

 • sa u nás zaregistrujete,
 • sa prihlásite na odber newslettera,
 • nám položíte otázku,
 • sa zúčastníte na našej ankete,
 • si vyžiadanie zaslanie informačného materiálu alebo
 • sa prihlásite na návštevu našej výstavy o ochrane osobných údajov.

V týchto prípadoch potrebujeme vaše osobné údaje v rôznom rozsahu. Preto si napríklad vyžiadame vaše meno, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy. Je len na vás, ako sa rozhodnete a či nám tieto údaje poskytnete vyplnením príslušných polí. Tieto údaje sa používajú len na účel, na ktorý ste nám ich poskytli.

Súbory cookie

Na prevádzkovanie tohto webového portálu používame výlučne „nevyhnutné súbory cookie“. Tieto súbory cookie sa ukladajú iba počas trvania vašej internetovej relácie. Bez týchto súborov cookie nebudete môcť plne využívať náš webový portál.

„Nevyhnutné súbory cookie“ sa používajú na implementáciu nasledujúcich funkcií:

 • Načítanie a smerovanie webovej stránky:
  Táto technológia sa používa na umožnenie dosiahnutia a načítania webovej stránky. Bez tejto technológie by webová stránka nebola dostupná a nedala by sa načítať. Používatelia by pri pokuse o načítanie stránky mohli príp. obdržať chybové hlásenie.
 • Identifikácia a autentifikácia používateľa:
  Táto technológia sa používa na identifikáciu a autentifikáciu používateľa: napr. na správu a odovzdávanie bezpečnostných tokenov rôznym službám v rámci webovej stránky na identifikáciu stavu používateľa (napr. či je prihlásený alebo nie).
 • Bezpečnosť webovej stránky:
  Táto technológia sa používa na zaručenie bezpečnosti webovej stránky a používateľov (napr. vypršanie časového limitu relácie z bezpečnostných dôvodov).

Využitie funkcií blogu

V našom blogu, v ktorom uvádzame rôzne príspevky k témam týkajúcim sa mýta, môžete pridávať verejné komentáre. K tomu je potrebné uvedenie užívateľského mena a e-mailovej adresy. Tieto údaje sa použijú na prípadnú odpoveď na váš príspevok. Právny základ je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Všetky komentáre sa pred zverejnením preveria. Váš komentár bude zverejný po ukončení preverenia s uvedeným užívateľským menom pri príspevku. Spoločnosť Toll Collect si však vyhradzuje právo vymazať komentáre alebo ich jednotlivé vety, ak sú tieto v rozpore s pravidlami internetovej etikety alebo sa nevzťahujú na príspevky, pod ktorými boli napísané.

Newsletter

Ak chcete získať viac informácií, prihláste sa na odber nášho newslettera. Na prihlásenie na odber nášho newslettera používame takzvanú metódu double-opt-in. To znamená, že po vašom prihláasení pošleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorom vás žiadame o potvrdenie, že si želáte zasielanie newslettera. Ak nepotvrdíte svoje prihlásenie v lehote do štrnásť dní, všetky informácie budú automaticky vymazané. Okrem toho uložíme čas vášho prihlásenia, aby sme ho mohli preukázať.

Povinné údaje potrebné na odosielanie newslettera sú len vaša e-mailová adresa a uprednostňovaný jazyk komunikácie. Ak sa na portáli pre servisných partnerov chcete prihlásiť na odber newslettera pre servisných partnerov, potrebujeme aj uvedenie vašej krajiny. Po vašom potvrdení tieto údaje uložíme na účely zasielania newslettera. Právny základ je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Svoj súhlas na odber newslettera môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť odber newslettera, keď do príslušného formulára zapíšete svoju e-mailovú adresu, odkaz na tento formulár je v každom e-maili s newsletterom.

Toll Collect upozorňuje, že pri odbere newslettera je vyhodnocované užívateľské správanie príjemcu. Pre toto hodnotenie zasielané e-maily obsahujú takzvaný Tracking-Pixel. Toto sledovanie môžete kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na odkaz na odhlásenie odberu newslettera, ktorý sa nachádza v každom e-maili alebo nás o to požiadate iným spôsobom.

Spracovanie pri výbere nezabezpečeného spôsobu platby

Spoločnosť Toll Collect svojim zákazníkom v zásade ponúka používanie spôsobu platby „inkaso na faktúru“. Pri používaní tohto spôsobu platby uhrádza spoločnosť Toll Collect za príslušného zákazníka vopred, v dôsledku čoho pre ňu môže vzniknúť riziko neuhradenia platby.

Spoločnosť Toll Collect má oprávnený hospodársky záujem na minimalizácii rizika neuhradených platieb. Na tento účel spoločnosť Toll Collect po zvolení spôsobu platby „inkaso na faktúru“ posúdi pomocou uznávanej matematicko-štatistickej metódy Vašu pravdepodobnosť uhrádzania platieb. Pri tejto metóde sa používajú výhradne interné informácie spoločnosti Toll Collect (okrem iného základné údaje, platobná disciplína, história spôsobov platieb, vývoj obratu). Následne sa na základe vypočítanej pravdepodobnosti uhrádzania platieb a Vašej individuálnej potreby úveru prijme automatizované rozhodnutie o povolení spôsobu platby „inkaso na faktúru“ a o výške kaucie, ktorú je prípadne nutné zložiť.

Ak z dôvodu absencie potrebných údajov ešte nebolo možné vykonať interné posúdenie pravdepodobnosti platby pri výbere spôsobu platby „inkaso na faktúru“, tak spoločnosť Toll Collect má oprávnený záujem na posúdení vašej pravdepodobnosti platby na základe hodnoty skóre stanovenej úverovou agentúrou. Na tento účel sa vaše identifikačné údaje prenesú do agentúry Schufa, ktorá následne spätne odošle hodnotu skóre. Následne sa na základe hodnoty skóre prijme automatizované rozhodnutie o povolení spôsobu platby „inkaso na faktúru“ a o výške kaucie, ktorú je prípadne nutné zložiť.

Právnym základom spracovávania je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Štatistické účely a účely riadenia dopravy

Spoločnosť Toll Collect používa údaje uložené v súlade so zákonom o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) v anonymizovanej forme na štatistické účely a účely riadenia dopravy. Na tieto účely spoločnosť Toll Collect anonymizuje zhromaždené údaje v súlade s § 4 ods. 3 vetou 3, § 7 ods. 2 vetou 1 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) pred ich použitím na štatistické účely alebo na účely riadenia prevádzky.

Právnym základom tohto spracovania je § 9 ods. 6 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) v spojení s § 4 ods. 3 vetami 3 a 7, ods. 2 vetou 1 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG).

Spoločnosť Toll Collect neposkytne údaje zhromaždené podľa § 4 ods. 3 vety 3, § 7 ods. 2 vety 1 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) žiadnym iným príjemcom v súvislosti s použitím na štatistické účely a účely riadenia prevádzky. Zverejnenie sa uskutočňuje len vo forme anonymných štatistických výsledkov alebo vo forme anonymných výsledkov týkajúcich sa otázok riadenia dopravy.

Spoločnosť Toll Collect vymaže údaje zhromaždené podľa § 4 ods. 3 vety 3, § 7 ods. 2 vety 1 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) v súlade s povinnosťou vymazania podľa § 9 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG). Anonymizácia na štatistické účely a účely riadenia prevádzky sa uskutočňuje v rámci týchto lehôt na vymazanie.

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutoční.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Automatizované rozhodovanie

V priebehu výberu mýta sa vykonávajú automatizované rozhodovania v jednotlivých prípadoch,

 • na príp. zablokovanie účtu alebo
 • na základe aktivít užívateľa rozhodnúť o spôsobe úhrady v prípade vrátenia platby.

Trvanie blokovania/kritériá na stanovenie trvania

Spoločnosť Toll Collect ukladá vaše osobné údaje len na obdobie povolené v zmysle právnych predpisov ochrany osobných údajov. Konkrétny čas vymazania sa riadi nasledujúcimi kritériami:

 • Ak existuje zákonom pevne stanovená lehota na vymazanie, spoločnosť Toll Collect vymaže vaše osobné údaje najneskôr v zákonom stanovenom čase.
 • Ak existuje zákonom stanovená povinnosť archivácie, spoločnosť Toll Collect vymaže vaše osobné údaje po uplynutí povinnosti archivácie údajov a keď už nie sú potrebné pre obchodné procesy Toll Collect.
 • Ak neplatí zákonná lehota na vymazanie alebo zákonná povinnosť archivácie, spoločnosť Toll Collect vymaže vaše osobné údaje, ak už nie sú potrebné pre obchodné procesy Toll Collect.

Včasné vymazanie zaručuje koncepcia vymazania podľa normy DIN 66398.

Príjemca, resp. kategórie príjemcov

Spoločnosť Toll Collect GmbH – ak je to potrebné – vaše osobné údaje spracované v rámci automatickej a manuálnej metódy výberu mýta nasledujúcim príjemcom, resp. kategóriám príjemcov:

 • Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu
 • Interoperabilný partner ASFINAG (účastník Toll2GO)
 • Účastníci platobného styku
 • Splnomocnený spracovateľ

Osobné údaje, spracované v rámci vášho prístupu k našej verejnej internetovej stránke a portálu, nie sú poskytované iným príjemcom.

Zámer poskytnutia osobných údajov tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii

Poskytnutie vašich osobných údajov tretiemu štátu prebieha v prípade, ak používate nasledujúce funkcie našej webovej stránky:

 • sociálne pluginy
 • vyhľadávanie servisných partnerov

Podrobnosti o týchto prenosoch nájdete v príslušnej kapitole týchto pokynov na ochranu údajov.

Social pluginy

Naša internetová prezentácia používa social pluginy rôznych sociálnych sietí:

 • Facebook pluginy (tlačidlo Like), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland
 • Tlačidlo LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Irland
 • Twitter (Re-Tweet), Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Ikona WhatsApp, WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, USA
 • Tlačidlo Xing: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland

Tieto pluginy možno identifikovať podľa príslušného loga.

Pr tlačidlá Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp a Xing, ktoré nájdete napríklad na blogu pod článkami, bolo vytvorené riešenie na báze Shariff. Štandardne tieto tlačidla neprenášajú údaje tretím subjektom. Až kliknutie na príslušné tlačidlo umožní príslušnej sociálnej sieti vyžiadať údaje od používateľa.

Keď kliknite na tlačidlo Facebooku „Like“ keď ste prihlásený vo svojom profile na Facebooku, na svoj profil môžete umiestniť odkazy na naše obsahy. Facebook môže takto návštevu našich stránok priradiť k vášmu užívateľskému profilu.

Ak si neželáte, aby mohol Facebook návštevu našich stránok priradiť k vášmu profilu Facebook, odhláste sa zo svojho profilu Facebook.

Informácie o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní týchto internetových stránok sú uvedené v príslušných prehláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých poskytovateľov.

Pripojenie Google Maps

Spoločnosť Toll Collect využíva ponuku Google Maps s cieľom pomôcť vám pri vyhľadávaní servisných partnerov.

Návštevou internetovej stránky Google získa informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej internetovej stránky. To sa uskutoční nezávisle od toho, či Google poskytne užívateľský účet prostredníctvom ktorého ste sa prihlásili. Keď sa sa prihlásili u Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k vášmu účtu Google, pred aktiváciou sa musíte odhlásiť. Google používa vaše údaje ako užívateľské profily a využíva ich na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na vytvorenie internetovej stránky podľa potrieb. Takéto vyhodnocovanie sa realizuje hlavne (aj v prípade neprihlásených užívateľov) na poskytovanie účelovej reklamy a na informovanie iných užívateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Máte právo podať námietku proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov, túto žiadosť musíte podať spoločnosti Googe.

Ďalšie informácie ohľadne účelu a rozsahu získavania údajov a o ich spracovaní poskytovateľom zásuvného modulu získate z prehlásenia o ochrane údajov poskytovateľa. Tam získate aj ďalšie informácie o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašej privátnej sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Toll Collect upozorňuje na to, že na vás ako užívateľa Google Maps sa vzťahujú doplňujúce podmienky používania Google Maps/Google Earth vrátane prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA.

Odkazy na iné internetové stránky

Spoločnosť Toll Collect neručí sa obsahy iných poskytovateľov, ku ktorým máte prístup prostredníctvom externého odkazu na stránke Toll Collect (pozri k tomu naše právne upozornenia ). Veľka odkazov našej stránky odkazuje na obsahy, ktoré nie sú uložené na vlastných serveroch.

Ak vyvoláte externú internetovú stránku z našej stránky, externý poskytovateľ z vášho prehliadača môže získať informáciu, z ktorej stránky bol uskutočnený prístup. Za tieto údaje je zodpovedný externý poskytovateľ. My nie sme, rovnako ako ani ostatní poskytovatelia, v stave ovplyvniť tento proces.

Bezpečnosť

Spoločnosť Toll Collect zaviedla rozsiahle bezpečnostné opatrenia na ochranu uchovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, zničením a stratou. E-maily, ktoré Toll Collect posiela v rámci používania internetového portálu, nie sú zašifrované koncovým šifrovaním. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne prispôsobované najnovšiemu stavu techniky.

Vaše práva

Z hľadiska vašich osobných údajov máte voči spoločnosti Toll Collect nasledujúce práva:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie („právo na zabudnutie“),
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo namietať proti spracovaniu údajov,
 • právo na prenosnosť údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Právoplatnosť spracovania údajov až do okamihu odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť zodpovednému dozornému orgánu na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Toll Collect.

Kontaktná osoba

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na

info@toll-collect.de

Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov nájdete v našej Tiráž.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov

Firemný splnomocnenec pre ochranu osobných údajov
Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlín

tc_datenschutz@toll-collect.de

Šifrovanie e-mailov

Ak si s nami chcete vymieňať e-maily v šifrovanej podobe, tu si môžete stiahnuť verejnú časť nášho podnikového kľúča PDP.

Toll Collect 2022 - verejná časť kľúča PGP (ASC, 4 KB)