Trvalo udržateľný vývoj

Je to pre nás dôležité

Organizácia Spojených národov sa prostredníctvom 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG) snaží o udržateľnú premenu sveta. Ciele udržateľného rozvoja sa týkajú znižovania chudoby, vzdelávania, rodovej rovnosti, čistej vody, ochrany klímy a mnohých ďalších oblastí. Agenda 2030 vyzýva všetky krajiny, vlády, spoločnosti, občiansku spoločnosť a jednotlivcov, aby spolupracovali na realizácii cieľov udržateľného rozvoja s cieľom vytvoriť spravodlivejší, inkluzívnejší a udržateľnejší svet pre všetkých ľudí.

Nemecko sa vo svojej stratégii trvalo udržateľného rozvoja zaviazalo plniť 17 globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Spoločnosť Toll Collect ako spolková spoločnosť sa riadi stratégiou udržateľnosti Nemecka.

Stratégia udržateľnosti pre Nemecko

Náš prínos

Spoločnosť Toll Collect si stanovila cieľ do roku 2028 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Základom pre dosiahnutie nášho cieľa je stanovenie klimaticky relevantných emisií CO₂ z našich obchodných činností. Neustále znižujeme naše emisie CO₂ a vyhýbame sa im všade, kde je to možné.

Hrubé emisie CO₂: v porovnaní s rokom 2019
-41 %
Spotreba elektrického prúdu: Podiel zeleného prúdu od roku 2021
100 %
Spotreba papiera: v porovnaní s predchádzajúcim rokom
-15.6 %

Spoločnosť Toll Collect priamo prispieva k 10 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť Toll Collect je jedným z 200 najväčších zamestnávateľov v Berlíne a ako spolková spoločnosť ponúka atraktívne pracovné miesta s dlhodobou perspektívou v oblasti technológií a služieb. Viac ako polovica našich približne 650 pracovníkov je v podniku dlšie ako desať rokov.

Toll Collect vypláca spravodlivé mzdy. Okrem štandardných trhových miezd sú k dispozícii aj ďalšie výhody, ako napríklad cestovné lístky, prenajatý bicykel a príspevky na stravu.

Toll Collect podporuje zdravie a pohodu svojich zamestnancov prostredníctvom rôznych programov, ako sú lekárske prehliadky, cyklistické výlety, bežecké podujatia a turnaje v stolnom futbale. Toll Collect vlastní certifikát „Zamestnávateľ priateľský k cyklistom“ v striebornej kategórii.

Zamestnanci spoločnosti Toll Collect v sídle centrály spoločnosti, na Potsdamer Platz, dostávajú od podniku príplatok na obed v mnohých reštauráciách.

Všetci zamestnanci majú možnosť konzultovať podnikovú lekárku.

Certifikát „Zamestnávateľ priateľský k cyklistom“ (PDF, 113 KB)

Toll Collect ponúka širokú škálu programov odbornej prípravy na profesionálny a osobný rozvoj.

Podnik ponúka miesta pre študentov. Zamestnanci majú možnosť vypracovať svoju bakalársku alebo magisterskú prácu v spolupráci so spoločnosťou Toll Collect.

V spoločnosti Toll Collect spolupracujú osobnosti, ktoré do tímu vnášajú svoje individuálne zázemie, identitu, skúsenosti a perspektívy. Sme presvedčení, že rôznorodé tímy sú kreatívnejšie, inovatívnejšie a prispievajú k budúcej životaschopnosti spoločnosti. Rozmanitosť je preto spolu so spoľahlivosťou a trvalou udržateľnosťou jednou z našich ústredných hodnôt.

Rodovo nezávislé kritériá hodnotenia práce a funkcií, odmeňovania a vývoja odmeňovania sú stanovené v podnikovej dohode. Na určenie rodovo neutrálnej hodnoty pracovného miesta sa používa analytický postup hodnotenia.

Toll Collect zásobuje všetky kontrolné stĺpiky, kontrolné mosty a kancelárie 100 % obnoviteľnou energiou zo švédskych vodných elektrární.

Zelený prúd (PDF, 290 KB)

Spoločnosť Toll Collect ponúka atraktívne pracovné miesta s dlhodobou perspektívou v oblasti technológií a služieb približne 650 zamestnancom. V roku 2022 sa v rámci projektu „nové kancelárske svety“ zlepšilo vybavenie kancelárií. Výškovo nastaviteľné stoly a videokonferenčné systémy sa odvtedy stali štandardným vybavením kancelárií.

Spoločnosť Toll Collect každoročne investuje dvojmiestnu miliónovú sumu do ďalšieho rozvoja systému na výber mýta a do nových oblastí podnikania. Spoločnosť Toll Collect sa tak od decembra 2023 stala zmluvným manažérom celoštátnej siete „Deutschlandnetz“ pre rýchle nabíjanie osobných automobilov.

Od roku 2005 sa staráme o ochranu klímy a životného prostredia. V tom istom roku bol vykonaný prvý audit nášho systému environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001 a prvá certifikácia podľa normy EMAS (Eco Management and Audit Scheme), ktoré boli odvtedy ročne potvrdené. Spoločnosť Toll Collect v tomto kontexte každý rok vydáva enviromentálne vyhlásenie.

Toll Collect sa usiluje o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2028. Sme na správnej ceste. V posledných rokoch sme výrazne znížili emisie škodlivín v spoločnosti.

Časť nevyhnutných emisií CO₂ kompenzujeme. Rozhodli sme sa pre „Zlatý štandard“ pre projekty znižovania emisií skleníkových plynov, ktorý vypracoval WWF a iné environmentálne organizácie. Tento najprísnejší svetový certifikačný štandard zaručuje, že projekty majú zmysel z hľadiska klimatickej aj rozvojovej politiky. Spoločnosť Toll Collect kompenzáciou emisií CO₂ spôsobené nevyhnutnými služobnými cestami podporuje projekt pre energeticky účinné pece v Rwande.

Pomocou systému riadenia súladu s predpismi spoločnosť podporuje zamestnancov pri predchádzaní rizikám dodržiavania predpisov, predchádzaní porušeniam, rozpoznávaní vzniknutých porušení a vyvodzovaní opatrení.

Ústredným prvkom systému riadenia súladu s predpismi spoločnosti Toll Collect je zriadenie ohlasovacieho miesta pre oznamovateľov, prostredníctvom ktorého je možné nahlasovať informácie o možných pochybeniach. Okrem interného ohlasovacieho miesta má spoločnosť Toll Collect aj externého právneho ombudsmana. Hlásenia je možné podávať aj anonymne.