Vyúčtovanie a spôsoby platby

 • Na zákazníckom portáli Zákaznícky portál môžete vyvolať svoje jazdy od posledného vyúčtovania mýta. Podobne ako vo výkaze o jednotlivých cestách je tu každá čiastočná cesta uvedená pre jednotlivé vozidlá. Jazdy si môžete stiahnuť napríklad podľa dátumu alebo podľa vozidla. Okrem toho existujú rôzne funkcie filtrovania, prostredníctvom ktorých môžete zostaviť informácie podľa potreby, stiahnuť vo formáte csv a uložiť.

 • Mýto sa vypočíta z prejdenej trasy podliehajúcej mýtnemu a sadzby mýta v centoch na kilometer, ktorá obsahuje príslušný podiel za spôsobené emisie CO₂ a podiel na spôsobených nákladoch súvisiacich so znečistením ovzdušia, hlukom a infraštruktúrou.

  Ďalšie informácie nájdete sem .

 • Mýto je verejnoprávny poplatok a preto nepodlieha dani z pridanej hodnoty. (Ak však špeditér/špeditérka vyúčtuje svojmu zákazníkovi náklady na mýto, príslušná suma už podlieha dani z pridanej hodnoty.)

 • Ako registrovaný zákazník s namontovaným palubným prístrojom môžete zaplatiť formou zúčtovania prostredníctvom vkladového účtu, inkasom Toll Collect, kreditnou kartou alebo tankovacou kartou. Ako neregistrovaný zákazník môžete zaplatiť cez internet alebo prostredníctvom aplikácie tankovacou alebo kreditnou kartou, alebo prostredníctvom paysafecard. Podrobné informácie nájdete na stránke Spôsoby platby .

 • Registrovaní zákazníci spoločnosti Toll Collect raz mesačne dostanú takzvané vyúčtovanie mýtneho. Okrem toho si môžete vyžiadať aj výkaz o jednotlivých cestách. Ďalšie informácie nájdete na stránke Vyúčtovanie .

 • Mýto je poplatok, ktorý Nemecká spolková republika od vás vyberá za používanie diaľnic. Úlohou spoločnosti Toll Collect je len stanovenie výšky poplatku, vyinkasovanie platby a postúpenie tejto sumy Spolku. Preto spoločnosť Toll Collect informuje o vzniknutých a uhradených čiastkach mýtneho a nevystavuje „faktúry“ alebo „oznámenia o poplatkoch“ v právnom zmysle.

 • Možné rozdiely vo vyúčtovaní mýtneho mohli vzniknúť komerčným zaokrúhľovaním čiastok mýtneho za jednotlivé cestné úseky. Minimálne rozdiely podmienené zaokrúhlením sa z matematického hľadiska pri dlhších cestách znovu vyrovnajú - pri jazdách s mnohými jednotlivými úsekmi.

  Na znázornenie tohto efektu sem nájdete vysvetlený príklad.

 • Faktúry sa vystavujú za registrovaného zákazníka. Z vyúčtovania mýtneho sú však zrejmé sumy pre jednotlivé vozidlá.

 • Príslušný počet kilometrov sa môže líšiť od údajov na tachometri nákladného vozidla, nakoľko základom pre evidenciu mýta sú normou stanovené cestné úseky a nie skutočne prejazdené kilometre. Dĺžky jednotlivých cestných úsekov boli na tento účel premerané Spolkom. Tieto údaje si môžete pozrieť na stránke www.mauttabelle.de .

 • Ak si myslíte, že vo vyúčtovaní je chyba, obráťte sa písomne na spoločnosť Toll Collect. Ak je to možné, pripojte relevantné dôkazy.

  Adresa:
  Toll Collect GmbH
  Klientske centrum
  Postfach 11 03 29
  10833 Berlín
  Nemecko

 • Svoj kredit môžete doplniť úhradou na nasledujúci účet:

  Príjemca: Toll Collect GmbH
  Banka: Helaba (v online bankingu sa môže zobraziť iný názov)
  IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
  BIC/Swift kód: WELADEDD
  Účel platby: Vaše zákaznícke číslo XXXXXXX (príklad: 1234567) a heslo Mýto

  Adresa banky pre zahraničné prevody znie:

  Helaba
  Uerdinger Straße 88
  40474 Düsseldorf

 • Pri doplnení kreditu na vkladovom účte by ste sa mali orientovať podľa troch faktorov:

  • Počet a typ vašich vozidiel podliehajúcich mýtnemu
  • Predpokladaný jazdný výkon na cestách podliehajúcich mýtnemu
  • Časový úsek do nasledujúceho plánovaného doplnenia kreditu

  Informáciu o tom, v akej výške by ste mali doplniť kredit, vám poskytuje aj vaše mesačné Vyúčtovanie mýtneho .

 • Ak by bol váš kredit celkom vyčerpaný, okrem mimoriadneho vyúčtovania sa zablokuje aj palubný prístroj. Pre vás je potom k dispozícii výlučne manuálne prihlásenie cez internet alebo prostredníctvom aplikácie. V tomto prípade urýchlene doplňte kredit na vašom vkladovom účte.

  Palubný prístroj bude odblokovaný až vtedy, keď na váš vkladový účet bude pripísaná dostatočná suma. V prípade zablokovania palubného prístroja spôsobeného vlastným zavinením, vzniknú náklady na odblokovanie palubného prístroja podľa aktuálneho cenníka. .

 • Všetky bankové poplatky vzniknuté v tuzemskom a zahraničnom platobnom styku hradí vkladateľ/vkladateľka. Zákazníkovi v systéme výberu mýta sa teda dobropíše len skutočne uhradená suma na účet.

 • Prihláste sa jednoducho do nášho zákazníckeho portálu a kliknite na dlaždicu „Zmeniť spôsob platby“. Potom znovu vytvorte spôsob platby Inkaso Toll Collect a založte nové oprávnenie na inkaso s novým bankovým spojením/novým majiteľom účtu/novou majiteľkou účtu.

 • Na základe tabuľky na výpočet mýta Spolkového úradu pre správu ciest sa výber mýta uskutočňuje po jednotlivých úsekoch, technicky presne a z obchodného hľadiska prehľadne. Cena sa pritom vypočíta na tri desatinné miesta. Potom sa sumy komerčne zaokrúhľujú, to znamená, že do 5 sa zaokrúhľuje smerom nadol, od 5 vrátane smerom nahor. Až potom sa zo súčtu cien za jednotlivé úseky vypočíta cena za celú trasu. Cieľom tejto metódy je, aby každý zákazník v systéme výberu mýta zaplatil rovnakú cenu za jeden cestný úsek, nezávisle od celkovej dĺžky prejdenej trasy.

  K príkladu zaokrúhľovania
 • Áno, spoločnosť Toll Collect je poskytovateľom služieb pre Nemeckú spolkovú republiku a metóda na výpočet mýta na základe zadaných cestných úsekov, ako aj komerčné zaokrúhľovanie sú odsúhlasené objednávateľom.

 • Svoj spôsob platby môžete jednoducho a rýchlo zmeniť online na našom Zákaznícky portál .