Certifikáty

Potvrdenie vysokých štandardov

Vysoké štandardy v oblastiach kvalita, ochrana životného prostredia, informačná bezpečnosť a riadenie rizík sú pre spoločnosť Toll Collect samozrejmé. Z tohto dôvodu spoločnosť Toll Collect zabezpečuje potvrdenie dodržiavania požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 a ISO 31000 nezávislými orgánmi.

  • Certifikácia podľa normy ISO 9001 dokazuje, že procesy Toll Collect sa riadia očakávaniami zákazníkov, užívateľov systému na výber mýta, ako aj požiadavkami objednávateľa, Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu.

    Certifikát ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Spoločnosť Toll Collect pre technológie systému na výber mýta a procesy v podniku definuje jasné environmentálne opatrenia, ciele a kompetencie. To šetrí prírodné zdroje a zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Certifikáciou spoločnosť Toll Collect preukázala, že má zavedený systém environmentálneho manažmentu podľa normy ISO 14001. Spoločnosť Toll Collect okrem toho spĺňa prísne požiadavky európskej normy EMAS, ktorý je najnáročnejší sytém environmentálneho manažmentu na celom svete.

  • Spoločnosť Toll Collect zabezpečuje bezpečné zaobchádzanie s informáciami a chráni svoje know-how, ako aj údaje svojich zákazníkov. Prijímajú sa vhodné bezpečnostné opatrenia a vymedzujú sa bezpečnostné ciele na zabránenie vnútorným a vonkajším hrozbám. Certifikácia podľa normy ISO 27001 to potvrdzuje.

    Certifikát ISO 27001 (PDF, 191 KB)
  • Norma ISO 31000 definuje jednotný štandard riadenia rizík pre podniky. Splnenie tejto normy, to znamená systématické porovnávanie príležitostí a rizík v bežnej prevádzke a v projektoch, je integrálnou súčasťou firemnej kultúry Toll Collect.

    Certifikát ISO 31000 (PDF, 358 KB)

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania