Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Certifikáty


Pracovník ukazuje certifikáty spoločnosti Toll Collect ako potvrdenie dodržiavania vysokých štandardov

Potvrdenie vysokých štandardov

Vysoké štandardy v oblastiach kvalita, ochrana životného prostredia, informačná bezpečnosť a riadenie rizík sú pre spoločnosť Toll Collect samozrejmé. Z tohto dôvodu spoločnosť Toll Collect zabezpečuje potvrdenie dodržiavania požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 a ISO 31000 nezávislými orgánmi.

ISO 9001: Systém riadenia kvality

Certifikácia podľa normy ISO 9001 dokazuje, že procesy Toll Collect sa riadia očakávaniami zákazníkov, užívateľov systému na výber mýta, ako aj požiadavkami objednávateľa, Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG).

Certifikát ISO 9001

ISO 14001/EMAS: Systém environmentálneho manažmentu

Spoločnosť Toll Collect pre technológie systému na výber mýta a procesy v podniku definuje jasné environmentálne opatrenia, ciele a kompetencie. To šetrí prírodné zdroje a zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Certifikáciou spoločnosť Toll Collect preukázala, že má zavedený systém environmentálneho manažmentu podľa normy ISO 14001. Spoločnosť Toll Collect okrem toho spĺňa prísne požiadavky európskej normy EMAS, ktorý je najnáročnejší systém environmentálneho manažmentu na celom svete.

Certifikát ISO 14001

Dokument EMAS

ISO 27001: Systém riadenia informačnej bezpečnosti

Spoločnosť Toll Collect zabezpečuje bezpečné zaobchádzanie s informáciami a chráni svoje know-how, ako aj údaje svojich zákazníkov. Prijímajú sa vhodné bezpečnostné opatrenia a vymedzujú sa bezpečnostné ciele na zabránenie vnútorným a vonkajším hrozbám. Certifikácia podľa normy ISO 27001 to potvrdzuje.

Certifikát ISO 27001

ISO 31000: Riadenie rizík

Norma ISO 31000 definuje jednotný štandard riadenia rizík pre podniky. Splnenie tejto normy, to znamená systematické porovnávanie príležitostí a rizík v bežnej prevádzke a v projektoch, je integrálnou súčasťou firemnej kultúry Toll Collect.

Certifikát ISO 31000

Váš kontaktný partner


Portrét Dr. Petra Junkera, zmocnenca spoločnosti Toll Collect pre trvalú udržateľnosť

Osoba zodpovedná za koncepciu trvalo udržateľného rozvoja
Dr. Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Fax: +49 30 74077-1540
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603