Vyhlásenie o bezbariérovosti

Toto vyhlásenie o bezbariérovosti platí pre internetovú stránku spoločnosti Toll Collect GmbH dostupnú na adrese www.toll-collect.de.

Ako subjekt verejného sektora v zmysle smernice (EÚ) 2016/2102 sa v súlade s ustanoveniami spolkového zákona o rovnoprávnosti zdravotne postihnutých osôb (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG) a nariadenia o bezbariérovej informačnej technike (Barrierefrei Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0) na implementáciu smernice (EÚ) 2016/2102 snažíme zaistiť bezbariérový prístup k našej internetovej stránke.

Stav kompatibility s požiadavkami nariadenia o bezbariérovej informačnej technike

Požiadavky týkajúce sa bezbariérovosti vyplývajú z § 3 ods. 1 až 4 a z § 4 nariadenia BITV 2.0, ktoré bolo vydané na základe § 12 písm. d) zákona BGG.

Základom dodržiavania požiadaviek je sprievodný test BITV certifikovaného kontrolného orgánu.

Na základe kontroly nie je webová stránka ešte kompatibilná s vyššie uvedenými požiadavkami z dôvodu nasledujúcich nezlúčiteľných prvkov. Spoločnosť Toll Collect plánuje opätovné spustenie webovej stránky, čím by sa mali odstrániť uvedené obmedzenia bezbariériovosti.

Ovládacie prvky

Interaktívne ovládacie prvky, akými sú odkazy a ikony, nemajú vo všetkých prípadoch názvy a roly, ktoré je možné zistiť prostredníctvom čítačky obrazovky.

Pohybované obsahy

Automatické zmeny obsahu (karusel) používané na rôznych miestach webovej stránky nie je možné vypnúť jednoznačným ovládacím prvkom.

Zobrazené obsahy

Obsahy, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom kurzora alebo klávesnice, nie je možné zatvoriť bez zmeny polohy zaostrenia.

Formuláre

Popisy polí formulárov nie sú pre čítačku obrazovky rozpoznateľne prepojené s príslušnými zadávacími poľami. Pri poliach, ktoré sa priamo vzťahujú na používateľov, chýba aktuálne funkcia automatického doplnenia. Hlásenia chyby vo formulároch nie sú prepojené s popismi príslušných polí. V niektorých prípadoch chýba popis chyby. Pri niektorých formulároch sa musí zadať poradie znakov, tzv. CAPTSCHA, aby bolo možné odoslať formuláre. Pre takéto zápisy CAPTCHA, ktorých základom je obraz, nie sú k dispozícii žiadne alternatívy.

Štrukturálne prvky HTML

Štruktúra nadpisov nie je aktuálne optimalizovaná pre čítačku obrazovky. Zoznamy nie sú označené tak, aby ich mohli prečítať čítačky obrazovky.

Syntax HTML

Syntax HTML nie je optimalizovaná pre čítačku obrazovky.

Kontrast

Pomer kontrastu pri niektorých nadpisoch, tlačidlách, súvislých textových odkazoch a poliach formuláru nezodpovedá požiadavke 4,5:1, príp.. 3:1.

Texty odkazov

Pri niektorých textoch odkazov nie je možné rozpoznať, že sa cez ne otvára súbor PDF.

Tútoriál OBU

Táto ponuka sa zameriava na vodičov nákladných vozidiel a vysvetľuje obsluhu jednotky On-Board. Stránky sa neprispôsobujú veľkosti obrazovky smartfónov a menších tabletov. Tútoriál disponuje ako samostatný modul vlastnou navigáciou, ktorá sa odlišuje od navigačnej štruktúry zvyšných webových stránok.

PDF dokumenty na stiahnutie

Dokumenty, ktoré boli vytvorené pred júlom 2020, nie sú ešte bezbariérové. Pri budúcich potrebných aktualizáciách týchto dokumentov bude zaručená aj bezbariérovosť.

Tabuľky

Tabuľky nie sú štruktúrované a označené tak, aby bolo možné zmysluplné zobrazenie prostredníctvom čítačky obrazovky.

Ovládateľnosť klávesnice

Jazyk nie je možné vyberať prostredníctvom klávesnice. Okrem toho nie je možné pomocou klávesnice preskočiť opakujúce sa bloky obsahov. Zaostrenie klávesnice nie je možné jednoznačne rozpoznať alebo nie je k dispozícii.

Jazyk

Hlavným jazykom stránky je HTML kód. Slová v inom jazyku sa nevyznačujú príslušným jazykovým atribútom.

Videá

Videá, ktoré boli na našej webovej stránke zverejnené pred júlom 2020, neobsahujú podtituly. Pri budúcich potrebných aktualizáciách týchto videí bude zaručená aj bezbariérovosť.

Dátum vytvorenia tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo vyhotovené dňa 15. októbra 2020 a aktualizované dňa 15. októbra 2021.

Oznámenie bariér

Chcete nám oznámiť existujúce bariéry alebo získať informácie o implementácii bezbariérovosti? S vašou spätnou väzbou a všetkými ďalšími informáciami sa obráťte na našu internetovú redakciu.

Toll Collect GmbH
Internetová redakcia
Linkstraße 4
10875 Berlín

alebo použite náš kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

Arbitrážne konanie

V prípade, že ani po vašej spätnej väzbe adresovanej vyššiu uvedenému kontaktnému miestu nedošlo k uspokojivému vyriešeniu, môžete sa obrátiť na arbitrážny orgán podľa § 16 zákona BGG. Úlohou arbitrážneho orgánu podľa zákona BGG je podporiť mimosúdne urovnanie sporov týkajúcich sa bezbariérovosti medzi osobami so zdravotným postihnutím a spolkovými subjektmi verejného sektora. Arbitrážne konanie je bezplatné. Účasť právneho zástupcu na takomto konaní nie je nutná. Ďalšie informácie o arbitrážnom konaní a možnostiach podania žiadosti získate na adrese:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Arbitrážny orgán BGG môžete priamo kontaktovať na adrese:

info@schlichtungsstelle-bgg.de