Mýto pre alternatívne pohony

Otázky a odpovede

 • Nákladné vozidlá, ktoré sú z výroby vybavené pohonom CNG/LNG emisnej triedy Euro 6, budú od 1. januára 2024 podliehať mýtnemu.

 • Bezemisné vozidlá, akými sú vozidlá s elektrickým pohonom, vozidlá so spaľovacím pohonom na vodík a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami zostávajú oslobodené od mýta do konca roka 2025. Vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou do 4,25 tony s týmito druhmi pohonov zostávajú trvalo oslobodené od mýta.

 • Bezemisné vozidlá sú zatiaľ oslobodené od mýtnej povinnosti do 31. decembra 2025.

  V následnom období sa pri týchto vozidlách bude vyberať mýto s čiastkovou sadzbou mýta zníženou o 75 percent za náklady súvisiace s infraštruktúrou, ako aj čiastkové sadzby mýta za externé náklady súvisiace so znečistením vzduchu a zaťažením hlukom.

  V súčasnosti vychádzame z toho, že pre bezemisné vozidlá sa čiastková sadzba mýta za externé náklady súvisiace s emisiami CO2 bude rovnať 0.

  Bezemisné vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou do 4,25 tony budú dokonca natrvalo oslobodené od mýta.

 • Podľa smernice EÚ o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, resp. podľa nariadenia VECTO nemá CO₂ neutrálne palivo v súčasnosti žiadny vplyv na špecifické emisie CO₂, resp. na triedu emisií CO2. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (nástroj na výpočet spotreby energie vozidla)

 • Za bezemisné sa považuje ťažkotonážne úžitkové vozidlo bez spaľovacieho motora, ako aj vozidlo so spaľovacím motorom, ktorého emisie majú hodnotu menšiu ako 1 gCO₂/kWh, príp. menšiu ako 1 gCO₂/km (nariadenie (EÚ) 2019/1242).

  Vyhľadávač tried emisií CO₂ umožňuje uvedenie bezemisných druhov palív/zdrojov energie, napríklad pre čisto elektrické vozidlo alebo vozidlo s vodíkovým pohonom.