Správa a riadenie

Integrovaný manažment udržateľnosti

Spoločnosť Toll Collect používa integrovaný systém riadenia.

Vysoké štandardy v oblastiach kvalita, ochrana životného prostredia, informačná bezpečnosť a riadenie rizík sú pre nás samozrejmé. Z tohto dôvodu spoločnosť Toll Collect pravidelne zabezpečuje potvrdenie dodržiavania požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 a ISO 31000 nezávislými orgánmi.

Certifikáty

Princíp udržateľnosti sa zohľadňuje vo všetkých procesoch.

Aspekty udržateľnosti chceme zapojiť do všetkých procesov spoločnosti Toll Collect a vytvoriť spoločné povedomie o tejto dôležitej téme.
Dr. Peter Junker, zodpovedný za udržateľnosť

Spoločnosť Toll Collect každý rok zverejňuje environmentálne vyhlásenie, ktoré posudzuje nezávislý, štátom certifikovaný environmentálny audítor. V roku 2021 sme vypracovali našu prvú správu o udržateľnosti s integrovaným environmentálnym vyhlásením. Od roku 2022 sa riadime požiadavkami nemeckého kódexu udržateľnosti (Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)).

  • EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovoľný európsky systém environmentálneho manažérstva na neustále zlepšovanie environmentálneho správania podnikov. Predpokladom účasti v EMAS je pravidelné zverejňovanie environmentálneho vyhlásenia a audit systému environmentálneho manažérstva nezávislým odborníkom.

    EMAS zahŕňa aj normu ISO 14001.

  • DNK je nástroj na vypracovanie správ o udržateľnosti, ktorý podporuje implementáciu stratégie udržateľnosti. Zúčastnené podniky pritom pravidelne podávajú informácie o 20 nefinančných kritériách a dokumentujú tým udržateľný vývoj podniku. Témy sa týkajú rôznych oblastí udržateľnosti, napríklad životného prostredia, efektívnosti a ľudských práv.