Automatické prihlásenie

 • Palubný prístroj (On-Board Unit, OBU) sa automaticky zapne pri aktivovaní zapaľovania. Vodič je povinný pred každou jazdou skontrolovať, či je nastavená správna najvyššia technicky prípustná hmotnosť a v prípade vozidiel nad 18 t aj správny počet náprav. Ak nie, údaje je potrebné prispôsobiť. Pomocou satelitných signálov GPS palubný prístroj rozpozná, kde sa vozidlo nachádza a odošle tieto údaje o jazde, ako aj charakteristiky špecifické pre vozidlo s časovým posunom a v zašifrovanej forme do výpočtového strediska. Vo výpočtovom stredisku Toll Collect sa vykoná priradenie údajov k spoplatnenej cestnej sieti. Potom sa vo výpočtovom stredisku na základe tarifných charakteristík špecifických pre vozidlo (počet náprav, hmotnostná trieda, emisná trieda a trieda emisií CO₂) vypočíta mýto za spoplatnené cestné komunikácie.

 • Najprv sa musíte v spoločnosti Toll Collect ako zaregistrovať ako mýtny zákazník. Potom zaregistrujte svoje vozidlá. Po dokončení tohto postupu sa obráťte na niektorého z našich servisných partnerov. Mená/názvy a adresy nájdete sem .

 • Palubný prístroj sa môže nainštalovať pomocou takzvaného montážneho rámu. Servisný partner vám môže poradiť a potom objednať montážny rám, aby mohol vykonať montáž palubného prístroja. Ďalšou možnosťou je, že z vozidla demontujete niektorý prístroj, ktorý možno bezpodmienečne nepotrebujete a do voľnej priehradky DIN sa namontuje palubný prístroj.

 • Palubný prístroj bezplatne poskytuje Toll Collect a zostáva majetkom spoločnosti Toll Collect GmbH.

  Zákazníka znáša náklady na

  • montáž palubného prístroja,
  • demontáž pri ukončení obchodného vzťahu,
  • zmenu značky (ak je to potrebné), ako aj zmenu údajov o vozidle relevantných pre výber mýta,
  • príjazd a odjazd, ako aj prestoje u servisného partnera počas výkonu vyššie uvedených prác, ako aj počas technicky podmienených kontrol vyžiadaných písomne spoločnosťou Toll Collect alebo Spolkovým úradom pre logistiku a mobilitu (BALM).

  Vďaka celoštátnej sieti servisných partnerov a tej skutočnosti, že montáž palubného prístroja netrvá dlhšie ako 4 hodiny, sú vytvorené všetky predpoklady na udržiavanie nákladov na montáž na čo najnižšej úrovni.

 • Ak sú vozidlá už vopred vybavené, čo je prípad približne polovice nákladných vozidiel, potom montáž priemerne trvá menej ako hodinu. Ak vozidlo nie je vopred vybavené, potom montáž môže trvať až štyri hodiny.

 • Okrem palubného prístroja spoločnosti Toll Collect možno paralelne namontovať aj palubné prístroje iných systémov. Z výsledkov testov palubných prístrojov švajčiarskeho a rakúskeho systému vyplýva: Nedochádza k vzájomnému obmedzeniu funkčnosti rôznych prístrojov. Predpokladom je, že sú zohľadnené miestne platné schvaľovacie predpisy a smernice na montáž a nastavenie prístrojov. Ďalšie informácie získate od svojho servisného partnera Toll Collect.

 • Ak by došlo k výpadku vášho palubného prístroja počas jazdy, tak pri najbližšej príležitosti ste povinný vykonať manuálne prihlásenie. Takéto prihlásenie môžete vykonať pomocou aplikácie v smartfóne alebo aj prostredníctvom vašej špedičnej firmy formou online prihlásenia. Vo vlastnom záujme sa čo najskôr obráťte na servisného partnera spoločnosti Toll Collect a poverte ho opravou palubného prístroja.

 • Kompletný výpadok systému GPS je nanajvýš nepravdepodobný, pretože GPS sa na celom svete využíva na komerčné účely s ročným obratom niekoľko miliárd US dolárov a je nepostrádateľný v oblastiach, ako napríklad civilná letecká a lodná doprava. Ak by predsa len došlo k výpadku systému GPS, tak celá nákladná doprava môže využiť spôsoby manuálneho prihlásenia, čiže aplikáciu alebo online prihlásenie.

 • Ak sa zmení poznávacia značka štátu alebo evidenčné číslo vozidla, v ktorom je namontovaný palubný prístroj, zmenu značky môžete vykonať na zákazníckom portáli. K tomu je potrebná kópia osvedčenia o evidencii vozidla, časť 1.

  Po zmene údajov dostanete písomné potvrdenie.

 • Ak chcete zmeniť údaje o vozidle, v ktorom je namontovaný palubný prístroj, túto zmenu môžete vykonať na zákazníckom portáli.

  Po zmene údajov dostanete písomné potvrdenie.

 • Toto chybové hlásenie môže mať rôzne príčiny. Vysvetlivky k chybovým hláseniam na displeji palubného prístroja nájdete v Návod na obsluhu (PDF, 5 MB) palubných prístrojov.

 • Na vašom palubnom prístroji sme zistili technickú nezrovnalosť, ktorá by mohla ovplyvniť záznam v systéme automatického výberu mýta. Touto kontrolou chceme zabrániť, aby vás BALM zbytočne nekontroloval, alebo aby vaše mýto nebolo správne zaznamenané. Náklady servisného partnera na kontrolu alebo výmenu prístroja znáša Toll Collect. Ak však palubný prístroj vykazuje poškodenie, spoločnosť Toll Collect si vyhradzuje právo náklady za palubný prístroj alebo jeho časti vyfakturovať zákazníkovi.

 • Palubný prístroj nie je pripravený na prevádzku. Toto chybové hlásenie môže mať rôzne príčiny. Vysvetlivky k chybovým hláseniam na displeji palubného prístroja nájdete v Návod na obsluhu (PDF, 5 MB) palubných prístrojov.

 • Máte dve možnosti:

  • Vozidlo odovzdáte inému mýtnemu zákazníkovi. Proces odovzdania vozidla s palubným prístrojom môžete vykonať na zákazníckom portáli pre jednotlivé vozidlá alebo celé vozové parky.
  • Pred predajom alebo výmenou vozidla musíte zabezpečiť demontáž palubného prístroja servisným partnerom. Po demontáži u nás požiadajte o odhlásenie vozidla.
 • Stratu nám okamžite nahláste spolu s uvedením svojho čísla zákazníka. V prípade krádeže je potrebné zabezpečiť zablokovanie palubného prístroja. Obráťte sa na našu zákaznícku linku a pripravte svoje zákaznícke číslo a hlavný PIN kód. Nezabúdajte, že palubný prístroj je majetkom spoločnosti Toll Collect a v prípade straty alebo poškodenia uplatníme náhradu škody.

 • Na podporu zisťovania polohy pomocou GPS v palubnom prístroji sa používajú ďalšie lokalizačné snímače (kombinovaná lokalizácia gyroskopom a tachometrickým signálom). Táto metóda je nezávislá od GPS lokalizácie. Výsledky obidvoch metód sú neustále porovnávané. Vďaka tomu sa ešte zlepšuje identifikácia cestných úsekov podliehajúcich mýtnemu. Dokonca je možné, že systém na určitú krátku dobu funguje aj bez GPS.

Ďalšie odporúčania