Prihlásenie remeselných vozidiel

 • Prihlásiť možno len vozidlá v hmotnostnej triedy s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré sa používajú na cesty spĺňajúce požiadavky na udelenie výnimky pre remeselníkov a v prípade ktorých je remeselná prevádzka zapísaná ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii vozidla, časť I.

 • Pomocou týchto informácií možno kontroly dodržiavania mýtnej povinnosti prispôsobiť tak, aby boli minimalizované odstavenia remeselných vozidiel a úradné postupy.

 • Prihlásenie vozidiel u spoločnosti Toll Collect pre výnimku pre remeselníkov je dobrovoľné. Prihlásením minimalizujete odstavenia vozidiel a úradné postupy.

 • Remeselné vozidlá môžete prihlásiť online u spoločnosti Toll Collect.

  Prihlásenie remeselných vozidiel
 • Prostredníctvom online formulára môžete prihlásiť až desať vozidiel. Ak chcete prihlásiť ďalšie vozidlá, znova použite online formulár.

 • Na základe vami predložených dôkazov sa preverí, či vozidlo zásadne spĺňa požiadavky na udelenie výnimky pre remeselníkov.

  Berte na vedomie jazdy, ktoré nespĺňajú požiadavky na udelenie výnimky pre remeselníkov, napriek prihláseniu podliehajú mýtnemu.

 • Áno. Na udelenie výnimky pre remeselníkov možno prihlásiť vozidlá len v tom prípade, ak remeselná prevádzka je zapísaná ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii vozidla, časť I.

 • Nahrajte osvedčenie o evidencii vozidla, časť I vášho vozidla a váš remeselnícky/živnostenský preukaz.

 • O vydanie remeselníckeho/živnostenského preukazu môžete požiadať na príslušnej remeselníckej komore alebo živnostenskom úrade.

 • Zabezpečte vhodné dokumenty v nemeckom jazyku alebo spolu s prekladom do nemeckého jazyka, napr. výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.

 • Zvoľte príslušný aktuálny názov povolania, ak je vo vašom dôkaze uvedený zastaralý názov povolania.

 • Ak vaše povolanie nie je uvedené v zozname, najprv skontrolujte, či nejde o starý názov povolania a v tomto prípade zvoľte aktuálny názov povolania. V opačnom prípade nie je možné prihlásenie remeselných vozidiel.

 • Ak vaše vozidlo nemá tachograf, je to znakom toho, že cesty môžu spĺňať požiadavky na udelenie výnimky pre remeselníkov na úhradu mýta pre nákladné vozidlá.

 • Ak zamestnávaní vodiči na základe remeselnej činnosti si nevyžadujú spôsobilosť vodiča z povolania, je to znakom toho, že vaše cesty môžu spĺňať požiadavky na udelenie výnimky pre remeselníkov na úhradu mýta pre nákladné vozidlá.

 • Nie, prihlásenie prívesov na udelenie výnimky pre remeselníkov nie je potrebné a ani sa nepredpokladá.

 • Po odoslaní svojich údajov dostane od spoločnosti Toll Collect e-mailom potvrdenie o doručení.

 • Nie. Prihlásenie remeselného vozidla nie je právnym uznaním oslobodenia od mýta v rámci výnimky pre remeselníkov. Jazdy, ktoré nespĺňajú požiadavky na udelenie výnimky pre remeselníkov, napriek prihláseniu podliehajú mýtnemu.

 • Znovu prihláste vozidlo. Stornovanie alebo vymazanie pôvodného prihlásenia nie je potrebné.

 • Ak v prípade niektorej cesty nie sú splnené podmienky na udelenie výnimky pre remeselníkov, táto cesta podlieha mýtnemu. Ak k takýmto prípadom dochádza len príležitostne, odporúčame, aby ste prihlásenie a úhradu mýta týchto ciest vykonali prostredníctvom aplikácie Toll Collect alebo internetovej stránky Toll Collect .

  V prípade pravidelných ciest podliehajúcich mýtnemu odporúčame inštaláciu palubného prístroja od spoločnosti Toll Collect alebo poskytovateľa EETS. Palubné prístroje spoločnosti Toll Collect sa môžu podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.

 • Pošlite neformálny e-mail s uvedením vašich firemných údajov a evidenčného čísla vozidla na adresu Handwerk-Storno@toll-collect.de . Preposlanie potvrdenia o prihlásení ako prílohy k e-mailu o zrušení prihlásenia je výhodou. Na túto e-mailovú adresu nezasielajte všeobecné otázky. Na tento účel použite niektorú z našich ďalších kontaktných možností .

  Na pohodlnú úhradu mýta vám odporúčame, aby ste svoje vozidlo zaregistrovali u spoločnosti Toll Collect alebo u niektorého poskytovateľa EETS a nechali si nainštalovať palubný prístroj. Informácie o registrácii vozidiel podliehajúcich mýtnemu u spoločnosti Toll Collect nájdete tu .

  Alternatívne môžete mýto pre každú jednotlivú cestu prihlásiť a uhradiť pomocou aplikácie Toll Collect alebo na internetovej stránke Toll Collect .