Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect

Vyhlásenie o bezbariérovosti

 

Toto vyhlásenie o bezbariérovosti platí pre zverejnenú aplikáciu TC-Partner spoločnosti Toll Collect GmbH.

Ako subjekt verejného sektora v zmysle smernice (EÚ) 2016/2102 sa v súlade s ustanoveniami spolkového zákona o rovnoprávnosti zdravotne postihnutých osôb (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG) a nariadenia o bezbariérovej informačnej technike (Barrierefrei Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0) na implementáciu smernice (EÚ) 2016/2102 snažíme zaistiť bezbariérový prístup k našej aplikácii.

Stav kompatibility s požiadavkami nariadenia o bezbariérovej informačnej technike

Požiadavky týkajúce sa bezbariérovosti vyplývajú z § 3 ods. 1 až 4 a z § 4 nariadenia BITV 2.0, ktoré bolo vydané na základe § 12 písm. d) zákona BGG.

Základom dodržiavania požiadaviek je sprievodný test BITV certifikovaného kontrolného orgánu.

Na základe kontroly nie je aplikácia ešte kompatibilná s vyššie uvedenými požiadavkami z dôvodu nasledujúcich nezlučiteľných prvkov. Spoločnosť Toll Collect plánuje opätovné spustenie aplikácie, čím by sa mali odstrániť uvedené obmedzenia bezbariérovosti.

Alternatívne texty

V niektorých prípadoch aktuálne chýbajú ešte alternatívne texty pre ovládacie prvky, objekty a grafiky.

Ovládacie prvky

Interaktívne ovládacie prvky, akými sú odkazy a ikony, nemajú vo všetkých prípadoch názvy a roly, ktoré je možné zistiť prostredníctvom čítačky obrazovky. Nie je možné určiť ani stav ovládacieho prvku.

Zobrazené obsahy

Obsahy, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom kurzora alebo klávesnice, nie je možné určiť.

Formuláre

V súčasnosti ešte nie je možné poskytnúť formuláre v plnom rozsahu v bezbariérovej forme. Popisy polí formulárov nie sú rozpoznateľné a nie sú prepojené s príslušnými zadávacími poľami. Pri poliach, ktoré sa priamo vzťahujú na používateľov, chýba aktuálne funkcia automatického doplnenia. Pri niektorých formulároch sa musí zadať poradie znakov, tzv. CAPTSCHA. Pre takéto zápisy CAPTCHA, ktorých základom je obraz, nie sú k dispozícii žiadne alternatívne texty.

Štrukturálne prvky HTML

Štruktúra nadpisov nie je aktuálne optimalizovaná pre čítačku obrazovky. Zoznamy nie sú označené tak, aby ich mohli prečítať čítačky obrazovky.

Syntax HTML

Syntax HTML nie je optimalizovaná pre čítačku obrazovky.

Kontrast

Pomer kontrastu pri niektorých nadpisoch, tlačidlách, súvislých textových odkazoch a poliach formuláru nezodpovedá požiadavke 4,5:1, príp.. 3:1. Aj pri čiernobielom zobrazení aplikácie sú na niektorých miestach problémy s kontrastom.

Ovládateľnosť klávesnice

Jazyk nie je možné vyberať prostredníctvom klávesnice. Okrem toho nie je možné pomocou klávesnice preskočiť opakujúce sa bloky obsahov. Zaostrenie klávesnice nie je možné jednoznačne rozpoznať alebo nie je k dispozícii. Poradie ťuknutí je v niektorých prípadoch nesprávne. Môže sa stať, že na niektorých miestach nie sú prvky priamo označené. Ponuku nie je možné vybrať pomocou čítačky obrazovky.

Automatické zalomenie

Pri zväčšení na 200 percent sú obsah a funkcie v režime na výšku na niektorých miestach orezané, a preto nie je možné ich jasne vidieť. Rovnaký obraz poskytujú aj úpravy výšky riadkov (1,5-krát), medzier medzi odsekmi (2-krát), medzier medzi písmenami (0,12-krát) a medzier medzi slovami (0,16-krát).

Zmysluplné texty odkazov

V niektorých prípadoch nie je možné určiť kontext a cieľ odkazov. Nie všade sú k dispozícii zmysluplné texty odkazov.

Chybové hlásenie

Chybové hlásenia nie sú na niektorých miestach dostatočne zrozumiteľné a chýba odkaz. Chybové hlásenia tiež nie sú jednotné, čo sa týka farby aj umiestnenia.

Dátum vytvorenia tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo vytvorené štvrtok, 4. júna 2021.

Oznámenie bariér

Chcete nám oznámiť existujúce bariéry alebo získať informácie o implementácii bezbariérovosti? S vašou spätnou väzbou a všetkými ďalšími informáciami sa obráťte na našu internetovú redakciu.

Toll Collect GmbH

Internetová redakcia

10875 Berlín

Telefónne číslo: 030-74077-0

E-mail: online@toll-collect.de

alebo použite náš kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

Arbitrážne konanie

V prípade, že ani po vašej spätnej väzbe adresovanej vyššiu uvedenému kontaktnému miestu nedošlo k uspokojivému vyriešeniu, môžete sa obrátiť na arbitrážny orgán podľa § 16 zákona BGG. Úlohou arbitrážneho orgánu podľa zákona BGG je podporiť mimosúdne urovnanie sporov týkajúcich sa bezbariérovosti medzi osobami so zdravotným postihnutím a spolkovými subjektmi verejného sektora. Arbitrážne konanie je bezplatné. Účasť právneho zástupcu na takomto konaní nie je nutná. Ďalšie informácie o arbitrážnom konaní a možnostiach podania žiadosti získate na adrese:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Arbitrážny orgán BGG môžete priamo kontaktovať na adrese:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Na začiatok stránky