Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect

Декларация за достъпност

 

Настоящата Декларация за достъпност важи за публикуваното приложение TC-Partner на Toll Collect GmbH.

Като публичен орган по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2102 се опитваме да осигурим достъпност до нашето приложение съгласно разпоредбите на германския Закон за равенство на хората с увреждания на Федерацията (BGG), както и германската Наредба за достъпни информационни технологии (BITV 2.0) за прилагане на Директива (ЕС) 2016/2102.

Степен на съвместимост с изискванията на BITV

Изискванията за достъпност произлизат от членове 3, алинеи 1 до 4, и 4 от BITV 2.0, издадена на основание член 12d от BGG.

Проверката за спазването на изискванията се основава на придружаващ разработването тест съгласно BITV от сертифициран изпитателен орган.

На базата на проверката приложението все още не е съвместимо с горепосочените изисквания поради следните несъвместимости. Toll Collect планира повторно публикуване на приложението, с което посочените ограничения на достъпността трябва да бъдат отстранени.

Алтернативни текстове

Към момента в определени случаи все още липсват алтернативни текстове за елементи на управлението, обекти и графики.

Елементи на управлението

Интерактивни елементи на управлението като връзки и бутони нямат имена и роли, които да може да бъдат разпознати от екранния четец във всички ситуации. Също така състоянието на елементите за управление не може да се разпознае.

Наложено съдържание

Съдържания, които са наложени чрез курсор или мишка, не могат да бъдат разпознати.

Формуляри

В момента формулярите не могат да бъдат предоставени в изцяло достъпна форма. Надписите на полетата на формулярите не са разпознаваеми и не са свързани с прилежащите им полета за въвеждане. За полета, които се отнасят до самите потребители, към момента липсва функция за автоматично попълване. При някои формуляри трябва да се въведе последователност от символи, т. нар. CAPTCHA. За тези базирани на изображения CAPTCHA липсват алтернативни текстове.

Структурни елементи HTML

Структурата на надписите в момента не е оптимизирана за екранния четец. Списъците не са достатъчно усъвършенствани, така че да може да бъдат четени от екранния четец.

HTML синтаксис

Синтаксисът на HTML не е оптимизиран за екранния четец.

Контраст

Контрастното съотношение при някои надписи, бутони, връзки в текста и полета за формуляри не отговаря на изискванията от 4,5:1 или 3:1. Дори при използване на приложението в черно-бяло има проблеми с контраста на някои места.

Използваемост на клавиатурата

Изборът на език не може да се управлява от клавиатурата. Освен това повтарящите се блокове съдържание не може да бъдат прескочени с клавиатурата. Фокусът на клавиатурата не е еднозначно разпознаваем или не е наличен. Последователността на докосване в някои случаи е неизправна. Може на някои места да е невъзможно директното маркиране на елементи. Менюто не може да се избере чрез екранния четец.

Автоматично разместване

При мащабиране до 200 процента съдържанията и функциите в портретен режим на някои места са отрязани и следователно не могат да бъдат разпознати. Дори при регулиране на междуредието (1,5-кратно), отстоянията между параграфите (2-кратно), отстоянията между буквите (0,12-кратно) и отстоянията между думите (0,16-кратно) се показва еднаква картина.

Ясни текстове на връзките

Отчасти контекстът, както и целта на връзките, не могат да бъдат разпознати. Не навсякъде са налични ясни текстове на връзките.

Съобщение за грешка

На някои места съобщенията за грешка не са достатъчно ясни и липсва връзка. Съобщенията за грешка също така нямат еднакви цвят и позиция.

Дата на издаване на настоящата декларация

Настоящата Декларация е издадена на 4 юни 2021 г.

Съобщаване за пречки пред достъпността

Искате да ни съобщите за съществуващи пречки пред достъпността или да получите информация за прилагане на достъпността? За обратна връзка и всякаква допълнителна информация се обърнете към нашата интернет редакция.

Toll Collect GmbH

Интернет редакция

10875 Berlin

Телефон: 030-74077-0

Имейл: online@toll-collect.de

или използвайте нашия формуляр за контакт.

Формуляр за контакт

Процедура за медиация

Ако след обратна връзка от горепосочения контакт не е намерено задоволяващо решение, може да се обърнете съм органа за медиация съгласно член 16 от BGG. Органът за медиация по BGG има задачата да подпомогне извънсъдебно разрешаване на спорове на тема достъпност между лица с увреждания и публични органи на Федерацията. Процедурата за медиация е безплатна. Не е необходимо включването на адвокат. Допълнителна информация относно процедурата за медиация и възможността за подаване на молба може да получите на адрес:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Може да се свържете директно с органа за медиация по BGG на адрес:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Към началото на страницата