Доклад относно разнообразието 2021 г.


Стилизирани дървени фигури в много цветове

Доклад относно разнообразието 2021 г. – Цифри

Заети лица

общо
666
жени
40 %
мъже
60 %

Разпределение на ръководните позиции

 • Надзорен съвет

  жени 36.4 % мъже 63.6 %
 • Ръководство (състои се от двама души)

  мъже 100 %
 • Началник на отдел

  жени 27.3 % мъже 72.7 %
 • Ръководител на служба/група

  жени 16.1 % мъже 83.9 %
 • жени
 • мъже

Лица с тежки увреждания

общо
5.9 %

Възрастова структура по десетилетия

 • 5 % Под 30 години
 • 20 % 30 – 39 години
 • 33 % 40 – 49 години
 • 34 % 50 – 59 години
 • 8 % 60 – 67 години

Версия: 31.12.2021 г.

Доклад относно разнообразието 2021 г. – Дейностите

След като започна изграждането на Diversity & Inclusion управление през 2020 г., Toll Collect консолидира сферата през 2021 г. На преден план беше разработването на по-нататъшни дейности и мерки за още по-стабилно внедряване на темата в предприятието.

Цели

Toll Collect си поставя следните цели:

 • Предприятието се застъпва за разнообразието, а по този начин и за приобщаващата, ценяща и непредубедена работна среда.
 • Съществува равенство на възможностите. Разнообразието в работния екип е фактор за успех.
 • Разнообразието и приобщаването могат да бъдат открити в процесите, структурите и продуктите на всички бизнес сфери и отдели.

Мерки

Toll Collect насърчава приобщаването и многообразието в работния екип чрез следните мерки:

Информираност и осъзнатост

 • Интранетът и фирменият вестник редовно информират служителите за разнообразието и приобщаването и свързаните с тях дейности
 • С подкрепата на външни референти и специалисти на работния екип редовно се предлагат минисеминари по теми, свързани с D&I. Програмата за 2021 г. включваше:
  • Несъзнателни предразсъдъци
  • Расизъм в ежедневието
  • Влияние на социалния произход върху образователните възможности
  • Дигитална достъпност
 • Обучителните курсове и семинарите по теми като комуникацията, съобразена с пола, и дигиталната достъпност, позволяват на служителите да се запознаят по-отблизо и практически с измеренията на многообразието и да разберат значението на приобщаването на работното място.
 • Презентациите на стратегията за D&I и дейностите в отделите и екипите подчертават важността и необходимостта от многообразие в предприятието.
 • В редовни формати, като групи на заинтересовани и дискусионни групи, служителите обменят информация за актуални публикации по темата за многообразието.
 • Като част от Немския ден на многообразието през 2021 г. се проведоха фотокампания и различни събития за повишаване на осведомеността по въпросите на разнообразието и спечелване на разпространители за бъдещите кампании за D&I.
 • Управлението на разнообразието и приобщаването участва в работна група от различни отдели и нива на йерархията относно ценностния компас 2.0. Ценностният компас описва принципите на сътрудничество в Toll Collect и подпомага предприятието в изпълнението на неговите цели.

Включване на всички нива

 • В Съвета по разнообразие служители от различни области и нива на йерархията редовно обменят информация с екипа на D&I. Заедно те разработват идеи и проекти и дават нов тласък на дейностите за D&I.
 • Toll Collect взе участие в Diversity Challenge на Хартата на многообразието. В този контекст беше разработена и приложена програмата Buddy. Програмата подкрепя нови колеги, свързва служителите в отделите и засилва чувството за принадлежност дори по време на пандемията.
 • Във връзка със стратегията за D&I се комуникира чрез редовни дискусии с ръководителите на отделите. Обратната връзка от отделите се взема предвид при планирането на мерките, които трябва да бъдат изпълнени.

Създаване на условия, оптимизиране на процесите

 • Целта на управлението на D&I е да внедри мерките в корпоративните структури чрез следните процеси:
  • Дефиниране на целеви стойности за различните измерения на разнообразието
  • Сенсибилизация и по-нататъшно обучение на работния екип
  • Активно включване на служителите като разпространители и членове на различни работни групи във връзка с разнообразието.
 • Процесите на избор на човешки ресурси поетапно се преразглеждат и коригират с оглед на чувствителността към разнообразието и приобщаването.
 • Съвместимостта на професионалния и личния живот се осъществява и подобрява чрез гъвкави модели на работно време, надеждно работно време, мобилна работа и сътрудничество с детските градини.
 • С текущ проект за дигитална достъпност се увеличава участието на хора с увреждания. Разглеждат се както вътрешни системи, така и външни инструменти.
 • Стартирането на анализа на заплащането според пола е важен градивен елемент за планирането и прилагането на специфични за пола мерки в предприятието, насочени към повече равенство.
 • При реновирането на сградата на Toll Collect се създават условия за достъпност, за да се осигури неограничен достъп до нея.
 • Работническият съвет, представители на хората с тежки увреждания и служителят, отговорен за приобщаването, подготвят споразумение за приобщаване, което ще осигури разширена подкрепа за служителите с увреждания и ще насърчи равенството. Това ще бъде прието през 2022 г.

Вашето лице за контакт

Управление на Diversity & Inclusion

Frederike Fehsenfeld

Управление на Diversity & Inclusion

Julia Heikkilä

Други препоръки