Rady pre jazdu bez poruchy

Porucha palubného prístroj alebo modulu DSRC môže mať za následok, že zákazníka v rámci kontroly zastaví Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM). Dodržiavajte preto nasledujúce pokyny na správne používanie palubného prístroja a jeho komponentov.

Palubný prístroj

Pre bezchybný kontakt

 • Sami nevykonajte demontáž alebo prestavbu palubného prístroja. Tieto činnosti smie vykonať len servisný partner certifikovaný spoločnosťou Toll Collect.
 • K palubnému prístroju nepripájajte žiadne iné prístroje. Tieto môžu viesť k poruchám alebo výpadkom palubného prístroja.
 • Rozdelenie tachometrického signálu, ktorý sa používa na automatický spôsob prihlasovanie do systému na výber mýta, môže viesť k poruchám alebo výpadkom palubného prístroja.


Inštrukčný obrázok: Palubný prístroj sa nesmie pohybovať a nesmú byť pripojené žiadne zariadenia.

Vždy v zelenej oblasti

 • Ak by palubný prístroj nefungoval správne (svieti červená LED dióda), tak vykonajte manuálne prihlásenie cez internet alebo prostredníctvom aplikácie.
 • V prípade poruchy palubného prístroja navštívte najbližšieho servisného partnera spoločnosti Toll Collect.
 • Pri zobrazení chybového hlásenia „BLOCKED DE“ sa skontaktujte výlučne s klientskym centrom Toll Collect.


Palubný prístroj so svietiacou červenou LED diódou a poruchovým hlásením na displeji

Anténa

 • Medzi anténou Toll Collect-GPS (resp. kombinovanou anténou) a ďalšími anténami GPS (napr. pre navigačne systémy) je potrebná minimálna vzdialenosť 300 mm.
 • Medzi anténou Toll Collect-GPS (resp. kombinovanou anténou) a ďalšími anténami (mobilná sieť, rádio, CD) je potrebná minimálna vzdialenosť 150 mm.
 • Vzdialenosti sa zisťujú vždy od stredu do stredu príslušných antén.
 • Všetky antény Toll Collect sú určené výlučne pre namontovaný palubný prístroj.

Modul DSRC

Voľný výhľad

Priestor nad modulom DSRC, ako aj 190 mm od vodiča a 70 mm od spolujazdca musia zostať voľné:

 • V tejto oblasti neumiestňujte žiadne nálepky, plakety, vlajky alebo zástavky.
 • Ani medzi modulom DSRC a predným sklom by nemali byť uložené žiadne predmety.


Inštrukčný obrázok: Označenie oblasti na čelnom skle nákladného vozidla, v ktorej sa pred alebo nad modulom DSRC nesmú nachádzať žiadne predmety, ako sú nálepky, vlajky, mapy.

Bezporuchová plocha

Elektronické výrobky môžu spôsobiť elektromagnetické poruchy. V zásade by sa všetky prístroje, ktoré nie sú potrebné na prevádzku palubného prístroja (predovšetkým meniče napätia a svietidlá) počas jazdy mali odpojiť z palubnej siete, aby sa zabránilo poruchám.

 • V blízkosti modulu DSRC neumiestňujte nabíjačky mobilných telefónov, notebooky, meniče napätia alebo podobné zariadenia.


Inštrukčný obrázok: Vedľa modulu DSRC sa nesmú ukladať žiadne zariadenia, ako napríklad mobilné telefóny alebo notebooky

Správna montáž

Modul DSRC musí vždy zostať v predpísanej montážnej polohe:

 • Montážny uhol modulu DSRC sa nesmie zmeniť.
 • Zabezpečte neporušenú kabeláž modulu DSRC a v prípade viditeľného poškodenia navštívte servisného partnera spoločnosti Toll Collect.


Inštrukčný obrázok: Poloha modulu DSRC na čelnom skle: napravo od volantu, dole, rovno, zvislo, bez zalomeného kábla