Rady pre jazdu bez poruchy

Porucha palubného prístroj alebo modulu DSRC môže mať za následok, že zákazníka v rámci kontroly zastaví Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM). Dodržiavajte preto nasledujúce pokyny na správne používanie palubného prístroja a jeho komponentov.

Palubný prístroj

Pre bezchybný kontakt

 • Sami nevykonajte demontáž alebo prestavbu palubného prístroja. Tieto činnosti smie vykonať len servisný partner certifikovaný spoločnosťou Toll Collect.
 • K palubnému prístroju nepripájajte žiadne iné prístroje. Tieto môžu viesť k poruchám alebo výpadkom palubného prístroja.
 • Rozdelenie tachometrického signálu, ktorý sa používa na automatický spôsob prihlasovanie do systému na výber mýta, môže viesť k poruchám alebo výpadkom palubného prístroja.

Inštrukčný obrázok: Palubný prístroj sa nesmie pohybovať a nesmú byť pripojené žiadne zariadenia.

Vždy v zelenej oblasti

 • Ak by palubný prístroj nefungoval správne (svieti červená LED dióda), tak vykonajte manuálne prihlásenie cez internet alebo prostredníctvom aplikácie.
 • V prípade poruchy palubného prístroja navštívte najbližšieho servisného partnera spoločnosti Toll Collect.
 • Pri zobrazení chybového hlásenia „BLOCKED DE“ sa skontaktujte výlučne s klientskym centrom Toll Collect.

Palubný prístroj so svietiacou červenou LED diódou a poruchovým hlásením na displeji

Anténa

 • Medzi anténou Toll Collect-GPS (resp. kombinovanou anténou) a ďalšími anténami GPS (napr. pre navigačne systémy) je potrebná minimálna vzdialenosť 300 mm.
 • Medzi anténou Toll Collect-GPS (resp. kombinovanou anténou) a ďalšími anténami (mobilná sieť, rádio, CD) je potrebná minimálna vzdialenosť 150 mm.
 • Vzdialenosti sa zisťujú vždy od stredu do stredu príslušných antén.
 • Všetky antény Toll Collect sú určené výlučne pre namontovaný palubný prístroj.

Rozmery pre umiestnenie antény palubného prístroja na streche kabíny vodiča nákladného vozidla

Modul DSRC

Voľný výhľad

Priestor nad modulom DSRC, ako aj 190 mm od vodiča a 70 mm od spolujazdca musia zostať voľné:

 • V tejto oblasti neumiestňujte žiadne nálepky, plakety, vlajky alebo zástavky.
 • Ani medzi modulom DSRC a predným sklom by nemali byť uložené žiadne predmety.

Inštrukčný obrázok: Označenie oblasti na čelnom skle nákladného vozidla, v ktorej sa pred alebo nad modulom DSRC nesmú nachádzať žiadne predmety, ako sú nálepky, vlajky, mapy.

Bezporuchová plocha

Elektronické výrobky môžu spôsobiť elektromagnetické poruchy. V zásade by sa všetky prístroje, ktoré nie sú potrebné na prevádzku palubného prístroja (predovšetkým meniče napätia a svietidlá) počas jazdy mali odpojiť z palubnej siete, aby sa zabránilo poruchám.

 • V blízkosti modulu DSRC neumiestňujte nabíjačky mobilných telefónov, notebooky, meniče napätia alebo podobné zariadenia.

Inštrukčný obrázok: Vedľa modulu DSRC sa nesmú ukladať žiadne zariadenia, ako napríklad mobilné telefóny alebo notebooky

Správna montáž

Modul DSRC musí vždy zostať v predpísanej montážnej polohe:

 • Montážny uhol modulu DSRC sa nesmie zmeniť.
 • Zabezpečte neporušenú kabeláž modulu DSRC a v prípade viditeľného poškodenia navštívte servisného partnera spoločnosti Toll Collect.

Inštrukčný obrázok: Poloha modulu DSRC na čelnom skle: napravo od volantu, dole, rovno, zvislo, bez zalomeného kábla